Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – podstawowe informacje

RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Cel główny RPO WM
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.
Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
• rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
• wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
• podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Priorytety RPO WM 2007-2013:

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.
 3. Regionalny system transportowy.
 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu.
 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
 8. Pomoc techniczna.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Modernizacja ul. Radońskiej – połączenie drogi 719 z drogą powiatową nr 01416 (w Radoniach przy nowym osiedlu) obejmuje dwa etapy.

 • Etap I Przebudowa ulicy Radońskiej w Grodzisku Mazowieckim na odcinku od ulicy Montwiłła do ulicy Emilii Plater
 • Etap II Modernizacja nawierzchni ul. Radońskiej, Lazurowej, Orlej  i Widokowej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Gościnnej we wsi Radonie (drogi powiatowej nr 01416)
 • Beneficjent:    Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Wdrożenie projektu w latach:            2008-2014
 • Całkowita wartość projektu:              8 257 744,56  PLN
 • Wartość  dofinansowania UE            4 503 584,71 PLN
 • Poziom   dofinansowania  z  EFRR:  85%

Etap I obejmował:

1. Roboty drogowe:

 • Ulica Radońska jezdnia o szer. 6 m, długość 934 mb;
 • Jezdnia wraz z włączeniami bocznych ulic (nawierzchnia bitumiczna) 5 821 m2;
 • Wjazdy i zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej bet. 1 085 m2;
 • Chodniki z kostki brukowej betonowej obustronne na całej długości ulicy o szer. zmiennej 3 616 m2;

2. Budowa kanalizacji deszczowej:

 • Kanał z rur PVC śr. 400 mm 657 mb;
 • Kanał rur PVC śr. 315 mm 271,5 mb.;
 • Przykanaliki z rur PVC śr. 200 mm 25,5 mb;
 • Przykanaliki z rur PVC śr. 160 mm 114,5 mb;
 • studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1500 mm 22 szt.;
 • studnie rewizyjne z kręgów bet. śr. 1200 mm 13 szt.;
 • studzienki ściekowe uliczne śr. 500 mm 29 szt.;

3. Przebudowa kabla telekomunikacyjnego:

 • Przekładanie kabla doziemnego TKMFtA 55 m;

4. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej NN z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz napowietrznej linii oświetlenia ulicy:

 • Słupy z żerdzi wirowanych o długości 10 m 5 szt.;
 • Słupy rozgałeźne z żerdzi wirowanych 2 szt.;
 • Słupy ŻN-10 2 szt.;
 • Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z wysięgnikami 6 kpi.;
 • Montaż kabla AsXSn 2 x 35 mm2 0,157 km;
 • Montaż kabla AsXSn4x95 mm2 0,157 km.

Etap II obejmował m.in. budowę ulicy Radońskiej, Lazurowej Orlej i Widokowej o łącznej długości 3 456,0  m, przebudowę chodnika o długości 4 175,0 m oraz 234 zjazdów (w tym: 212 zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej, 22 zjazdów publicznych).Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 21 934,65 m², w tym:

-   warstwa ścieralna jezdni o długości 3 456,0 m i szerokości 6 m wraz  z poszerzeniami do 10,5 m i skrzyżowaniem, 22  zjazdów publicznych,

 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  o łącznej powierzchni 11 889,68 m²,   w tym:

-   212 zjazdów indywidualnych,

-   parkingu wraz pasami rozdzielającymi o długości 119 m i szerokości 5 m na 46 miejsc postojowych,

-   zatoki autobusowej,

-   chodnika o długości 4 175,0 m  o szerokości zmiennej od 1,5 m do 3 m,

 • wykonanie 89  tablic znaków drogowych,
 • wykonanie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 581,66 m², w tym 3 przejść dla pieszych,
 • wykonanie 41 studni rewizyjnych,
 • wykonanie 35 studzienek wpustowych z osadnikiem,
 • wykonanie oświetlenia, w tym wykonanie 9 opraw oświetleniowych i 7 słupów w ramach usunięcia kolizji.

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazowia.pl
3. Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int

Na górę