Logotypy unijne

Opis projektu

W ramach projektu:

 • Wyposażono Gminę oraz placówki podległe w infrastrukturę teleinformatyczną.
 • Uruchomiono system  wymiany danych.
 • Wykonano budowę stabilnego e-systemu informacyjnego.
 • Uruchomiono Indywidualne Konto Petenta, które umożliwiło dostęp do baz danych moderowanych przez pracowników Urzędu, zgłaszanie wniosków, udział w ankietach i głosowaniach.
 • Stworzono portal 33 sołectw, zwiększając tym samym dostęp do nowoczesnych e-usług na terenach wiejskich, co jest istotne z punkty zwiększenia spójności województwa.

Całkowita wartość projektu: 1 428 069,10 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 428 069,08 PLN
Wkład własny: 285 613,84 PLN
Wartość dofinansowania: 1 142 455,26 PLN
Termin realizacji projektu: 01.10.2015-31.12.2018

Umowa o dofinansowanie: Nr RPMA.02.01.01-14-0922/15-00 z dnia 27.07.2016 r.

Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 – 2020 Priorytet II „ Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 E – usługi, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi dla Mazowsza.

Logotypy unijne

Cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój e-administracji dla obywateli w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Cele bezpośrednie:
  • Wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu Grodzisk Mazowiecki poprzez instalację systemu informatycznego.
  • Poprawa jakości świadczonych przez Urząd usług.
  • Usprawnienie działania urzędu i jednostek podległych.
  • Zwiększenie dostępności dokumentów i informacji mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 2. Cele pośrednie:
  • Skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do wymaganych dokumentów i informacji.
  • Zwiększenie jakości obsługi petentów Urzędu.
  • Poprawa bezpieczeństwa danych użytkowników.
  • Budowa postaw obywatelskich.

Wyżej wymienione cele zgodne są z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w szczególności z celami II priorytetu, którymi są:

 • rozwój e-administracji dla obywateli,
 • zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych.

Projekt przyczynia się do zmniejszenia technologicznych, ekonomicznych i materialnych barier wykorzystywania e-usług z zakresu administracji na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki tworząc odpowiednią infrastrukturę w placówce oraz w jednostkach podległych.

Logotypy unijne

Efekty projektu

Poprzez realizację projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

WSKAŹNIKI PRODUKTU PROJEKTU

 1. Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych - 0
 2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - 0
 3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 0
 4. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 0
 5. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 0
 6. Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) - 0
 7. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne - 0
 8. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego - 0
 9. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -dwustronna interakcja - 9
 10. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja - 14
 11. Liczba utworzonych API - 0
 12. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 0
 13. Przestrzeń dyskowa serwerowni - 48 TB

WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU

 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 1000
 2. Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora  publicznego - 0
 3. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - 0
 4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0
 5. Liczba utrzymanych miejsc pracy- wartość wpiszemy po otrzymaniu wszystkich danych - 0
 6. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 0

Logotypy unijne

Przydatne strony

W ramach projektu zakłada się:

 1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
 2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazowia.pl
 3. Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 4. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int
 5. Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego https://www.funduszedlamazowsza.eu/

 

Na górę