Cel główny RPO WM
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.
Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
• rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
• wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
• podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Priorytety RPO WM 2007-2013:

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.
 3. Regionalny system transportowy.
 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu.
 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
 8. Pomoc techniczna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Przedsięwzięcie inwestycyjne związane z przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą w strefach przemysłowych gminy Grodzisk Mazowiecki, obejmuje następujące działanie:

 1. Budowa ulicy Rybnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z wykonaniem napowietrznej linii oświetlenia oraz przebudową napowietrznych linii elektroenergetycznych, budowa zjazdu z ul. Traugutta w ul. Rybną w Grodzisku Mazowieckim oraz wykonanie przewodu wodociągowego.
 2. Budowa drogi, napowietrznej linii oświetlenia oraz przewodu wodociągowego oraz przebudowa drenażu w strefie przemysłowej we wsi Natolin (702,5 m)
 3. Przebudowa nawierzchni ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Mazowieckim. Projekt przebudowy nawierzchni obejmuje odcinek o długości 840 m.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Okres realizacji projektu: 2008 – 2012

Całkowita wartość projektu: 6 654 280,66 PLN

Kwota dofinansowania: 5 557 423,12 PLN

Poziom dofinansowania: 85%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

26.10.2010
W ramach projektu został podpisany protokół końcowy odbioru robót : „Wykonanie robót dodatkowych przy: Budowa drogi – ul. Chemiczna, napowietrznej linii oświetlenia, przewodu wodociągowego oraz przebudowa drenażu w strefie przemysłowej we wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki”

09.11.2010
W dniu 9 listopada 2010 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a beneficjentem – Gminą Grodzisk Mazowiecki o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w kwocie 5 557 423,12, stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków, kwalifikowanych.

16.12.2009
MJWPU w dniu 16 grudnia 2009 roku poinformowała Gminę Grodzisk Mazowiecki o pozytywnej merytorycznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i przekazaniu do Wydziału Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM.

29.06.2009
MJWPU w dniu 29 czerwca 2009 roku poinformowała Gminę Grodzisk Mazowiecki o pozytywnej formalnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i przekazaniu dokumentów do etapu oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową.

24.04.2009
Gmina Grodzisk Mazowiecki złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną strefach przemysłowych w gminie Grodzisk Mazowiecki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -  www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego –  www.mazovia.pl
3. Fundusze Europejskie -  www.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Portal Unii Europejskiej -  https://www.europa.eu.int
5. Portal dla przedsiębiorców https://biznes.grodzisk.pl/index.php
6. Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczości www.kongres.grodzisk.pl

Na górę