Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt systemowy pn. „Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci
w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Gmina Grodzisk Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu np. „Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych dla dzieci posiadających diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

Projektem objętych jest około 800 dzieci z klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki. Dzięki przeprowadzonym, przez zespoły nauczycieli, diagnozom można sprostać indywidualnym potrzebom dzieci. Zostaną przeprowadzone zajęcia takie jak: logopedyczne,  dla dzieci zagrożonych dysleksją, gimnastyka korekcyjna, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz kółka: matematyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, szachowe, taneczne. Celem projektu jest nauczanie indywidualne, dlatego też zajęcia będą przeprowadzane małych, kilkuosobowych grupach.

Projekt przewiduje również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały niezbędne do realizacji zajęć. Szkoły zostaną wyposażone w przyrządy do ćwiczeń na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, układanki na zajęcia z integracji sensorycznej oraz wiele gier zarówno planszowych, jak i na płytach CD, szkielety anatomiczne, flety, tamburyny, marionetki, pacynki, lupy, mikroskopy. Wszystkie artykuły wynikają z potrzeb przeprowadzanych zajęć i są odpowiednio rozdzielone w zależności
od potrzeb poszczególnych szkół.

Dofinansowanie projektu wynosi 661 440 zł i jest refundowane w 100%.

Czas trwania projektu : 01.10.2012 – 31.05.2013

Podpisanie umowy: 30.10.2012r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki zakończyła realizację projektu pn. „ Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki .”W ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W siedmiu szkołach biorących udział, projekt zakładał realizację zajęć dodatkowych dla dzieci posiadających diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

Projekt objął ponad 800 dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia odbywały się w małych, kilkuosobowych grupach, aby dostosować  ofertę edukacyjną do indywidualnych potrzeb uczniów

Systematycznie uczestnictwo na zajęciach pozwoliło na poprawę rozwoju dzieci.

 

3 marca 2014 r. W związku ze zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.05.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są zajęcia z gimnastyki korekcyjne, które zakończą się 30.04.2014 r.

Dnia 6.11.2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu pn. „Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki” do dnia 31.05.2014 r.

Na dzień 30.08.2013 r. wszystkie zajęcia zostały zrealizowane w pięciu szkołach podstawowych z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki tj.: Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie
Szkoła Podstawowa w Książnicach
Szkoła podstawowa w Izdebnie Kościelnym

13.02.2013 W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawców zadania pn. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Bazy dydaktyczne szkół podstawowych zostaną doposażone w ramach projektu w niezbędne materiały do realizacji zajęć przewidzianych w projekcie wg zapotrzebowania.

14.01.2013 Rozpoczyna się realizacja zajęć w szkołach podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłosiła przetarg nieograniczony na Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

02.01.2013r. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Zostaną podpisane umowy i rozpoczyna się proces ustalania harmonogramów zajęć w szkołach podstawowych.

27.11.2012r. Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłosiła przetarg nieograniczony pn.  Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki”.

30.10.2012 Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowaną przez Panią Elżbietą Szymanik – Zastępcę Dyrektora ds. Wdrażania PO KL a gminą Grodzisk Mazowiecki reprezentowaną przez Pana Grzegorza Benedykcińskiego. Kwota dofinansowania 661 440,00 ze środków europejskich oraz budżetu krajowego .

06.08.2012 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała pisemną informację o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie wraz z zaproszeniem do składania dokumentów, niezbędnych w celu podpisania umowy o dofinansowanie .

25.05.2012 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała pisemną informację o pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie.

14.05.2012 Gmina Grodzisk Mazowiecki złożyła wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci
w klasach I-III szkół podstawowych Gminie Grodzisk Mazowiecki”.

  1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – www.efs.gov.pl
  2. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -  www.mazowia.eu
  3. Samorząd Województwa Mazowieckiego –  www.mazovia.pl
  4. Fundusze Europejskie -  www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  5. Portal Unii Europejskiej -  https://www.europa.eu.int
Na górę