Logotypy projektowe

Opis projektu

Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. – „Dostosowanie do zmian klimatu” – typ projektów – Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Przedmiotowy projekt zakłada  budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotowy projekt zakłada wybudowanie 15 punktów alarmowych w gminie Grodzisk Mazowiecki składających się  z nowoczesnych syren elektronicznych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli oraz monitorowania.

Całkowita wartość projektu: 538 244,08 PLN
Wartość dofinansowania: 533,96 PLN
Termin realizacji projektu: 10.07.2017 - 30.09.2019

Stan obiektów przed rozpoczęciem realizacji projektu

Obecnie funkcjonujący na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania oparty jest na radiowej centrali alarmowej RCA 2000, która umożliwia zdalne włączanie   czterech syren wirnikowych.  Syreny wyposażone są w radiowe urządzenia sterujące RUSS-2000, które odbierają sygnały z centrali  i uruchamiają syreny. Wygenerowany dźwięk oraz czas trwania alarmu  jest   ustawiany zdalnie, w centrali.

Logotypy projektowe

 

Cel projektu i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności zapobiegania katastrofom naturalnych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki i jej najbliższego otoczenia.  Projekt zakłada stworzenie systemu wczesnego ostrzegania składającego się między innymi z 15 punktów alarmowych wyposażonych w syreny.

Planowane bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia to:

  • Liczba  do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania – 12 szt.
  • Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania – 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych do użycia elementów  zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania – 15 szt.

W wyniku realizacji inwestycji planuje się osiągnąć następujące rezultaty:

  • Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych – 4 500 osoby.

Logotypy projektowe

Realizacja projektu

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

 

 

System wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Grodzisk Mazowiecki (Aktualności)

 

 

Projekt pn.„Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

 

Logotypy projektowe

 

Przydatne strony

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazowia.pl
3. Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int
5. Lokalny Program Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - https://www.bip.grodzisk.pl
6. https://www.funduszedlamazowsza.eu/

TOP