Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - podstawowe informacje

Dnia 20 września 2005 roku Gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie projektu nr Z/2.14/I/1.4/571/04 "Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Grodzisku Mazowieckim" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund - ERDF) został powołany w 1975 roku, jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską: "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych".
(źródło: https://www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO/)

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:
• inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw
• rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
• infrastruktury,
• rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
• ochrony i poprawy stanu środowiska,
• rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

EFRR będzie współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:
• 16 Programów Regionalnych (każde województwo posiada swój własny program operacyjny tworzony na podstawie konsultacji społecznych odzwierciedlających potrzeby każdego z województw,
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Celem strategicznym programu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jest podstawą prowadzenia i koordynacji w tym okresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach Narodowego Planu rozwoju 2004-2006.

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
1.4 Rozwój turystyki i kultury
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
2.5 Promocja przedsiębiorczości
2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Priorytet 3. Rozwój lokalny

3.1. Obszary wiejskie
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

Priorytet 4. Pomoc techniczna

Opis projektu

Koncepcja zagospodarowania budynku Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

Łączna powierzchnia budynku 3713 m2

Zagospodarowanie powierzchni budynku wraz z określeniem funkcji:

Parter: 
- Sala kinowa z zapleczem
- Dwie sale wielofunkcyjne
- Kawiarnia
- Klub muzyczny z funkcją gastronomiczną

I Piętro
- Pracownie zajęć: plastyczna, fotograficzna, muzyczno – taneczna, przebieralnie
- Galeria wystawiennicza
- Klub rekreacyjno – rozrywkowy z kręgielnią, bilardem i grami zręcznościowymi

II Piętro
- Biblioteka
- Pomieszczenia dla organizacji społecznych
- Redakcja radia BOGORIA
- Redakcja gazety
- Pomieszczenia administracyjne budynku

Realizacja projektu

W dniu 2 lutego 2005 roku Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego informacje o wyborze wniosku nr Z/2.14/I/1.4/571/04 „Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Grodzisku Mazowieckim” do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Umowa z Wojewodą została podpisana 20 września 2005 roku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 20.667.911,81 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9.229.848,00 PLN

Dnia 15 listopada 2005 roku został ogłoszony przetarg na budowę wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury, w dniu 22 lutego 2006 zamawiający dokonał ostatecznego wyboru oferty i 14 marca 2006 roku podpisana została umowa z wykonawcą.

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 14 marca 2006 rok

W II kwartale b.r. wykonano:
- prace przygotowawcze,
- przygotowano zaplecze budowy,
- wykop wraz z rozbiórką starych fundamentów,
- budowę fundamentów,
- zasypano fundamenty pospółką.

W III kwartale b.r. planowane jest wykonanie między innymi:
- podłoża pod posadzki
- konstrukcji stropów żelbetowych ścian międzypiętrowych

Stan prac na dzień 30.11.2006 roku:

- wykop pod fundamenty wraz z rozbiórką pozostałych fundamentów po fabryce;
- ułożenie poziomów kanalizacyjnych w gruncie;
- żelbetowe elementy monolityczne:
• Fundamenty;
• Wszystkie piony i stropy parteru;
• Piony i stropy 1 piętra (poza stropem w osiach F-H/1-3);
• Płytę widowni sali kinowej;
• Stropodach w osiach A-D/3-6 wraz ze ściankami
• Piony 2- go piętra na osiach B-D/6-8 i H-L/6-8;
- strop ze sprężonych płyt prefabrykowanych w osiach 4-6/J-L;
- ścianki działowe murowane na parterze;
- ścianki działowe na 1 piętrze w osiach 6-8/H-L

Stan prac na 12 listopada 2007 r.

• Wykonano w całości elementy konstrukcyjne oraz dach obiektu łącznie
z ociepleniem ścian, pokryciem dachu i aluminiową stolarką elewacyjną
zewnętrzną.
• Zakończone zostały roboty instalacyjne zewnętrzne (instalacje elektroenergetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne) wraz z przyłączami mediów do budynku. W końcowej fazie realizacji jest modernizacja drogi przyległej do budynku oraz budowa drogi wewnętrznej z parkingiem i reprezentacyjnym placem.
• Zamontowano urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne na dachu obiektu oraz wykonane zostały przewody wentylacyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z podejściami odpływowymi oraz instalacje elektryczne siłowe i niskoprądowe. Umożliwiło to wykonanie tynków i betonowych wylewek w całym obiekcie oraz rozpoczęcie montażu sufitów podwieszonych.
• Rozpoczęto montaż dźwigów osobowych oraz prace posadzkarskie i wykończeniowe ściany

Przydatne strony

 1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  https://www.zporr.gov.pl
 2. Portal Funduszy Strukturalnych
  https://www.funduszestrukturalne.gov.pl
 3. Portal Unii Europejskiej
  https://www.europa.eu.int
 4. Ministerstwo Gospodarki i Pracy
  https://www.mgip.gov.pl
 5. Samorząd Województwa Mazowieckiego
  https://www.mazovia.pl
 6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  https://www.mazowieckie.pl
 7. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  https://www.fundusze.ukie.gov.pl
 8. Centrum Informacji Europejskiej
  https://www.cie.gov.pl
Na górę