Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - podstawowe informacje

Dnia 04 września 2006 roku Gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie projektu nr Z/2.14/I/1.1.1/1285/05
pn. "Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w gminie Grodzisk Mazowiecki” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund - ERDF) został powołany w 1975 roku, jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską: "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych".
(źródło: https://www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO/)

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:
• inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw
• rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
• infrastruktury,
• rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
• ochrony i poprawy stanu środowiska,
• rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

EFRR będzie współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:
• 16 Programów Regionalnych (każde województwo posiada swój własny program operacyjny tworzony na podstawie konsultacji społecznych odzwierciedlających potrzeby każdego z województw,
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Celem strategicznym programu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jest podstawą prowadzenia i koordynacji w tym okresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach Narodowego Planu rozwoju 2004-2006.

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
1.4 Rozwój turystyki i kultury
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
2.5 Promocja przedsiębiorczości
2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Priorytet 3. Rozwój lokalny

3.1. Obszary wiejskie
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

Priorytet 4. Pomoc techniczna

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki we wsi Chlebnia i wsi Natolin prowadząca na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579 w głąb terenu Strefy Przemysłowej (droga dojazdowa do nn. strefy).

Długość budowanej drogi wyniesie 907 metrów. Inwestorem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki, środki na realizację w części zostały pozyskane z ZPORR Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” – Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”.

Realizacja projektu

W dniu 22 czerwca 2006 roku Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego informacje o wyborze wniosku nr Z/2.14/I/1.1.1/1285/05 „Budowa drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w gminie Grodzisk Mazowiecki” do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

4 września 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu z Wojewodą Mazowieckim. Zgodnie z umową wartość projektu wynosi 2 300 317,44 PLN w tym dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 725 238,07 PLN.

Dnia 27 października 2006 roku beneficjent ogłosił przetarg nieograniczony , zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.), na budowę drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w gminie Grodzisk Mazowiecki. W dniu 8 grudnia 2006 roku zamawiający dokonał wyboru oferty i 19 grudnia 2006 roku podpisana została umowa z wykonawcą, firmą DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyk.

Termin realizacji Projektu: 02.04.2007-31.10.2007

Przydatne strony

 1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  https://www.zporr.gov.pl
 2. Portal Funduszy Strukturalnych
  https://www.funduszestrukturalne.gov.pl
 3. Portal Unii Europejskiej
  https://www.europa.eu.int
 4. Ministerstwo Gospodarki i Pracy
  https://www.mgip.gov.pl
 5. Samorząd Województwa Mazowieckiego
  https://www.mazovia.pl
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  https://www.mazowieckie.pl
 7. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  https://www.fundusze.ukie.gov.pl
 8. Centrum Informacji Europejskiej
  https://www.cie.gov.pl
Na górę