Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki

Opis projektu

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano termomodernizację następujących obiektów użyteczności publicznej:

Urząd Miejski Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku:

 • Remont kotłowni gazowej i instalacji gazu – kocioł kondensacyjny o mocy 160 kW
 • Docieplenie poddasza nieużytkowego wełną mineralną twardą w płytach grubości 20 cm
 • Montaż instalacji OZE na dachu budynku A o mocy 14,85 kW, na dachu budynku B o mocy 18,48 kW wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi oraz przyłączenia ich do instalacji wewnętrznych budynków Urzędu Gminy.
 • Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku w części A i B:
  - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o grubości 60 cm wełną mineralną o grubości min. 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/m*K,
  - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o grubości 45 cm wełna mineralną o grubości min. 16 cmi współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/m*K,
  - wymiana starej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej,
  - modernizacja instalacji odgromowej.

Budynek Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, ul. Ks. Oziębłowskiego 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiotem projektu jest :

 • Wymiana instalacji c.o. obejmująca zastąpienie starych grzejników nowymi, płytowymi i wymianę przewodów na nowe z rur ze stali niskowęglowej zewnętrznie, galwanicznie ocynkowanej,
 • Montaż dynamicznych zaworów termostatycznych z wbudowaną funkcją równoważenia i regulacji wraz z bezprzewodową elektroniczną głowicą termostatyczną, z zamkniętym protokołem przesyłu danych do bezprzewodowego systemu sterowania i monitoringu
 • Montaż zaworu elektromagnetycznego na przewodzie zimnej wody sterowanego czujnikiem obecności umieszczonego w pomieszczeniu sanitarnym.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,97 kW na południowej ścianie przedmiotowego budynku, dostosowanie rozdzielnicy głównej, przyłączenie źródła OZE do istniejącej instalacji.

Budynek Gminy Grodzisk Mazowiecki użytkowany na potrzeby użyteczności publicznej i użytkowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielna 4, 05-826 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku:

 • Docieplenie stropodachu,
 • Wymiana okien zewnętrznych na nowe energooszczędne,
 • Montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego typu LED,

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,28 kW na dachu budynku, dostosowanie rozdzielnicy głównej, przyłączenie źródła OZE do istniejącej instalacji

Całkowita wartość projektu: 2 944 865,59 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2 912 885,59 PLN
Wartość dofinansowania: 2 330 304,47 PLN
Termin realizacji projektu: 08.09.2016-30.06.2023

Umowa o dofinansowanie: Nr RPMA.02.01.01-14-0922/15-00 z dnia 27.07.2016 r.

Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 – 2020 Priorytet IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

 

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Grodzisk Mazowiecki. W wyniku działań termo modernizacyjnych i montażu instalacji fotowoltaicznych przewidzianych w projekcie nastąpi zmniejszenie wykorzystywanej w budynkach energii elektrycznej i cieplnej.

Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje ograniczenie kosztów wynikających z wysokich rachunków za energię elektryczną, a także ograniczy występowanie licznych awarii zasilania instalacji oraz zanieczyszczenia środowiska.

Realizacja

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a

W chwili obecnej trwają zaawansowane prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wraz z remontem instalacji odgromowej przy ul. Kościuszki 32a.

Zakres prac obejmuje również odtworzenie gzymsów na ocieplonych fasadach wraz odpowiadającym im obróbkami blacharskimi, odtworzenie opasek na ocieplonych wokół otworów drzwiowych i okiennych, wymiana rynien i rur spustowych, montaż odwodnienia liniowego w chodnikach, poprowadzenie nowej instalacji odgromowej, remont balkonów, montaż nowych opraw oświetleniowych na elewacji budynku.

Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają się zakończyć do końca maja 2023 roku.

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 32a

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 32a

W 2020 roku obiekt został poddany termomodernizacji poddasza użytkowego, a w roku 2021 przeprowadzona została wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 32a

Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 32a

Obecnie realizowany jest ostatni etap.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

W ramach projektu wykonano montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 330W każdy, urządzeń i okablowania składających się na kompletny system PV. Instalacja umiejscowiona na dachach budynku. Na dachu w części A budynku montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 15,0 kW, składającej się z 45 paneli, na dachu w części B budynku montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 18,5 kW, składającej się z 56 paneli.

 

Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a

 

Fotowoltaika
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a

 

Zakończenie prac: Listopad 2021 r.

Całkowita wartość zadania 123 615,00 zł.

Wartość dofinansowania: 98 892,00 zł.

 

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

W ramach Projektu dokonano wymiany stolarki okiennej w ilości 87 szt. i drzwiowej 16 szt. w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim obejmującym pomieszczenia biurowe, salę obsługi klienta oraz pomieszczenia techniczne.

Zakończenie prac: Listopad 2021 r.

Całkowita wartość zadania 356 577,00 zł.

Wartość dofinansowania: 285 261,60 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

 

Stolarka okienna

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a

W ramach projektu wykonano termomodernizację poddasza nieużytkowego w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Zakres robót budowlanych objął:

 1. usunięcie warstw polepy z przestrzeni między belkowych,
 2. docieplenie poddasza nieużytkowego wełną mineralną,
 3. wykonanie pomostów technologicznych.

 

Termomodernizacja

Termomodernizacja poddasza nieużytkowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a

Termomodernizacja

Termomodernizacja poddasza nieużytkowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a

 

Zakończenie prac: Listopad 2021 r.

Całkowita wartość zadania 97 785,00 zł.

Wartość dofinansowania: 78 228,00 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

W ramach Projektu wykonano demontaż istniejącej instalacji c.o., demontaż grzejników stalowych i żeliwnych, montaż instalacji c.o. z rur miedzianych, montaż grzejników płytowych stalowych.

Zakończenie prac: Październik 2019 r.

Całkowita wartość zadania 276 766,67 zł.

Wartość dofinansowania: 221 413,34 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

W ramach projektu wykonano przebudowę instalacji gazu i kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32a. Prace objęły demontaż istniejących urządzeń, rurociągów i armatury instalacji gazowej wewnątrz kotłowni oraz demontaż instalacji elektrycznej z wywiezieniem złomu i odpadów, roboty remontowe branży budowlanej dostosowujące pomieszczenie do projektowanego wyposażenia kotłowni , montaż kotłów gazowych, rurociągów, armatury, urządzeń instalacji grzewczej, budowa instalacji gazu, budowa instalacji elektrycznej.

Zakończenie prac: Listopad 2018 r.

Całkowita wartość zadania 286 800,00 z ł.

Wartość dofinansowania: 229 440,00 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

Budynek Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym

W ramach Projektu wykonano montaż instalacji paneli fotowoltaicznych pracujących na potrzeby własne obiektu Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym o mocy 330W każdy.

 

Fotowoltaika Izdebno Kościelne

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym

 

Zakończenie prac: Listopad 2021 r.

Całkowita wartość zadania 19 218,75 zł.

Wartość dofinansowania: 15 375,00 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

W ramach projektu wykonano wymianę grzejników na nowe płytowe, wymianę przewodów na nowe z rur ze stali niskowęglowej zewn. galwanicznie ocynkowanych. Montaż dynamicznych zaworów termostatycznych z wbudowaną funkcją równoważenia i regulacji oraz montaż bezprzewodowych elektrycznych głowic termostatycznych z zamkniętym protokołem przesyłu danych, do współpracy z bezprzewodowych systemem sterowania. Montaż bezprzewodowego systemu sterowania i monitorowania instalacji c.o. z funkcją „otwartego okna” obejmującego panel centralny z zasilaniem elektrycznym. Montaż elektronicznego ultradźwiękowego licznika wody ciepłej.

Zakończenie prac: sierpień 2017 r.

Całkowita wartość zadania 94 006,23 zł.

Wartość dofinansowania: 75 204,98 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

Budynek Zakładu Wodociągu i Kanalizacji przy ul. Cegielnianej 4 w Grodzisku Mazowieckim

W ramach Projektu zrealizowano montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków (budynek biurowo-usługowy, budynek biurowy) użytkowanych przez ZWiK w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Cegielnianej 4:

Moc zainstalowana:

 • budynek biurowo-usługowy – 18,72 kW
 • budynek biurowy – 19,80 kW

Ilość modułów PV:

 • budynek biurowo-usługowy – 52 szt.
 • budynek biurowy – 55 szt.

 

Zakończenie prac: Wrzesień 2020 r.

Całkowita wartość zadania 164 820,00 zł.

Wartość dofinansowania: 131 856,00 zł.

 

Fotowoltaika ZWiK

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku ZWiK w Grodzisku Mazowieckim

W ramach projektu wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym ZWiK w Grodzisku Mazowieckim. Wykonano demontaż starej stolarki okiennej oraz luksferów, oraz montaż nowej solarki okiennej w ilości 66 szt. wraz obróbkami.

Zakończenie prac: Październik 2021 r.

Całkowita wartość zadania 93 715,85 zł.

Wartość dofinansowania: 74 972,68 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

W ramach prac wykonano termomodernizację dachu budynku, wymianę okien w budynku dwupiętrowym administracyjno-biurowym, oraz remont instalacji piorunochronnej i przyłączenie jej do istniejącego uziemienia budynku.

Zakończenie prac: Kwiecień 2021 r.

Całkowita wartość zadania 101 445,48 zł.

Wartość dofinansowania: 81 156,38 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

W ramach projektu dokonano wymiany opraw oświetlenia podstawowego wewnątrz budynku w ilości – 179 szt., rozbudowy instalacji oświetlenia awaryjnego wewnątrz budynku, oraz wymiany opraw oświetlenia na zewnątrz budynku – oświetlenie terenu parkingu w ilości – 15 szt.

Zakończenie prac: Grudzień 2020 r.

Całkowita wartość zadania 91 835,66 zł.

Wartość dofinansowania: 73 468,53 zł.

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

Film promocyjny

Przydatne strony

 1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
 2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazowia.pl
 3. Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 4. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int
 5. Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego https://www.funduszedlamazowsza.eu/

 

Na górę