RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Cel główny RPO WM:
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
• rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
• wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
• podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Priorytety RPO WM 2007-2013)
1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na
Mazowszu
2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza
3. Regionalny system transportowy
4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu
6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
8. Pomoc techniczna

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Przedsięwzięcie dotyczące budowy miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Montwiłła, rejon ulicy Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim, obejmuje następujące działania:
• przebudowę targowiska miejskiego przy ulicy Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim;
- wykonanie utwardzeń pod powierzchnię sprzedaży na terenie targowiska miejskiego w Grodzisku Mazowieckim;
- budowa budynku handlowo-gastronomicznego z sanitariatami;
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podłączenia ścieków z pawilonów handlowych do kolektora kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Montwiłła;
- budowa przekrycia/zadaszenia na targowisku;
- rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej i wykonanie uzupełnienia kanalizacji deszczowej o dodatkowe wpusty na ok. 400 m2 odwadnianej powierzchni;
- modernizacja oświetlenia targowiska miejskiego;
• przebudowę parkingu przy ulicy Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim;
• modernizację ulicy dojazdowej – ul. Spokojna;
- wykonanie utwardzeń pod powierzchnie drogi asfaltowej;
- wykonanie utwardzeń pod chodniki;
- wykonanie chodników;
- wykonanie nawierzchni ul. Spokojnej;
- modernizacja i dobudowa oświetlenia.
• budowa placu manewrowych/parkingów przy ul. Spokojnej.
• zagospodarowanie zielenią terenu targowiska miejskiego, parkingu oraz ulicy dojazdowej (ul. Spokojna);
• wprowadzenie elementów małej architektury;
• wymiana ogrodzenia obiektu;
• wymiana bram wjazdowych.

Wdrożenie projektu w latach 2009-2012
Całkowita wartość projektu wynosi 13 222 421,47 PLN 
Wnioskowana dotacja z EFRR wynosi 10 112 462,94 PLN 

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

10.09.2012 r.- W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono 8 najemców dla lokali użytkowych znajdujących się w pawilonie handlowo – usługowym na targowisku miejskim.

12.07.2012 r. Zakończenie robót dla  na inwestycji pn.: „Budowa miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwiłła rejon ulicy Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim.

03.06.2012 r.- Oficjalne otwarcie zmodernizowanego targowiska miejskiego. Z tej okazji zorganizowano Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych ,na którym goście z zaprzyjaźnionych miast z Litwy(Siauliai i Radviliskis) Austrii (Weiz), Francji (Port-sur-Saone) i Giżycka zaprezentowali swoje produkty regionalne. Imprezie towarzyszyły występy artystów zarówno polskich jak i zagranicznych na specjalnie zaaranżowanej scenie.

Ponadto specjalnie przygotowane stoisko promocyjne przygotowane przez gminę cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców

II kwartał 2012 r.

Całkowite zaawansowanie inwestycji 90% wykonanych robót na dzień 30.05.2012 r. Przegląd sieci wodno – kanalizacyjnej oraz sporządzenie protokołu z inspekcji

I kwartał 2012 r.

Całkowite zaawansowanie inwestycji 71 %wykonanych robót.

Zakończono montaż konstrukcji z zadaszeniem w sektorze „C”, ponadto trwają prace nad instalacją oświetlenia ul. Spokojnej. Sukcesywnie na plac budowy dostarczana jest pozostała część konstrukcji stalowe. Roboty związane z przyłączem gazowym wykonawca rozpoczyna pod koniec marca z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Zaawansowanie robót budowlanych:

  • Roboty budowlane- przebudowa targowiska miejskiego 67%
  • Roboty budowlane- przebudowa parkingu przy targowisku 88%
  • Roboty budowlane – modernizacja ulicy dojazdowej ul. Spokojnej 84%
  • Roboty budowlane – budowa placu manewrowego przy ul. Spokojnej 87%

IV kwartał 2011 r. Wykonano spory zakres prac związanych z budowa pawilonu handlowo- usługowego (otynkowanie oraz elewacja). Wykonane zostały również stopy poda zadaszenie na placu targowiska. Widoczny jest także postęp robót drogowych.

Całkowite zaawansowanie inwestycji – 65 % wykonanych robót.

 

18.10.2011 Gmina Podpisuje aneks do umowy RPMA.01.03.00-14-008/09-02 dotyczący wskazania rachunków bankowych, na które gmina otrzymywać będzie środki unijne

II kwartał 2011 r. Całkowite zaawansowanie inwestycji -37 % wykonanych robót.

Zaawansowanie robót budowlanych:

  • Roboty budowlane- przebudowa targowiska miejskiego 38% ( prace związane z przyłączami kanalizacji sanitarnej i technologicznej zostały zakończone)
  • Roboty budowlane- przebudowa parkingu przy targowisku 38% (widoczne są postępy w budowie jezdni oraz krawężników oraz ciągów pieszych)
  • Roboty budowlane – modernizacja ulicy dojazdowej ul. Spokojnej 18%
  • Roboty budowlane – budowa placu manewrowego przy ul. Spokojnej 86%

I kwartał 2011 r.- Całkowite zaawansowanie inwestycji -17 % wykonanych robót.

Instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne wykonane zostały w 40 % zaawansowania. Ponadto zakończono wszelkie prace rozbiórkowe na placu targowiska. Zakończone zostały roboty budowlane związane z budowa placu manewrowego przy ul. Spokojnej.

14.12.2010- Wykonawca przedstawił Zamawiającemu harmonogram graficzny prac z podaniem terminu i miejsca zajęcia poszczególnych fragmentów placu targowiska..

21.10.2010- Gmina Grodzisk Mazowiecki montuje tablice banerową na modernizowanym targowisku miejskim.

1.10.2010- Wprowadzenie firmy Budget Sp. z o.o. na plac budowy targowiska miejskiego

20.08.2010 roku Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: Budowa miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Montwiłła rejon ulicy Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim.
Dnia 03.09.2010 roku Burmistrz Grodziska Mazowieckiego unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert. Dnia 27.09.2010 roku Gmina
ponownie ogłasza przetarg nieograniczony i 18.10.2010 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty. Dnia 26.10.2010 roku zostaje podpisana
umowa z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź

20.08.2010 roku Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Montwiłła
rejon ulicy Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim. W dniu 17.09.2010 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty i 27.09.2010 roku zostaje
podpisana umowa z firmą Budget Sp. z o.o., ul.Petofiego 4 lok. 6, 01-917 Warszawa.

27.07.2010 roku zostaje podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą
Grodzisk Mazowiecki na kwotę w wys. 13 222 421,47 PLN, z czego 10 112 462,94 PLN finansowane jest ze środków EFRR.

Wniosek nr: RPO/00010/09/1.3 po pozytywnej formalnej weryfikacji został przekazany do oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową.
Dnia 15.12.2009 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził częściowy wybór pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny
wykonalności projektów do dofinansowania.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=1267&elementId=300&id=1549

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Gmina złożyła w dniu
24.04.2009 roku wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Budowa miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Montwiłła rejon ulicy
Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim" w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.3/1/2008 Priorytet I „Tworzenie warunków
dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod
działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2007-2013 (RPO WM), trwającego od
30 czerwca 2008 r. do 13 października 2008 r.

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl
3. Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na górę