RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Cel główny RPO WM

Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.
Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
• rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
• wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
• podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Priorytety RPO WM 2007-2013:

  1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
  2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.
  3. Regionalny system transportowy.
  4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
  5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu.
  6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
  7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
  8. Pomoc techniczna.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Początek ulicy Niedźwiedziej rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 579 Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice w miejscowości Janinów, natomiast koniec projektu znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową Grodzisk Mazowiecki – Józefina
w m. Adamowizna. Długość ulicy wynosi 1090m.

W ramach Projektu wykonano następujące prace:

- nawierzchnie ulicy i zjazdy boczne do posesji oraz w ulice boczne,

- ścieżkę rowerową,

- parkingi dla samochodów osobowych,

- odwodnienie ulicy za pomocą ścieków i rowów przydrożnych,

- przebudowę trzech istniejących przepustów pod ulicą Niedźwiedzią,

- budowę oświetlenia ulicy,

-  przebudowę występujących kolizji uzbrojenia ulicy.

 

Beneficjent:    Gmina Grodzisk Mazowiecki

Wdrożenie projektu w latach:           2009

Całkowita wartość projektu:             2 201 536,91    PLN

Wartość  dofinansowania UE            935 653,12  PLN

Poziom   dofinansowania  z  EFRR:   85%

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazowia.pl
3. Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int

Na górę