Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - podstawowe informacje

Projekt NR Z/2.14/II/2.1/8/54/05 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W ramach ESZ, środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.

Obszary wsparcia EFS

Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one:

 

  1. Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji z rynkiem pracy długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim.
  2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.
  3. Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.
  4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
  5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.

Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006.

Program ten rozwija cele NPR określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

ZPORR jest jedynym programem operacyjnym finansowanym z dwóch funduszy strukturalnych. I i III priorytet tego programu są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. II priorytet jest w całości współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programów:

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
1.4 Rozwój turystyki i kultury
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
2.5 Promocja przedsiębiorczości
2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Priorytet 3. Rozwój lokalny

3.1. Obszary wiejskie
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

Priorytet 4. Pomoc techniczna

Opis projektu

Projekt Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wnioskodawcą projektu (beneficjentem) jest Gmina Grodzisk Mazowiecki, natomiast Instytucją Wdrażającą jest - z upoważnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Czas realizacji projektu: 1.08.2005 r. - 31.03.2007 r.

Projekt kierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki, z wykształceniem przynajmniej średnim, zatrudnionych na umowę o pracę, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć uczestnictwa w szkoleniach z zakresu języka angielskiego oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone 9-miesięczne szkolenie z języka angielskiego obejmujące grupę 90 osób oraz 2 i 4-miesięczne szkolenia informatyczne dla łącznie 60 osób. W trakcie trwania szkoleń zostanie zapewniona opieka nad osobami zależnymi, co pozwoli na udział w projekcie kobietom opiekującym się dziećmi.

Całkowita wartość projektu wynosi 209.548,- złotych, z czego 75 % finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25 % z budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki i Pracy).

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy w celu zwiększenia ich mobilności zawodowej oraz lepszego przystosowania do potrzeb rynku pracy.

Poza przeszkoleniem wyżej wymienionej grupy osób w poszczególnych dziedzinach, projekt przyczyni się do promocji form edukacji ustawicznej wśród dorosłych.

Osoby odpowiedzialne za projekt

Schemat organizacyjny zarządzania
Projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki

Kontakt do kierownika i asystenta projektu:
tel. 0-22 755 23 76
e-mail: kursy@grodzisk.pl

Zamówienia publiczne

We wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki" został określony tryb zamówienia publicznego w stosunku do zlecenia realizacji szkoleń - zamówienie z wolnej ręki.

Podstawą do udzielania zamówienia na usługi szkoleniowe jest art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177).

W dniu 12 października 2005 roku po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, została podpisana umowa na realizację szkoleń z firmą English For You - Szkołą Języków Obcych S. C.

Kursy odbywać się będą w budynku Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim, ul. L. Zondka 6.

Realizacja projektu

  • W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Gmina złożyła w dniu 10.05.2005 roku wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki".
  • Wniosek nr: Z/2.14/II/2.1/8/54/05 po pozytywnej formalnej weryfikacji został przekazany do oceny przez Komisję Oceny Projektów, która zaakceptowała kwotę dofinansowania (pismo z dn. 22.07.2005 r.).
  • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pismem z dnia 8.08.2005 roku przyjął wniosek Gminy Grodzisk Mazowiecki do dofinansowania.
  • Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 20.09.2005 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Grodzisk Mazowiecki.
  • 12 października 2005 roku po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, została podpisana umowa na realizację szkoleń z firmą English For You - Szkołą Języków Obcych S. C. Kursy odbywać się będą w budynku Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim, ul. L. Zondka 6.

Wyjaśnienie: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest - z upoważnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego - Instytucją Wdrażającą Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przydatne strony

1. Europejski Fundusz Społeczny - https://www.efs.gov.pl

2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - https://www.zporr.gov.pl

3. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int

4. Wojewódzki Urząd Pracy - https://www.wup.mazowsze.pl

5. Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Warszawie - https://www.mgip.gov.pl

6. Samorząd Województwa Mazowieckiego - https://www.mazovia.pl

7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki - https://www.mazowieckie.pl

8. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - https://www.fundusze.ukie.gov.pl

Na górę