Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund - ERDF) został powołany w 1975 roku, jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską: "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych".
(źródło: https://www.funduszestrukturalne.gov.pl...)

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:

 • inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw
 • rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
 • infrastruktury,
 • rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
 • ochrony i poprawy stanu środowiska,
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

EFRR będzie współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:

 • 16 Programów Regionalnych (każde województwo posiada swój własny program operacyjny tworzony na podstawie konsultacji społecznych odzwierciedlających potrzeby każdego z województw,
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO). NSRO określa krajowe ramy interwencji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności, a także zasady koordynacji pomiędzy polityką spójności Unii Europejskiej i właściwymi krajowymi politykami sektorowymi i regionalnymi. NSRO określa również mechanizmy koordynacji pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków EFRR, EFS, Funduszu Spójności a tymi, które są współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innymi instrumentami finansowymi.
PO IG, zarządzany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ma przyczynić się do zwiększenia spójności interwencji w ramach zakresu odpowiedzialności ministrów właściwych do spraw gospodarki, nauki, turystyki i informatyzacji. Dzięki temu powstanie możliwość dostosowania oferty sektora nauki do potrzeb przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MSP), co przyczyni się do zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań do gospodarki. W efekcie uzyskanej synergii powstanie dodatkowy impuls pozwalający przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego oraz stworzyć stabilne podstawy długotrwałej konkurencyjności polskiej gospodarki.
Wszystkie osie priorytetowe PO IG mają na celu wspieranie innowacyjności oraz działań, które wspomagają innowacyjność. Przez innowacyjność w PO IG rozumie się wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej. Uszczegóławiając tę definicję, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z zakresem definicji nowej inwestycji zawartej w rozporządzeniu 1628/2006 w ramach PO IG wspierane będą przede wszystkim inwestycje, w wyniku których powstaną nowe lub znacząco ulepszone produkty. W związku z powyższym wsparcie udzielane jest głównie na inwestycje w zakresie innowacji produktowych oraz procesowych. Jednocześnie, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i marketingowe stanowią wydatki kwalifikowane i mogą również zostać ujęte w projektach. Innowacyjność nie ma charakteru obiektywnego, lecz relatywny, w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, które wdrażając u siebie innowację, staje się – w danym okresie – przedsiębiorstwem innowacyjnym. W rezultacie innowacyjność może występować na różnych poziomach – zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i danego rynku, kraju czy świata. Innowacyjność cechuje nowość i stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji). Priorytetem w PO IG będzie wspieranie innowacji o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie lub tych, które cechują się największym potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż te mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym i zdolności do tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy. W PO IG szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjność produktową, a także procesową, marketingową i organizacyjną, związaną z elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy, w niej bowiem jest zawarty największy potencjał wzrostu gospodarczego i zdolności eksportowych. Istotne dla Programu jest wsparcie innowacyjności MSP, które dzięki swojej elastyczności i otwartości na nowe rozwiązania są zdolne do szczególnie szybkiego tworzenia i wdrażania innowacji.
Jednocześnie, wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) i jednostek naukowych uwarunkowane jest odpowiednim popytem ze strony innowacyjnych przedsiębiorstw na ich usługi. Innowacyjność o niskim stopniu rozprzestrzeniania będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, 2007-2013 (PO RPW). Program obejmuje działania wspierające innowacyjność, oferując wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, pod warunkiem, że na ich usługi będzie popyt ze strony innowacyjnych przedsiębiorstw.
W ramach PO IG przewiduje się możliwość wspierania także takich projektów innowacyjnych, które koncentrować się będą na zmianach modeli produkcji lub konsumpcji, a tym samym przyczynią się bezpośrednio lub pośrednio do zmniejszenia presji na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi, przyroda, krajobraz) oraz na środowisko widziane jako całość. Będzie to osiągane poprzez ograniczanie emisji, eliminowanie z obiegu gospodarczego substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego, ograniczanie ilości odpadów trudnych do recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, zmniejszanie zapotrzebowanie na nieodnawialne zasoby, a także ograniczanie, a co najmniej racjonalizację wykorzystywania energii. Dotyczy to także innowacyjnych technik ochrony środowiska sensu stricte, zapewniających wyższą skuteczność redukcji oddziaływań na środowisko, przy zmniejszonych kosztach oraz nakładach materiałowych i energetycznych.
(źródło: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 1 października 2007 r.)

Główny cel PO IG:
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Cele szczegółowe PO IG:
• Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
• Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
• Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
• Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
• Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

Priorytety w ramach PO IG:
Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R
Priorytet 3: Kapitał dla innowacji
Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Priorytet 5: Dyfuzja innowacji
Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Priorytet 7: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności
Priorytet 9: Pomoc techniczna

Priorytet VIII PO IG

W ramach priorytetu 8. wspierane będą działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Wsparcie tworzenia i świadczenia eUsług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie polegać na udzielaniu mikro- i małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, dotacji na wykonanie projektu w zakresie tworzenia produktów cyfrowych i udostępniania usług w postaci cyfrowej dotyczących różnych dziedzin. Instrument przewiduje możliwość zakupu przez przedsiębiorcę usług firm doradczych i informatycznych, dzięki czemu działalność na rynku usług elektronicznych będą mogli rozpoczynać przedsiębiorcy o różnych specjalnościach.
Ponadto wspierane będzie tworzenie usług elektronicznych świadczonych między przedsiębiorstwami, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie udzielane przedsięwzięciom typu B2B o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzącym do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Niezbędnym elementem/uzupełnieniem powyższych działań będzie zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wsparcie w tym zakresie będzie polegać na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstw domowych, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. Dodatkowo będzie istniała możliwość zapewnienia niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich warunków jego użytkowania – jak również uzyskanie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. Istnieje również możliwość serwisowania ww. sprzętu oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla beneficjentów ostatecznych. Wspierana będzie również działalność małych i średnich przedsiębiorców, polegająca na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku tzw. „ostatniej mili” na obszarach, na których działalność ta jest nieopłacalna finansowo.
Priorytet 8. będzie realizowany w synergii z priorytetem 7., mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier
administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.

Działanie 8.3 w ramach priorytetu VIII PO IG

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Penetracja Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej. Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniższych dochodach. W sposób znaczący zawęża to krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych. Jego rozszerzenie – przy uwzględnieniu konieczności prowadzenia szerokiego zakresu szkoleń i działalności
promocyjnej - powinno przyczynić się do znaczącego wzrostu popytu na te treści i usługi, a tym samym – pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku usług cyfrowych w Polsce.
W perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na rozwój ekonomiczny regionów i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.
Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom objętym systemem wsparcia społecznego lub niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Będzie miało ono charakter dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego (JST) lub konsorcjom JST i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie danej gminy.
Grupy docelowe projektu (mieszkańcy gminy spełniający warunki do udzielenia pomocy) zostaną zidentyfikowane przez odpowiednią JST, przy możliwym wsparciu organizacji pozarządowej.
Wsparcie będzie przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwisowanie urządzeń, a także na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania przez grupy docelowe.
Wsparciem finansowym objęte zostaną również koszty związane z prowadzeniem działań związanych z obsługą projektu ponoszone przez JST i organizacje pozarządowe, zapewniające funkcjonowanie projektu.
W celu zapewnienia efektywnego wdrażania instrumentu oraz koordynacji zadań realizowanych w ramach niniejszego działania oraz działania 8.4, a także działań podejmowanych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej i w ramach regionalnych programów operacyjnych, realizowany będzie projekt systemowy polegający na prowadzeniu działań promocyjnych dla działania 8.3 i 8.4 i informowaniu potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia (organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji,) prowadzeniu szkoleń i akcji informacyjnych mających na celu podniesienie umiejętności informatycznych docelowej grupy użytkowników oraz podniesienie społecznej świadomości korzyści
wynikających z wykorzystywania technik teleinformacyjnych zarówno w codziennym życiu, jak i w działalności biznesowej. W ramach projektu systemowego będą mogły być wykonywane ekspertyzy związane z realizacją projektów, a także może być udzielane wsparcie doradcze dla działania 8.4,Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz regionalnych programów operacyjnych w celu zachowania koordynacji ww. działań
(źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 12 czerwca 2009)

Projekt pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu. W ramach projektu zorganizowane zostanie szkolenie dla odbiorców ostatecznych. Planuje się przeprowadzenie cyklu szkoleń dla beneficjentów ostatecznych, czyli 150 osób.

Grupą docelową projektu będą:

- gospodarstwa domowe z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz rodziny zastępcze (150 gospodarstw),

- osoby niepełnosprawne,

- instytucje - jednostki organizacyjne Gminy Grodzisk Mazowiecki:  10 szkół, biblioteka , placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

- Placówki oświatowe: 10 placówek

Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Bartniaka 13a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Westfala 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szkoła Filialna w Książenicach, ul. Mazowiecka 101, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sportowa 31, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szkoła Podstawowa ul. Osowiecka 33, 05-825 Adamowizna, Grodzisk Mazowiecki

Szkoła Podstawowa ul. Ks. M. Oziębłowskiego 9, 05-825 Izdebno Kościelne, Grodzisk Maz.

Gimnazjum nr 1 ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Gimnazjum nr 2 ul. Westfala 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Gimnazjum nr 3 ul. Lecha Zondka 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

- Biblioteka Publiczna ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Maz. (w budynku Centrum Kultury)

 

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze: 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza - ul. H. Sienkiewicza 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza - Zabłotnia 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza - Kozery Nowe 24, ul. Krajobrazowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza - Natolin 31, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza - Kłudno Stare 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza - Żuków 39, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

21.02.2013 r. W dniu 21 lutego b.r. w Sali Konferencyjnej na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja Linia Współpracy pod patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji p. Michała Boniego. Ponad 170 samorządowców i przedstawicieli instytucji zajmujących się informatyzacją usług publicznych zgłosiło się na konferencję, w tym Gmina Grodzisk Mazowiecki jako przykład dobrych praktyk została zaproszona na konferencję.
Celem konferencji była dyskusja nt., jak rozwijać e-usługi świadczone przez inicjatywy rządowe i samorządowe.Podczas konferencji zostały utworzone grupy tematyczne, tj. grupa ds. elektronizacji usług administracji, ds. sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków UE,  ds. otwartego rządu i ds. kompetencji cyfrowych i wykluczenia.
Gmina Grodzisk Mazowiecki jako przykład dobrych praktyk została zaproszona do udziału w panelu ds. e-umiejętności  i partycypacji cyfrowej. Podczas tego panelu pracownik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych w Urzędzie Miejskim p. Mateusz Konopka zajmujący się koordynacją projektu oraz sprawami technicznymi omówił realizację 2-óch projektów w Gminie finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

17.12.2012r. Komputery rozdane.
Już wszyscy uczestnicy projektu pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, otrzymali w bezpłatne użyczenie sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

Komputery były instalowane i podłączane przez pracowników Urzędu, który w trakcie instalacji komputerów u Beneficjentów Ostatecznych informowali o zasadach korzystania ze sprzętu.

W najbliższym czasie Beneficjenci Ostateczni otrzymają płytę CD z materiałami ze szkoleń komputerowych zawierającymi podstawowe informacje na temat użytkowania sprzętu i poruszania się po stronach internetowych, oraz podstawowe informacje, które pomagają korzystać z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do prezentacji.

Nad poprawnym użytkowaniem ze sprzętu czuwać będą zatrudnieni do tego kontrolerzy. Kontrole będą odbywać się cyklicznie.

Komputery trafiły również do szkół (podstawowych oraz gimnazjów), placówek TPD oraz Biblioteki Publicznej, która udostępniać będzie komputery w swojej filii w świetlicy przy ulicy Westfala, gdzie utworzone zostanie centrum multimedialne.

Komputery zarówno u mieszkańców jak i w placówkach przez okres około 8 lat pozostają własnością gminy. W ramach realizowanego projektu zapewniony będzie również serwis oraz modernizacja sprzętu.

19.10.2012r. 
19 października br. w Urzędzie Miejskim miało miejsce podpisanie umowy na świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


28 września 2012r. w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, miało miejsce rozdanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń komputerowych realizowanych na potrzeby projektu pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

23.06.2012r. SZKOLENIA KOMPUTEROWE DOBIEGŁY KOŃCA
W związku z zakończeniem szkoleń komputerowych realizowanych na potrzeby projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. w najbliższym czasie odbędzie się rozdanie certyfikatów potwierdzających ukończenie Szkoleń w stopniu podstawowym oraz średniozaawansowanym. Wstępny termin ustalony został na początek sierpnia. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Centrum Kultury mieszczącym się przy ul. Spółdzielczej 9 w Grodzisku Mazowieckim. O dokładnym terminie rozdania certyfikatów będziemy informować na bieżąco wszystkich uczestników.

17.05.2012r. Pierwsi uczestnicy projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ukończyli już Szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.

W ramach prowadzonych zajęć Beneficjenci Ostateczni posiedli cenną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na poprawne korzystanie ze sprzętu komputerowego.

Opinie nt. prowadzonych  szkoleń są bardzo pozytywne. Indywidualne podejście trenerów do każdego z uczestników pozwala na szybsze przyswojenie wiedzy.

Szkolenia potrwają do 23 czerwca br. Po zakończeniu szkoleń, gmina wyposaży BO w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.

10.04.2012r. o godz. 17:00 rozpoczęły się Szkolenia komputerowe realizowane w ramach projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szkolenia realizowane są przez Firmę The Quality of Life z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim reprezentowaną przez p. Ireneusza Kozerę. Wykonawca szkoleń  wyłoniony został
w drodze przetargu.

Szkolenia odbywają w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Bartniaka 24. Beneficjenci Ostateczni projektu będą uczestniczyć w 40 godzinach zajęć z zakresu obsługi komputera i Internetu. Uczestnicy podzieleni zostali na 2 grupy – podstawową i średniozaawansowaną.

Szkolenia potrwają do 23 czerwca br.

20.02.2012r. o godz. 9:00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim zostało przeprowadzone losowanie Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie grodzisk Mazowiecki” 

09.02.2012 r. Informacja o wynikach II naboru do projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”

18.01.2012 r. Informacja o wynikach posiedzenia komisji konkursowej w ramach projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”

16.01.2012 r. Przedłużenie 2 naboru do projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”

03.01.2012 r. Ogłoszenie o 2 naborze do projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”

23.12.2011 r. Przeprowadzenie akcji promującej projekt pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki” na targowisku miejskim

23.11.2011 r. Ogłoszenie naboru do projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki”

8.08.2011 r. Gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki” (nr POIG.08.03.00-14-112/10) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
https://www.poig.gov.pl/

2. Portal Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

3. Władza Wdrażająca Programy Europejskie
https://www.wwpwp.gov.pl/

4. Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji
https://www.mswia.gov.pl/

5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
https://www.mrr.gov.pl/

6. Portal Unii Europejskiej
https://www.europa.eu.int

7. Centrum Informacji Europejskiej
https://www.cie.gov.pl

Na górę