RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Cel główny RPO WM
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.
Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
• rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
• wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
• podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Priorytety RPO WM 2007-2013:

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.
 3. Regionalny system transportowy.
 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu.
 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
 8. Pomoc techniczna.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Stawy Goliana
Zbiorniki wodne nazwane Stawami Goliana powstały prawdopodobnie w XIX wieku. Brzeg i dużą część powierzchni stawów porastała wówczas bujna roślinność wodna. Dziś na omawianym terenie występują pojedyncze drzewa. Skarpy stawów porastają głównie wierzby, a od ul. H. Sienkiewicza występuje pas ochronny o szerokości 5 m z gatunków drzew mieszanych: morwa biała, klon jesionolistny, śliwa ałycza. Stawy Golina to dwa stawy o owalnym kształcie, średnicy 80 m i powierzchni 2,2354 ha.
Stawy połączone są ze sobą dwoma kanałami i są zasilane w wodę z rzeki Rokicianki. Średnia głębokość zbiorników wynosiła w maju 2005 roku 0,6-0,8 m. Piaski budujące podłoże zbiornika są zawodnione i stanowią warstwę wodonośną. Istnieje tu kontakt hydrauliczny między wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Dlatego poziom wód stawu określa lokalny stan wód gruntowych. W okresie letnim i jesiennym w ostatnich latach stawy całkowicie wysychały.
Dno stawów pokryte warstwą namułów i torfów porasta roślinność wodna i bagienna oraz trwałe chwasty i odrosty krzewów.
Stawy Goliana stanowią teren rekreacyjny, wykorzystywany przez mieszkańców. Niestety jest on dość zniszczony. Obok stawów znajdują się niekompletne obiekty sportowe o nawierzchniach asfaltobetonowych. Infrastruktura (chodniki, ścieżki) jest bardzo zdewastowana i wymaga natychmiastowej poprawy.
W chwili obecnej nierówne chodniki stanowią zagrożenie dla spacerujących.

Park im. hr. Skarbków
Park im. hr. Skarbków jest jednym z ważniejszych elementów historycznej części Grodziska Mazowieckiego. Park usytuowany jest w centrum miasta. Od północy graniczy z terenami PKP oraz z zabytkową willą Foksal w której obecnie mieści się Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Pozostałe granice parku stanowią ulice: gen. L. Okulickiego od wschodu, 3-go Maja od południa, Bartniaka od zachodu.  Park im. hr. Skarbków  jest niezwykle ważnym punktem na komunikacyjnej mapie miasta. Główne alejki parkowe są ciągami komunikacji pieszej, łączącymi dworzec kolejowy PKP m.in. z osiedlami mieszkaniowymi „Kopernik” i  „Jaśminowa” oraz z Grodziską Halą Sportową.
Teren parku jest płaski, w większości porośnięty starodrzewem (stare dęby i cypryśnik błotny).  Przez park przepływa rzeka Rokicianka która okresowo wysycha. W części południowej parku znajdują się dwie polany. Powierzchnia parku wynosi ogółem 5,0005  ha. Infrastruktura w parku jest dość uboga. Stanowią ją alejki ziemne i utwardzone oraz oświetlenie. Do komfortowego wypoczynku  brakuje zagospodarowanych  ciągów spacerowych oraz  miejsc zacisznych, estetycznych i różnorodnych pod względem biologicznym. Komunikację parku zakłóca nieco brak mostków i kładek przez rzekę. Walory parku obniża też znacznie brak placu zabaw dla dzieci.. Teren parku jest także nieodpowiednio oświetlony, a przez to niedostatecznie bezpieczny.

Willa Radogoszcz
Willa „Radogoszcz” jest jednym z ważniejszych elementów historycznej części Grodziska Mazowieckiego. Nieruchomość położona przy ul. H. Sienkiewicza 31,  w centrum miasta; działka  zabudowana,  o numerze ewidencyjnym 16, obręb 43. Budynek zlokalizowany jest w odległości ok. 55 m od ulicy Sienkiewicza (głównej   arterii komunikacyjnej miasta - drogi wojewódzkiej 719 Warszawa-Łódź), w otoczeniu 11 kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, wybudowanych w II połowie XX wieku w technologii wielopłytowej.
Działka jest własnością gminy Grodzisk Mazowiecki. Powierzchnia nieruchomości wynosi ogółem 914 m2. Teren jest płaski, ogrodzony, uzbrojony, zagospodarowany. Zabudowę stanowi willa „Radogoszcz” - budynek użyteczności publicznej, parterowy, podpiwniczony z dachami wielospadowymi. Istniejący obiekt został wybudowany około roku 1885. Jest budynkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego (Nr rej. 1030/454/62), należącym do najważniejszych zabytków Grodziska Mazowieckiego. Pierwotnie willa była obiektem  rezydencjonalnym, usytuowanym wśród zieleni otaczającego ją parku. W latach powojennych budynek poddano generalnej przebudowie na potrzeby kwaterunku; również w późniejszych  okresach   wykonywano  remonty o charakterze kosmetycznym. Do dnia dzisiejszego nie zachował się także  historyczny park.

Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPOWM)

Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.2 -  Rewitalizacja miast.
Projekt pn.:  „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska
Mazowieckiego,  Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”.
Projekt ma charakter kompleksowy,  składa się z   trzech  zadań inwestycyjnych:

 1. Rewaloryzacji zabytkowej willi Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim   połączonej   z adaptacją obiektu na potrzeby galerii etnograficznej.
 2. Rewaloryzacji Parku imienia hr. Skarbków przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.
 3. Rewaloryzacji i adaptacji na cele rekreacyjno-sportowe terenu Stawów Goliana wraz  z ulicami dojazdowymi w Grodzisku Mazowieckim.
 • Beneficjent:    Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Wdrożenie projektu w latach:            2009-2012
 • Całkowita wartość projektu:              20 609 882,45  PLN
 • Poziom   dofinansowania  z  EFRR:  85%

Rewitalizacja terenów przestrzeni publicznej jaką są niewątpliwie tereny zielone miasta, oraz zabytki, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu wraz z całą ich ofertą kulturalną przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców całego powiatu grodziskiego  i powiatów ościennych.

30.06.2011 r. 
Gmina Grodzisk Mazowiecki przekazała Wykonawcy - firmie Skanska S.A. plac budowy (teren Parku im. hr. Skarbków, willę Radogoszcz oraz teren Stawów Goliana wraz z ulicami dojazdowymi)

21.06.2011 r.
W dniu 21.06.2011 r. pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Konsorcjum firm Skanska S.A. została podpisana umowa na roboty budowlane dot. projektu pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego,
Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”.   Zawierając umowę, wykonawca zobowiązał się do zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2012 roku.
Galeria zdjęć - Podpisanie umowy z Wykonawcą

30.03.2011 r
W dniu 30.03.2011 r. ogłoszono przetarg  nieograniczony na roboty budowlane dot. projektu pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”.

18.03.2011 r.
W dniu 18 marca 2011 r. z firmą MBJ CORPORATION Sp. z o.o. podpisano z umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacji wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I - Tereny zielone i zabytki miasta” .

11.03.2011 r.
Z ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacji wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta” wybrano najkorzystniejszą ofertę:  firmy  MBJ CORPORATION Sp. z o.o. Warszawa.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://bip-oit.grodzisk.pl/#Z2V0Q29udGVudCg2MjQsNDA5KQ==

11.02.2011 r.
W dniu 11 lutego 2011 r. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu  pn.: „Rewitalizacji wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.bip.grodzisk.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTI0OCwxLDAp

21.12.2010 r.
W dniu 21 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził zmieniającą uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, ocenionych w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją trwającego od 5 maja 2009 r. do 4 czerwca 2009 r., RPOWM/5.2/1/2009 Priorytet V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu” dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, o łącznej kwocie dofinansowania z EPRR 123 500 871,38 PLN.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.mazowia.eu/page/index.php?str=44&elementId=266&id=2302
https://www.mazowia.eu/data/notices/wstepna_5.2.pdf

09.11. 2011 r.
Na  potrzeby promocji projektu  pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”  zostały  wykonane trzy jednostronne tablice informacyjne. Zamontowano je w miejscach realizacji  poszczególnych zadań inwestycyjnych.
- Wykonawca: CREATIVE Sp. z o.o. Piastów

Galeria zdjęć -  Promocja projektu – Tablice informacyjne

12.10.2010 r.
W dniu 12 października 2010r. marszałek Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz oraz władze Grodziska  -  Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński  i Skarbnik  Gminy Andrzej Mucha, podpisali    umowę  o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w kwocie   17 518 400,08 PLN ,  stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty  całkowitych wydatków kwalifikowanych   (całkowita wartość projektu wynosi 20 609 882,45 PLN)

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.mazowia.eu/page/index.php?str=40&date=2010-10-00&offset=20&id=968

Galeria zdjęć -  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

30.09.2010 r.
Na  potrzeby promocji projektu  pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”  we wrześniu 2010 r. zostały  wykonane cztery dwustronne tablice promocyjne  (grafika na materiale banerowym).   Zamontowano je w miejscach realizacji  poszczególnych zadań inwestycyjnych.
- Wykonawca: MAGIT Spółka z o.o. Wrocław

Przekierowanie:
Galeria zdjęć -  Promocja projektu – Tablice promocyjne

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.bip.grodzisk.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMTEwMywxLDAsdHJ1ZSk=

16.09.2010 r.
Na potrzeby promocji projektu pn.: „ Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta” zakupiono materiały reklamowe z nadrukiem. Baloniki, wiatraczki oraz  kredki świecowe i ołówkowe  promujące realizowany projekt  rozpowszechniano wśród mieszkańców Grodziska Mazowieckiego na organizowanych  na terenie Gminy imprezach  kulturalnych.
- Wykonawca: SUPERGIFT  PROMOTION, Leszno.
Galeria zdjęć -  Promocja projektu – Materiały reklamowe z nadrukiem
Dożynki powiatowo- gminne w Grodzisku Mazowieckim
Pożegnanie lata w Grodzisku Mazowieckim
29.06.2010 r.
W dniu 29 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru, lista nr 2, pozytywnie zweryfikowanego pod względem oceny wykonalności projektu do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009, Priorytet V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu " dla Działania 5.2 "Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.mazowia.eu/page/index.php?str=44&elementId=266&id=2037
https://www.mazowia.eu/data/notices/zalacznik_uchwala_lista_nr_2.pdf

10.05.2010 r.
Na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Parku imienia hr. Skarbków przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim” opracowano  kompleksową budowlano-wykonawczą  dokumentację projektowo-kosztorysową i przetargową w zakresie wykonawstwa
- Wykonawca: STUDIO-KA Katarzyna Świerczewska, Warszawa

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.bip.grodzisk.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoNjE3LDEsMCx0cnVlKQ==

29.04.2010 r. 
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwietniu 2010 r.  opracowano Studium Wykonalności projektu pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”.
- Wykonawca: BAJOR CONSULTING Przemysław Bajor, Łódź

26.02.2010 r. 
W dniu 26 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wstępny wybór projektów do dofinansowania, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, ocenionych w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją trwającego od 5 maja 2009 r. do 4 czerwca 2009 r., RPOWM/5.2/1/2009 dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, o łącznej kwocie dofinansowania 123 500 870,77 PLN.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.mazowia.eu/page/index.php?str=44&elementId=266&id=1656
https://www.mazowia.eu/data/notices/5.2_1_1.pdf

14.09.2009 r. 
MJWPU w dniu 14.09.2009 r. poinformowała Gminę Grodzisk Mazowiecki o pozytywnej formalnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i  przekazaniu dokumentów do  etapu oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową.

11.09.2009 r.
W  dniu 11 września 2009 r. zawarto porozumienie partnerskie w sprawie współdziałania przy realizacji projektu  pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”,  pomiędzy:

Gminą Grodzisk Mazowiecki - Partnerem Wiodącym  a Partnerami Wspierającymi:
1. Powiatem  Grodziskim  reprezentowanym  przez  Zarząd   Powiatu,
2. Komendą Hufca ZHP im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim,
3. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Oddział w Grodzisku Mazowieckim.

31.08.2009 r. 
Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe terenu Stawów Goliana wraz  z ulicami dojazdowymi w Grodzisku Mazowieckim” wykonano dokumentację projektową pn.: „Remont ulic dojazdowych do rewitalizowanej miejskiej przestrzeni rekreacyjno-sportowej Stawów Goliana w Grodzisku Mazowieckim” (dot. ul. Stawowej, ul. Parkowej, ul. M. Skłodowskiej Curie).
- Wykonawca: ARBUD  Adam Rączkowski, Pruszków

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.bip.grodzisk.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoNTY0LDEsMCx0cnVlKQ==

04.06.2009 r. 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie konkurs zamknięty z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), Priorytet V -   Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 -  Rewitalizacja miast,  trwający od 5 maja 2009 r. do 4 czerwca 2009 r., Gmina złożyła wniosek o przyznanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania projektu pt.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta” (nr  rejestracyjny wniosku  RPO/5.2/1/00079/09).

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.mazowia.eu/page/index.php?str=45&offset=60&id=830

30.10.2008 r.
Na potrzeby realizacji projektu  pn.: „Rewaloryzacja zabytkowej willi Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim połączona z adaptacją obiektu na potrzeby galerii etnograficznej” wykonano kompleksową budowlano-wykonawczą i projektowo-kosztorysową dokumentację.
- Wykonawca: PROJEKTY BUDOWLANE – Ewa Dobrowolska, Grodzisk Mazowiecki.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.bip.grodzisk.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoNjUwLDEsMCx0cnVlKQ==

22.09.2008    r.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe terenu Stawów Goliana wraz  z ulicami dojazdowymi w Grodzisku Mazowieckim” wykonano kompleksową budowlano-wykonawczą i projektowo-kosztorysową dokumentację projektu.
- Wykonawca: RE-NATURA Bogdan Walczak, Radzymin.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.bip.grodzisk.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoNTgyLDEsMCx0cnVlKQ==

20.03.2007 r.
W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja zabytkowej willi Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim połączona z adaptacją obiektu na potrzeby galerii etnograficznej” wykonano inwentaryzację  konstrukcyjno-budowlaną  i ekspertyzę  stanu technicznego willi Radogoszcz .
- Wykonawca: PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE Jan Kowalski,  Żyrardów.

02.02.2007 r.
Na potrzeby realizacji projektu pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe terenu Stawów Goliana wraz  z ulicami dojazdowymi w Grodzisku Mazowieckim” opracowano  projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w sąsiedztwie stawów miejskich przy ul. Sienkiewicza.
- Wykonawca: HYDROGEOLOG Izabella Jaworska, Warszawa.

Rewaloryzacja zabytkowej willi Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim połączona z adaptacją  obiektu na potrzeby galerii etnograficznej.

Rewaloryzacja zabytkowej willi polegać będzie na remoncie  willi, adaptacji obiektu na  galerę etnograficzną, zagospodarowaniu terenu. Powstanie galeria etnograficzna eksponująca „stare zawody”. W Radogoszczy odbywać się będą wernisaże, wystawy „żywe lekcje historii”. Ponadto swoją siedzibę znajdzie Biuro Rewitalizacji Miasta skupiające szereg inicjatyw na rzecz odnowy Grodziska Mazowieckiego oraz realizujące kolejne etapy rewitalizacji znajdujące się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta.

Obiekt wpisany jest do rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego nr 1030/454/62

Przywrócenie willi jej dawnej świetności oraz zagospodarowanie obiektu na cele kulturalno-społeczne poprawi atrakcyjność turystyczną miasta i zapewni niestandardowe usługi kulturalne.

Rewaloryzacja Parku imienia hr. Skarbków przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt ma na celu wzbogacenie układu kompozycyjno-przestrzennego parku i wydobycie jak największej ilości walorów, jakie oferuje istniejący teren poprzez:

- stworzenie spójnego i przejrzystego układu szaty roślinnej parku,
- budowę/przebudowę kładek/mostków na rzece,
- wymianę/budowę ciągów komunikacyjnych,
- budowę ścieżki dydaktycznej;
- budowę przestrzeni kulturalno-oświatowej,
- zagospodarowanie parku elementami małej architektury,
- budowę fontanny,
- dosadzenia drzew, krzewów i bylin,
- budowę placu zabaw dla dzieci,
- budowę bram/wejść do parku,
- odpowiednie oświetlenie terenu.

Rewaloryzacja parku przyczyni się do nadania mu wartości, jako ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i spotkań, poprawi stan środowiska naturalnego i przywrócić ład  przestrzenny.

Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe terenu Stawów Goliana wraz z ulicami dojazdowymi w Grodzisku Mazowieckim.

- przebudowę stawów miejskich i adaptację ich na cele rekreacyjno-sportowe,
- budowę pomostu/sceny na wodzie na potrzeby imprez plenerowych,
- urządzenie terenów przybrzeży, zieleni, małej architektury,
- wykonanie dwóch boisk wielofunkcyjnych z wyposażeniem i ogrodzeniem,
- budowę placu zabaw dla dzieci,
- modernizację ulic dojazdowych

III kwartał 2012 r.

 • Uroczyste otwarcie:  galerii etnograficznej w willi Radogoszcz, Parku im. hr. Skarbków oraz terenu sportowo-rekreacyjnego Stawów Goliana  wraz z ulicami dojazdowymi.

II kwartał 2012r.

 • Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie zgodnie z wymogami unijnymi , wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych dot. projektu.
 • Zlecenie wykonania:

-  folderów promocyjnych (opracowanie: projektu graficznego,

wielojęzycznej wersji tekstu; wydruk i  dostawa folderów)

- materiałów promocyjnych

 • Zakończenie  prac  budowlanych dotyczących projektu przez Konsorcjum firm Skanska S.A. - zgodnie z terminem realizacji Umowy.

I kwartał 2012r.

 • Ogłoszenie przetargu nieograniczonego  na dostawę i montaż kamer (dot.  willi Radogoszcz, Parku im. hr. Skarbków oraz terenu Stawów Goliana)
 • Ogłoszenie przetargu nieograniczonego  na dostawę i montaż mebli i wyposażenia galerii: meble typu wystawienniczego, meble i urządzenia biurowe (dot.  willi Radogoszcz)
 • Ogłoszenie przetargu nieograniczonego  na dostawę i montaż komputerów oraz ekranu dotykowego(dot.  willi Radogoszcz)
 • Ogłoszenie przetargu nieograniczonego  na dostawę i montaż Infomatu (dot.  Parku im. hr. Skarbków)
 • Zlecenie zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu figuralnych elementów rzeźbiarskich (dot.  Parku im. hr. Skarbków)

III kwartał 2011r. – II kwartał 2012r.

 • Roboty  budowlane:
  - Rewitalizacja willi Radogoszcz
  - Rewitalizacja Parku im. hr. Skarbków
  - Rewitalizacja terenu Stawów Goliana
  - Rewitalizacja ulic dojazdowych wokół Stawów Goliana (ul. Parkowa, ul. Stawowa, ul. M. Skłodowskiej Curie)

II  kwartał  2011 r.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty z ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dot. projektu pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta” i podpisanie umowy z Wykonawcą.

I  kwartał  2011 r.

 • Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacji wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”.
 • Ogłoszenie przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane dot. projektu pn.: „Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum  Grodziska Mazowieckiego, Etap I – Tereny zielone i zabytki miasta”.

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazowia.pl
3. Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int
5. Lokalny Program Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - https://www.bip.grodzisk.pl

6. https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Na górę