Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych przy utrzymaniu wzrostu gospodarczego poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grodzisk Mazowiecki”

Program operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu: 61.000,00 zł
w tym:
Kwota dofinansowania: 51.850,00 zł (85%)
Środki własne gminy: 9.150,00 zł

Dane finansowe po podpisaniu aneksu w dniu 02 października 2014 roku:
Całkowita wartość projektu: 29 450,00 zł
w tym:
Kwota dofinansowania: 25 032,50 zł (85%)
Środki własne gminy: 4 417,50 zł

Termin realizacji:
30.06.2014 r. – 31.12.2014 r.
Termin realizacji po podpisaniu aneksu w dniu 02 października 2014 roku:
18.06.2014 r. – 31.12.2014 r.

Opis projektu:
W ramach projektu opracowany zostanie plan gospodarki niskoemisyjnej obejmujący teren Gminy Grodzisk Mazowiecki. Towarzyszyć
temu będzie stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę
gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Elementem projektu jest tez przeprowadzenie szkoleń dla
pracowników urzędu gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

Realizacja projektu (aktualności):

  • Dnia 27.06.2014 r Gmina Grodzisk Maz. podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-096/13-00 na realizację projektu.
  • Dnia 18.06.2014 r została podpisana umowa z Wykonawcą – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2; 43-180 Orzesze na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grodzisk Mazowiecki.
  • Dnia 3.07.2014 r na stronie internetowej https://www.grodzisk.pl/komunikaty/pokaz/1325.html ukazała się informacja o rozpoczęciu prac nad planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Każdy z mieszkańców może wziąć udział w tworzeniu dokumentu wypełniając ankietę dostępną na stronie https://www.grodzisk.pl/ankieta.html .
  • Dnia 02 października 2014 roku Gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała aneks do umowy o dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego  projektu.
Metryczka projektu:

Okres programowania

Fundusz:

Program:

Typ projektu:

Tematyka projektu:

Realizator:

 

 

 

 

Okres programowania 2007-2013

Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt konkursowy

Poprawa efektywności energetycznej

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

Na górę