Cel główny RPO WM
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.
Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
• rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
• wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
• podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Priorytety RPO WM 2007-2013:

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.
 3. Regionalny system transportowy.
 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu.
 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
 8. Pomoc techniczna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Projekt ma na celu ukazanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki. Ważnym aspektem jest wypromowanie lokalizacji naszego miasta, która bardzo korzystnie oddziałuje na postrzeganie terenu przez potencjalnych inwestorów, którzy poprzez lokalizację swoich firm dadzą zatrudnienie wielu osobom z naszego otoczenia. W zakres projektu wchodzi:

 • utworzenie portalu/bazy danych dla przedsiębiorców/inwestorów,
 • nakręcenie filmu promującego strefy przemysłowe i potencjał gospodarczy gminy,
 • emisja filmu promującego strefy przemysłowe i potencjał gospodarczy gminy,
 • kampania promocyjna w pasie i Internecie,
 • kampania promocyjna w TV – nakręcenie spotów reklamowych,
 • kampania promocyjna w TV – emisja spotów reklamowych,
 • Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczości (impreza targowo-wystawiennicza),
 • Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych .

 

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Wdrożenie projektu w latach: 2011-2012

Całkowita wartość projektu: 928 000,00 PLN

Wnioskowana dotacja z EFRR: 499 800,00 PLN

Poziom dofinansowania  z  EFRR: 85%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

9-30/11/2012
Kampania w prasie i Internecie: Kampania w Internecie ad kontekst w katalogu stron bussines click.. Dzienna liczba odsłon reklamy wahała się w granicach 1.5/2 mln a jej klikalność, czyli w tym przypadku mówimy tu o osobach zainteresowanych ofertą inwestycyjną, oscyluje w 2 tysiącach.  Artykuł sponsorowany wyemitowany w tytule dnia 9 listopada 2012 r w Dzienniku Gazeta Prawna. Artykuł sponsorowany w lokalnych gazetach: Kurier Południowy  nr 44 /emisja 30.11.2012/ i WPR z dnia 23.11.2012r. Została przeprowadzona kampania na portalu Youtube gdzie emitowany był spot reklamowy.

Nakręcenie spotu reklamowego 30 sekundowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia został nakręcony spot reklamowy reklamujący tereny inwestycyjne gminy Grodzisk Mazowiecki. Spot został załączony na płycie CD
Kampania promocyjna spotu reklamowego w TV -  w ramach tej kampanii został wyemitowany 30 sekundowy spot reklamowy w TVN 24 -  25 emisji w wieczornym paśmie prime time.  spot reklamowy

Nakręcenie filmu promującego strefy przemysłowe i potencjał gospodarczy gminy Grodzisk Mazowiecki – w ramach tego projektu zostały nagrane dwa filmy promujące strefę przemysłową i potencjał gospodarczy gminy. Film 15 sekundowy oraz 5 minutowy.

Emisja filmu promującego strefy przemysłowe - Pierwszy film o długości 15 sekund został wyemitowany w Polsat News i TVP Warszawa. Drugi film o długości 5 minut został wyemitowany w itvppiaseczno – internetowej telewizji o zasięgu regionalnym, oraz zostało nagranych 100 szt. DVD.

11/2012 
Zgodnie z podpisaną umową nr ZP.260126.2012 pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a firmą Aurelius Interactive Robert Kuryłowicz został utworzony „Portal dla Przedsiębiorcy” www.biznes.grodzisk.pl

04-06/10/2012
W październiku 2012 roku odbył się trzydniowy Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczości w Grodzisku Mazowieckim. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej imprezie targowo-wystawienniczej www.kongres.grodzisk.plGaleria zdjęćfilm
Podczas Międzynarodowego Kongresu Przedsiębiorczości miała miejsce misja gospodarcza, czyli wizyta przedstawicieli firm z Danilovgradu z Czarnogóry. Celem misji było poznanie obyczajów handlowych w Polsce, zapoznanie się z ofertą konkurencji w swojej branży na rynku polskim, wzięcie udziału w zorganizowanych spotkaniach z przedsiębiorcami, wzięcie udziału w konferencji, Promocja firm na targach. Firmy z Czarnogóry miały okazję aby się zaprezentować i nawiązać nowe kontakty z firmami reprezentującymi się na targach.

03/06/2012
3 czerwca 2012 roku na terenie zmodernizowanego Targowiska Miejskiego został zorganizowany w ramach projektu Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych. Galeria zdjęć

07/11/2011
W dniu 7 listopada 2011 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a beneficjentem – Gminą Grodzisk Mazowiecki o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w kwocie 499 800,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków, kwalifikowanych.

24/06/2011
Do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wpłynęło pismo z MJWPU informujące, iż złożony wniosek otrzymał 74,00 punkty z 85,00 możliwych. Oznacza to, że został on zatwierdzony do dofinansowania.

11/06/2011
Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych w 2011 r. w ramach projektu w dniu 11 czerwca odbył się Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych w którym uczestniczyły nasze gminy partnerskie z Francji /Port-sur-Saone/, Litwy /Siauliai, Radwiliszki/ Austri /Weiz/ oraz lokalne firmy i przedsiębiorstwa. Przedstawiciele naszych miast mieli zapewnione stoiska na którym prezentowali swoje regionalne produkty.

11/03/2011
W dniu 11 marca 2011 roku do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim wpłynęło pismo z MJWPU, informujące, iż złożony wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację formalną i został przekazany do Komisji przeprowadzającej ocenę merytoryczną.

30/12/2010
Gmina Grodzisk Mazowiecki złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.7 Promocja gospodarcza.

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -  www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego –  www.mazovia.pl
3. Fundusze Europejskie -  www.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Portal Unii Europejskiej -  https://www.europa.eu.int
5. Portal dla przedsiębiorców https://biznes.grodzisk.pl/index.php
6. Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczości www.kongres.grodzisk.pl

Na górę