LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI NA LATA 2014-2020 – AKTUALIZACJA

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 (dalej "Program") stanowi wieloletni program działań o charakterze gospodarczym lub społecznym, dotyczący gospodarki przestrzennej i urządzeń technicznych, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, realizowany przez różne podmioty, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z różnych źródeł, opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę.

Program został opracowany i uchwalony przez Radę Miejską na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju. Program uwzględnia również zapisy Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego.

Instrukcja określa zasady przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Podstawową zasadą określoną w Wytycznych była zasada koncentracji zgodnie z którą obszar rewitalizacji musiał zostać ograniczony maksymalnie do nie więcej niż 20% powierzchni gminy i zamieszkany przez nie więcej niż 30% jej ludności.

Obecne brzmienie "Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 (Aktualizacja)", zatwierdzonego Uchwałą Nr 465/2017 z dnia 25.01.2017 bazuje na pozytywnych doświadczeniach gminy z realizacji działań rewitalizacyjnych w okresie programowania 2007-2013. Doświadczenia Gminy wskazują, że prowadzenie zintegrowanych działań rewitalizacyjnych pozwala na osiągnięcie pozytywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej, a także w zakresie jakości tkanki miejskiej. Program stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji w sposób kompleksowy i z zapewnieniem partycypacji społecznej w zaplanowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Umożliwia również efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na zidentyfikowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ze względu na silne powiązanie proponowanych działań rewitalizacyjnych z możliwością ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych, szczególny nacisk położony został na inwestycje planowane do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

W obowiązującym Programie wyznaczono dziewięć podobszarów rewitalizacji na terenie gminy i miasta Grodzisk Mazowiecki.

 • Podobszar I – CENTRUM
 • Podobszar II – TEREN PRZY UL. SZCZĘSNEJ
 • Podobszar III – TEREN PRZY UL. SPORTOWEJ
 • Podobszar IV – OSIEDLE KOPERNIK
 • Podobszar V – TEREN PRZY UL. PIASKOWEJ
 • Podobszar VI – ŁĄKI
 • Podobszar VII – URSZULIN
 • Podobszar VIII – KŁUDNO STARE
 • Podobszar IX – ADAMOWIZNA

Powierzchnia obszaru rewitalizacji to 12,45 km2, co stanowi 11,60% powierzchni Gminy i Miasta.
Obszar rewitalizacji zamieszkuje 12 534 osób, co stanowi 29,66% ogólnej liczby mieszkańców Gminy i Miasta.

W ramach Programu zaplanowano pięć przedsięwzięć rewitalizacyjnych składających się z kilkunastu projektów rewitalizacyjnych:

Przedsięwzięcie 1. Wszyscy Razem - aktywizacja mieszkańców obszaru zdegradowanego

LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH

 • PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny
 • PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina
 • PROJEKT 1.3 Program "Klub" Grodziskiego Klubu Koszykarskiego
 • PROJEKT 1.4 E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji
 • PROJEKT 1.5 Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji

LISTA PROJEKTÓW POZOSTAŁYCH

 • PROJEKT 1.6 Lekkoatletyka dla każdego

Przedsięwzięcie 2. Między Parkami - ekologiczna i kulturalna aktywizacja mieszkańców

LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH

 • PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych "Stawami Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej
 • PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi "Niespodzianka" przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycją urbanistyczną otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarządzania  dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy.
 • PROJEKT 2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim

LISTA PROJEKTÓW POZOSTAŁYCH

 • PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.

Przedsięwzięcie 3. Tereny Poprzemysłowe na nowo - Nowe funkcje przestrzeni obszaru
zdegradowanego.

LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH

 • PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

Przedsięwzięcie 4. Nasz Dom - Przeciwdziałanie problemom społecznym poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta.

LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH

 • PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, Etap 3 - Rewitalizacja ciągów komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem.
 • PROJEKT 4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim.
 • PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego. Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.
 • PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Kopernik" w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1.
 • PROJEKT 4.5 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Kopernik" w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2.
 • PROJEKT 4.6 Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Bałtycka" w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.
 • PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej (i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim.
 • PROJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina "Wolność" przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego.

LISTA PROJEKTÓW POZOSTAŁYCH

 • PROJEKT 4.9 Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.
 • PROJEKT 4.10 Rozwój sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Przedsięwzięcie 5. Zielone Sołectwa - ochrona i wzmocnienie walorów gospodarczych i środowiskowych obszaru rewitalizacji.

LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH

 • Projekt 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa

LISTA PROJEKTÓW POZOSTAŁYCH

 • Projekt 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare, na rzecz podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
 • Projekt 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna.

Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu wynosi ponad 217 mln zł.

Zarządzeniem Burmistrza nr 353/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. oraz nr 105/2015 z dnia 11 września 2015 r. powołano Zespół ds. Rewitalizacji.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu (Wydział Promocji, Wydział Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Utrzymania Jakości, Stanowisko ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty oraz Obsługa Inwestycyjno-Techniczna Gminy).

Skład osobowy Zespołu ds. Rewitalizacji, powołanego Zarządzeniem Nr 105/2015 z 11.09.2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego:

 1. Maria Grabowska
 2. Piotr Leśniewski
 3. Katarzyna Górska
 4. Paweł Dąbrowski
 5. Agnieszka Bielanowska
 6. Renata Dunaj
 7. Aneta Caban
 8. Jan Stachurski
 9. Ewa Burzyk
 10. Rafał Szczepaniak
 11. Paweł Burzyk
 12. Urszula Chrzanowska
 13. Grażyna Kopeć

Zadaniem Zespołu jest gromadzenie i analizowanie danych i informacji związanych z zakresem ich działania oraz przedstawienie propozycji projektów do realizacji i obszaru rewitalizacji. Projekt aktualizacji Programu jest poddawany konsultacjom społecznym, a następnie Program zostaje uchwalony przez Radę Miejską.

Konsultacje z mieszkańcami mają charakter proaktywny. W ramach pracy nad Programem wykorzystywanych jest wiele narzędzi partycypacyjnych oraz metod gromadzenia i analizy danych od mieszkańców i grup docelowych projektów rewitalizacyjnych. Każda z grup interesariuszy rewitalizacji ma możliwość wyrażenia swoich opinii na każdym z etapów pracy nad Programem.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROGRAMU

Rada Miejska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 • Zarządzenie Nr 353/2014 z 02.04.2014 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji obszarów miasta Grodzisk Mazowiecki w sferze technicznej, przestrzenno-środowiskowej, społecznej i gospodarczej
 • Zarządzenie Nr 105/2015 z 11.09.2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 353/2014 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z dnia 02.04.2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji obszarów miasta Grodzisk Mazowiecki, w sferze technicznej, przestrzenno-środowiskowej, społecznej i gospodarczej

Zespół do spraw rewitalizacji

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (DRRiFE)

 • Karta oceny Programu przez DRRiFE z 02.02.2017 dot. "Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 (Aktualizacja)" przyjętego przez Radę Miejską Uchwałą Nr 465/2017 z 25.01.2017 r. i zapowiedź wpisania dokumentu do "WYKAZU PROGRAMÓW REWITALIZACJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO";
  - Pismo DRRiFE z 02.02.2017 r.
  - Karta oceny Programu
 • Ocena przez DRRiFE z 21.02.2017 "Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 (Aktualizacja)" przyjętego przez Radę Miejską Uchwałą Nr 465/2017 z 25.01.2017 r. i wpisanie dokumentu do "WYKAZU PROGRAMÓW REWITALIZACJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO";
  - Pismo DRRiFE z 21.02.2017 r.
  - Wykaz programów rewitalizacji

KONTAKT Z ZESPOŁEM DS. REWITALIZACJI

grazyna.kopec@grodzisk.pl

Na górę