Gmina Grodzisk Mazowiecki

Samorząd Przyjazny Rodzinie

Samorząd Przyjazny Rodzinie

18 stycznia 2023 roku w Centrum Prasowym przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie odbyła się gala wręczenia Certyfikatów Samorządom Przyjaznym Rodzinie przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Więcej...

Zjazd Dużych Rodzin

XI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim. 16 grudnia 2022 r. w Willi Niespodzianka odbyła się konferencja prasowa inaugurująca XI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, który zostanie zorganizowany w dniach 16-18 czerwca w 2023 r. w Grodzisku Mazowieckim.

Więcej...

Rondo obwodnicy

Obwodnica Grodziska Mazowieckiego- już otwarta!

Po oficjalnym otwarciu 04 lutego 2023r.,  w poniedziałek 06 lutego 2023r. o godzinie 6:00 rozpoczął się ruch samochodów osobowych i dostawczych, co pomogło w usprawnieniu przejazdu przez centrum miasta.

Więcej...

 

Powierzchnia

Gmina Grodzisk Mazowiecki zajmuje powierzchnię 107 km2. W jej skład wchodzą: miasto Grodzisk Mazowiecki (1 319 ha) oraz 35 wsi.

Wykres statystyczny gruntów gminy Grodzisk Mazowiecki: 72% użytki rolne, 16% grunty zabudowane, 9% grunty leśne, 2% pozostałe, 1% grunty pod wodami

Klimat

Teren gminy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego, podobnie jak cała Polska. Pogodę kształtują ścierające się masy powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Średnia temperatura lipca wynosi +18ºC, natomiast stycznia –2,5ºC. Dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo zachodniego.

Ludność

Ogólna liczba ludności gminy wynosi 49 334 tys na dzień 31 grudnia 2022 r.

Odsetek dzieci do lat 14 18,6% (15% ogółem dla Polski w 2019 r.);

Odsetek osób starszych w wieku  65 i więcej 16,7% (przy 18% ogółem dla Polski w 2019 r.)

Od 1/10/2019 r. do 30.09.2020 urodziło się w gminie 509 dzieci.

Współczynnik urodzeń wyniósł 10,9‰ (średnia krajowa 9,8‰).

Przyrost naturalny na 1000 ludności wyniósł 1,96 (na poziomie kraju w 2019 odnotowano ubytek naturalny na poziomie -0,9 ‰)

Współczynnik małżeństw wyniósł 4,7‰ (przy średniej krajowej 4,8‰ w 2019 r.)

Współczynnik rozwodów 1,6‰ (ogółem dla Polski 1,7‰ w 2019 r.)

Na dzień 30.09.2020 r. liczba cudzoziemców zameldowanych w gminie wyniosła 173 osoby.

Gęstość zaludnienia – 409 osób/km².

Koło statystyk mieszkańców gminy: 62,3% osoby w wieku produkcyjnym, 21,7% osoby w wieku przedprodukcyjnym, 16% osoby w wieku poprodukcyjnym.

Liczba mieszkańców w gminie stale rośnie i w ciągu 4 ostatnich lat zwiększyła się o 3 332 osób, co ilustruje wykres.

Wykres z przyrostem liczby mieszkańców od 2021 roku

Wzrost liczby mieszkańców to zasługa dwóch czynników:  dodatniego przyrostu naturalnego  oraz  dodatniego salda migracji.

Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 lata wyniósł 70% ogółem.

Dla mężczyzn wskaźnik zatrudnienia wynosi 69%, a dla kobiet 71%.

Stopa bezrobocia 3,9% (wrzesień 2020).

Bezrobocie w gminie:

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym dla funkcjonujących na jej terenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których opieką i edukacją objętych jest obecnie 6660 dzieci (wg stanu na 30.IX.2022):

 • 7 przedszkoli i oddziały „0” przy szkołach podstawowych – 1591
 • 9 szkół podstawowych – 5069

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych placówek oświatowych. Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 27 tego typu obiektów, w których miejsce znalazło 2370 dzieci:

 • 17 przedszkoli,2 punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1275
 • 8 szkół podstawowych – 1095

Na terenie gminy funkcjonuje pięć publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina, gdzie znalazło miejsce 401 dzieci.

Łącznie w Gminie Grodzisk Mazowiecki edukacją i opieką objętych jest 9431 dzieci.

Szkoły i Placówki Oświatowe prowadzone przez Powiat Grodziski (na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki):

 • Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 8 C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 • Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Ki1ińskiego 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bałtycka 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 • Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Pozostałe Szkoły prowadzone przez Powiat Grodziski:

 • Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14, 05-822 Milan6wek,
 • Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku, ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek.

Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - liczba uczniów - 737 (na dzień: 30.09.2022 r.)

Liceum Ogólnokształcące - klasy: 

 • ekonomiczna,
 • humanistyczna,
 • prawnicza,
 • psychologiczna.

Technikum Nr 1 - zawody: 

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii żywności,
 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik eksploatacji portów i terminali. 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim - liczba uczniów - 967  (na dzień: 30.09.2022 r.)

Technikum - zawody:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik informatyk,
 • technik logistyk,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik reklamy.

 Branżowa Szkoła I Stopnia - zawody:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • magazynier-logistyk.


Centrum Kształcenia Zawodowego
- prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazd6w samochodowych.

Centrum posiada ośrodek egzaminacyjny i przygotowuje uczniów do egzaminów zawodowych.

Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim- Liczba uczniów - 137 (na dzień: 30.09.2022 r.)

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
 • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim

Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich uczniów i ich rodziców w Grodzisku Mazowieckim działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Poprzez organizację zajęć specjalistycznych pracownicy Poradni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży, ale także wspierają rodziców w zakresie wychowania i kształcenia ich dzieci. Jednym z zadań Poradni jest diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży. Efektem tej diagnozy może być wydanie opinii lub orzeczenia, w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które potwierdza niepełnosprawność  dziecka lub jego zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Poradnia wydaje opinie, na podstawie których szkoła dostosowuje wymagania i organizację pracy do potrzeb dziecka.

Zdjęcie młodszych dzieci przy ławach, w trakcie zajęć plastycznych- kasztany i plastelinaW mieście działa również 14 prywatnych szkół języków obcych. Dzieci uczęszczające do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusz Bairda mają możliwość nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, saksofonie i jeszcze wielu innych instrumentach. Natomiast Publiczne Ognisko Plastyczne im Jana Skotnickiego udostępnia swoim słuchaczom pracownie: rysunku, malarstwa, interdyscyplinarną (grafika, ceramika, rzeźba w glinie, kolaż), wiedzy o sztuce oraz pracownię fotograficzną.

Na terenie gminy Grodzisk funkcjonuje 8 ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w których opieką objęto dzieci stwarzające szczególne problemy w wychowaniu, pochodzące przeważnie z rodzin o trudnej sytuacji społecznej. Z pomocy TPD stale korzysta około 250 wychowanków.

Przedszkole przy ul. GórnejUwarunkowania demograficzne oraz reforma systemu edukacji (obniżenie wieku szkolnego) wymagały podjęcia decyzji w sprawie zmian w infrastrukturze edukacyjnej. Wybudowano nowe przedszkole przy ul. Górnej (oddane do użytku – 1.09.2011 r.), 3 września 2012r. dzieci rozpoczęły naukę w Szkoły Podstawowej w Książenicach. Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zdobyła tytuł Modernizacji Roku 2015 w kategorii Szkolnictwo.

Ze szczególną troską władze miasta dbają o zdrowie mieszkańców gminy. Na terenie Grodziska Mazowieckiego znajduje się siedem poradni rodzinnych oraz szesnaście poradni specjalistycznych, funkcjonuje trzynaście aptek oraz trzy medyczne laboratoria analityczne. Opieka lekarska sprawowana jest również poprzez prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne.

Zdjęcie z lotu ptaka Szpitala ZachodniegoWizytówką miasta jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim oddany do użytku w 2003 roku. Jest to obiekt w pełni nowoczesny, zapewniający leczenie na europejskim poziomie, o czym świadczy m. in. certyfikat  przynależności do Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.
Posiada certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością: Certyfikat EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, a także Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Oddziały szpitalne: Oddział Wewnętrzny, Oddział Ortopedii i Traumatologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Urologiczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Stacja Dializ, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Kardiologii Inwazyjnej.

SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
Adres: ul. Daleka 11
Telefony:
22 755 90 49 - informacja medyczna
22 755 90 75 - Szpitalny Oddział Ratunkowy
e-mail: sor@szpitalzachodni.pl
www: https://szpitalzachodni.pl/

Nocna Pomoc Lekarska
Adres: ul. Daleka 11
Telefon: 22 755 90 06
https://szpitalzachodni.pl/szpital/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Uwagi: NPL czynna jest codziennie:
- w dni powszednie w godz. 18.00 - 8.00,
- w weekendy i dni wolne od pracy 24/24

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do osiedlania się w Polsce - co potwierdza ranking przygotowany przez magazyn "Wprost" (nr 37 z 12 września 2004 r.). W artykule pt. "Adres marzeń" Grodzisk zaliczony został do grona 100 najlepszych miejsc do zamieszkania w kraju. Warto zaznaczyć, że w okolicach Warszawy, oprócz Grodziska, wskazano jeszcze tylko 8 miast.

Wzrost zainteresowania naszą gminą potwierdzają dane statystyczne z ostatnich lat. Stale rosnąca liczba napływowych mieszkańców i liczba wydawanych pozwoleń na budowę mówią same za siebie. Nowych mieszkańców przekonuje cisza i spokój, rozbudowana infrastruktura techniczna oraz dobre połączenia komunikacyjne z Warszawą. Kolejnym atutem Grodziska są umiarkowane ceny, w porównaniu z warszawskim rynkiem nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z grodziską ofertą mieszkaniową!

Nasze mocne strony to:

Dobra lokalizacja

Gmina leży 30 km na południowy zachód od Warszawy, do której można dostać się: drogą wojewódzką nr 719, trasą katowicką lub trasą poznańską, pociągiem PKP lub kolejką WKD.

Najistotniejsze znaczenie dla rozwoju miasta ma poprowadzenie przez teren gminy przebiegu autostrady A2 "Wolności". 4 km na północ od centrum Grodziska zaprojektowano węzeł zjazdowy. Uruchomienie autostrady A2 z pewnością wpłynie na poprawę atrakcyjności komunikacyjnej gminy i jej terenów inwestycyjnych.

Planowana jest również budowa dwóch obwodnic miasta:
- Obwodnica południowa odbija od trasy Żyrardów - Warszawa (nr 719) we wsi Kozerki. Następnie biegnie blisko południowej granicy miasta, aby potem z powrotem połączyć się z drogą krajową nr 719 za Milanówkiem.
- Obwodnica zachodnia biegnie wzdłuż zachodniej granicy miasta i ma połączyć autostradę A-2 z trasą katowicką (E-67). Więcej informacji na temat budowy obwodnicy pod hasłem Obwodnica.

Czytelny układ przestrzenny

Atutem Grodziska, ułatwiającym planowanie rozwoju inwestycyjnego, jest czytelny układ przestrzenny. Linia kolejowa dzieli miasto i gminę na dwie strefy różniące się typem zabudowy i przeznaczeniem gruntów.

Po północnej stronie torów w granicach miasta znajduje się dzielnica przemysłowa. Dalej na północ, na terenach gminy, przeważają grunty rolne. Na terenach wsi Natolin powstanie nowa strefa przemysłowa, o powierzchni około 150 ha.

Południowa część miasta i gminy przeznaczona jest pod rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tereny wiejskie na tych obszarach będą przekształcane stopniowo w enklawy budownictwa jednorodzinnego. W celu zachowania tego malowniczego, typowo mazowieckiego krajobrazu, 1506 ha południowej części gminy zostało włączone w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Pełne uzbrojenie działek

Co roku około 30% budżetu gminy przeznaczane jest na sukcesywne uzbrajanie terenów inwestycyjnych i poprawę stanu lokalnych dróg, co zaowocowało wysoką pozycją Grodziska w "Wielkim Rankingu Miast" ogłoszonym przez Centrum Badań Regionalnych w listopadzie 2003 r. Grodzisk zajął 10 miejsce w Polsce w grupie powiatów ziemskich i zakwalifikował się do tzw. "ekstraklasy", czyli grupy miast o najwyższym potencjale rozwojowym w kraju.

Obecnie już 75% mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej, a prawie 60% z sieci kanalizacyjnej. W 2006 roku w gminie rozpoczęła się ogromna inwestycja, dofinansowana z unijnego Funduszu Spójności kwotą 14,5 mln euro, w efekcie której wszystkie miejscowości w południowej części gminy zostaną podłączone do wodociągu i kanalizacji.

W skład przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i południowych terenów Gminy Grodzisk Mazowiecki" będą wchodzić następujące projekty inwestycyjne:
- Modernizacja oczyszczalni ścieków
- Rozbudowa i modernizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej

Szeroka oferta lokalnych deweloperów


Zdjęcie bloku firmy "Słoneczne Mieszkania""Słoneczne Mieszkania"
ALT Sp. z o.o.
telefon: 600-460-930, 600-352-582, 601-306-221,
www.sloneczne-mieszkania.pl

Proponujemy Państwu przytulne mieszkania za atrakcyjną cenę.
Nasza inwestycja jest zlokalizowana w Chrzanowie Małym, około 3 km od Grodziska Mazowieckiego.
Powierzchnia mieszkań od 28 do 55 m2. Termin oddania pierwszego z czterech budynków zaplanowany jest na grudzień 2010 r.

Zapraszamy Państwa do Słonecznych Mieszkań, które są wkomponowane w sielski i malowniczy krajobraz jezior i drzew.


Agri-Rol S.A.

Logo dewelopera Osiedle Książenice
tel. 22 734 32 86, 668 815 170 www.osiedleksiazenice.pl

Inwestor Osiedla Książenice - unikalnego projektu urbanistycznego - budowy miasta-ogrodu. Osiedle Książenice pozwala zamieszkać w otoczeniu ciszy i zieleni bez rezygnacji z wygód życia miejskiego. Mieszkańcy mogą korzystać z pełnej infrastruktury handlowo usługowej – sklepów spożywczych, apteki, oddziału bankowego, salonów urody, usług stomatologa, weterynarza i wielu innych. Na Osiedlu Książenice znajduje się nowoczesna Samorządowa Szkoła Podstawowa z placem zabaw i dwa przedszkola.

Osiedle Książenice jest doskonale skomunikowane z Warszawą – szybki dojazd do stolicy zapewniają autostrada A2 i Trasa S8 (Katowicka). Do stolicy można dojechać również pociągami WKD i PKP.

Książenice to idealne miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny!

MTG Agri-Rol S.A. oferuje:

- domy objęte programem Mieszkanie Dla Młodych (MDM)
- Domy szeregowe
- Domy bliźniacze
- Uzbrojone działki budowlane
- Lokale usługowe w świetnej lokalizacji

Na Osiedlu Książenice każdy znajdzie rozwiązanie idealne dla Siebie i Swojej Rodziny.

Przyjedź! Zobacz! Zamieszkaj!
Mapa Osiedla Agri-Rol S.A.

Więcej na temat Książenic przeczytasz na stronie www.ksiazenice.info oraz www.fundacjaksiazenice.org


Wizualizacja osiedla PlatyniumAS BUD-PROF Sp z o.o.
kontakt: 22 736 55 34,
biuro@asbp.pl,
www.osiedleplatinum.pl

Osiedle "PLATINUM" to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zaprojektowany w oparciu o najnowsze rozwiązania architektoniczne. W skład osiedla wchodzą dwa pięciokondygnacyjne budynki z garażami podziemnymi, przestronnymi windami oraz centralnie zaprojektowanymi dziedzińcami. Projektując osiedle, nasi projektanci zadbali o maksimum bezpieczeństwa i komfort zamieszkania przyszłych mieszkańców. Na dziedziniec prowadzi jedno wejście zlokalizowane bezpośrednio przy pomieszczeniu ochrony. Dwanaście kameralnych klatek schodowych (3 - 4 mieszkania na piętrze), do których przylega przestronna winda obsługująca wszystkie kondygnacje budynku, zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz ponadprzeciętną jakość zamieszkania.


Wizualizacje budynki firmy deweloperskiej BMR BaćkoBMR Baćko Sp. Jawna
kontakt: 600-282-350,
www.bmrdom.pl

„Inwestycja Żwirowa” to inwestycja nowoczesna z lokalami o pow. od 85 do 102 m2, skierowana do osób, które pragną niezależności i jednocześnie cenią sobie kameralność, bliskość natury i komfort mieszkania.

Szesnaście kameralnych segmentów zlokalizowanych będzie w spokojnej, mieszkalnej dzielnicy Grodziska Maz., przy ulicy Żwirowej 1. Każdy lokal składać się będzie z dwóch kondygnacji z poddaszem nieużytkowym. Wokół znajduję się teren zielony oraz niskie budownictwo jednorodzinne i szeregowe.

Na każdy lokal przypadać będzie miejsce postojowe. Elegancka przestrzeń wspólna składać się będzie z zadbanego terenu zielonego oraz podjazdów i chodników wykonanych z kostki brukowej. Teren inwestycji jest zamknięty, brama wjazdowa zlokalizowana jest od strony ulicy dojazdowej do posesji. Termin realizacji inwestycji I kw. 2016 r.


Wizualizacja dwóch budynków na osiedlu BairdaCity Living Polska Development Sp. z o.o. s.k.a
tel. 504 879 627
www.osiedlebairda.pl

Inwestycja „Osiedle Bairda” zlokalizowana jest w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Bairda 38A, jest to osiedle z bardzo dobrą infrastrukturą miejską zapewniającą wygodne i komfortowe mieszkanie, a także infrastrukturą sportowo-rekreacyjną podnoszącą jakość życia. Nowo powstający budynek będzie posiadał V kondygnacji nadziemnych oraz I kondygnacje podziemną. Znajdować się będą w nim 64 mieszkania o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie, 65 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 3 lokale usługowe. W realizowanej inwestycji dostępne będą mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o metrażach od 31 m2 do 94 m2 posiadające balkony lub tarasy. Część mieszkań posiadać będzie dodatkową antresolę i dwa balkony. Komfort i wygodę przyszłym mieszkańcom zapewnią także przestronne klatki schodowe z windami, miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz lokale usługowe zlokalizowane na parterze budynku. Bardzo dużym atutem inwestycji jest jej lokalizacja.

    


Zdjęcie kamienic firmy deweloperskiej "fib" przy ulicy SienkiewiczaFIB - J. Murawski Sp.j.
telefon: +48 516 996 095
www.fib.com.pl

Lokale na sprzedaż i wynajem w całkowicie nowej kamienicy znajdującej się w samym sercu Grodziska Mazowieckiego, przy ul. Sienkiewicza, tuż przy drodze przelotowej Pruszkow-Żyrardów, w bliskim sąsiedztwie deptaka, stacji PKP, WKD i Centrum Kultury. Budynek posiada 3 kondygnacje, windę i parking samochodowy od strony podwórka. Lokale nadają się praktycznie na każdy rodzaj działalności: sklep, gastronomia, biuro, przychodnia, kancelaria itp.


Wizualizacja osiedla segmentów firmy "Grande Developer"Grande Developer BAU GL Sp.z o.o. Sp. k.
tel.+48 (0) 518 530 452,  48 (0) 519 130 519
www.grandedeveloper.pl

Grande Developer to dynamiczny, profesjonalny zespół, działający w segmencie budownictwa mieszkaniowego na terenie Grodziska Mazowieckiego.

Aktualnie prowadzimy ETAP I INWESTYCJI (8 lokali)– czas realizacji III kwartał 2016 r.
ETAP II INWESTYCJI – czas realizacji I kwartał 2017 r.
OSIEDLE NA LASKI – 20 lokali
Na Laski róg Grzybowa – to kameralne osiedle w Grodzisku Mazowieckim – najbardziej zielonej części miasta.
Nasza inwestycja to zabudowa w układzie bliźniaczym z wyodrębnionymi lokalami (segmenty).
Osiedle budowane jest w oparciu o technologię tradycyjną w stylu nowoczesnym oraz z najwyższej jakości materiałów.
Każdy lokal posiada niezależne wyjście do swojego ogrodu.
Każdy segment w etapie I posiada salon i trzy sypialnie, dwie łazienki , garaż oraz indywidualne miejsce parkingowe przed budynkiem.
Cena obejmuje pełny stan deweloperski wraz z piecem i grzejnikami.
Kolejne inwestycje już za rok.

 


Zdjęcie bloku zbudowanego przez GSMGrodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle "Centrum": 22 755 65 40
Osiedle "Kopernik": 755 72 78, 755 72 00
Administracja Milanówek: 22 758 39 80, 22 724 81 00
www.gsm-grodzisk.pl

Od roku 1959 r. wybudowała w Grodzisku i Milanówku około 5000 mieszkań, około 450 garaży i około 50 lokali użytkowych. Obecnie oferuje lokale o powierzchni od 33 do 70 m2 w budynkach czterokondygnacyjnych położonych wśród zieleni we wschodniej części miasta oraz lokale usługowe.


„KASZMIR” Hubert Gradus
telefon: 601 327 201,
osiedleszczesne.pl

 

 

 


Domy w Czarnym Lesie "Key Developments"Key Developments Sp. z o.o.
tel. 22 734-46-00

Oferuje do sprzedaży w pełni uzbrojone działki budowlane o średniej powierzchni 1500 m2 położone we wsi Czarny Las - 10 km na południe od centrum miasta, na osiedlu domów wybudowanych w unikalnym angielskim stylu. Można również od zaraz wynająć segment wykończony o powierzchni 116 m2 oraz 119,5 m2, usytuowanych na działkach około 450 m2.


Zdjęcie osiedla segmentów wybudowanych przez MakBudMAKBUD s.c.
Telefon: 695-702-802
www.makbud.pl

Firma Makbud od wielu lat zajmuje się budową osiedli segmentów i bliźniaków na terenie Grodziska Mazowieckiego. Lokalizacje wszystkich inwestycji są dobierane pod kątem dostępności mediów (woda, prąd, gaz), szkół, przedszkoli, sklepów oraz dojazdu do pracy, szkoły lub Warszawy. Do 2012 roku firma zrealizowała budowę prawie 200 segmentów mieszkalnych i jest w trakcie budowy kolejnych osiedli. Aktualnie realizujemy drugi etap osiedla Sportowa II w Grodzisku Mazowieckim. Zamknięte osiedle segmentów jednorodzinnych jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta oraz Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Ceny segmentów rozpoczynają się już od 330 tys. zł za stan developerski. Każdy segment posiada własny ogródek oraz miejsce parkingowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.makbud.pl lub w naszym biurze sprzedaży przy ul. Nadarzyńskiej 77.Wizualizacja domów "SkapaConstruction"OSIEDLE CHAŁUBIŃSKIEGO
kontakt: (+48) 668 974 889
www.skapa-c.pl

Inwestycja

Nasza inwestycja obejmuje 36 lokali w 18 budynkach w zabudowie szeregowej z ogrodem, miejscem parkingowym oraz możliwością wykupienia garażu. Oferujemy lokale o powierzchni od 66,63 m2 do 74,76 m2.

Domy w naszej inwestycji zostały zaprojektowane według najnowszych trendów architektonicznych łączących nowoczesną bryłę razem z funkcjonalnymi rozkładami pomieszczeń. Materiały użyte przy budowie osiedla są najwyższej jakości co gwarantuje komfort mieszkania na wiele lat.

Lokalizacja

Inwestycja realizowana jest w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chałubińskiego, 1,6 km od głównej trasy dojazdowej Pruszków-Warszawa.

Okolice inwestycji to ciche i bardzo zielone tereny w których dominuje zabudowa jednorodzinna, pozwalające cieszyć się spokojem a jednocześnie będące blisko całej infrastruktury miejskiej. W odległości 25 minut piechotą znajdują się stacja WKD co zapewnia bardzo dobrą i szybką komunikację. Odległość z Grodziska Mazowieckiego do centrum Warszawy wynosi ok. 30 km (dojazd samochodem w ciągu 30-40 min).


„Osiedle SZCZĘSNE”
Telefon: +48 601 327 201
ch19.pl

To 15 nowoczesnych domów w zabudowie szeregowej. Inwestycja usytuowana jest w miejscowości Szczęsne przy ulicach Puchacza i Czajki (boczne od Orlej i Drozda) w bliskiej odległości od centrum Grodziska Mazowieckiego.

Obecnie realizowany jest etap pierwszy (5 segmentów), którego zakończenie planowane jest na połowę 2014 roku.

Projekt architektoniczny sporządzony jest według własnych doświadczeń, koncepcji oraz konsultacji z potencjalnymi klientami, przez co jest niepowtarzalny i jednocześnie bardzo funkcjonalny. Domy składają się z części dziennej na parterze (salon, kuchnia, łazienka z prysznicem, dodatkowy pokój) oraz części nocnej na piętrze (3 lub 4 pokoje, salon kąpielowy, garderoby). W bryle budynku usytuowane są garaże. Możliwa jest adaptacja poddasza. Przewidziane jest też miejsce na kominek. Konstrukcja budynku umożliwia indywidualną aranżacje wnętrza (położenie ścianek działowych oraz wielkość pokoi). Wykonane będą podjazdy oraz tarasy z kostki brukowej. Budynki będą wyposażone we wszystkie media i będą ogrodzone.

Finalnie klient otrzyma dom wykończony w standardzie deweloperskim.


Logo firmy Pro-Bud DevelopmentRESIDENCE HOUSE

Inwestycja
PRO-BUD Sp z o.o. Sp.k.
Telefon: 668 974 889
Facebook

Nasza przedsięwzięcie deweloperskie obejmuje 15 lokali mieszkalnych w 8 budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz jedna usługa na parterze. Do każdego z lokali przynależy jedno miejsce parkingowe w garażu oraz jedno miejsce postojowe bezpośrednio przed budynkiem.. W ofercie posiadamy lokale o powierzchni od 51,36 m² do 70,97 m². Lokale na parterze posiadają znacznych rozmiarów ogródki a lokale na piętrze przestronne tarasy.

Wizualizacja segmentów firmy Pro-Bud DevelpementLokalizacja

Inwestycja realizowana jest w centrum Grodziska Mazowieckim przy ul. Bałtyckiej 27. Okolice inwestycji jest spokojna w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Bliskość miasta daje nam wiele możliwości i doskonałą komunikację. Niedaleko szkoła, przedszkole, kościół, sklepy, przychodnia zdrowia. W odległości 10 minut piechotą znajdują się stacja PKP co zapewnia bardzo dobrą i szybką komunikację. Odległość z Grodziska Mazowieckiego do centrum Warszawy wynosi ok. 30 km (dojazd samochodem w ciągu 30-40 min).


Wysoki poziom nauczania w grodziskich szkołach.

Ogromne nakłady inwestycyjne poprawiły warunki funkcjonowania szkół i ściągnęły do gminy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Uczniowie grodziskich szkół podstawowych i gimnazjów w testach końcowych od kilku lat osiągają jedne z najlepszych wyników w kraju.

Zobacz jeszcze hasło Edukacja w rubryce "Prezentacja Gminy".

Różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu.

W przeciwieństwie do wielu podwarszawskich miast, Grodzisk Mazowiecki jest nie tylko sypialnią stolicy, ale tętniącym życiem, niezależnym ośrodkiem miejskim z własnym rynkiem pracy oraz zapleczem handlowo-usługowym i rekreacyjnym. Do dyspozycji mieszkańców jest nowoczesna hala sportowa, basen, stadion piłkarski i korty tenisowe. Pod koniec 2008 r. zostało oddane do użytku nowe Centrum Kultury a w 2018r. Mediateka.

XI-XIII w.

W rejonie Grodziska istniało słowiańskie grodzisko, od którego najprawdopodobniej pochodzi nazwa miasta.

1355 r.

Szlachcic Tomasz Grodziski ufundował kościół w istniejącej wówczas wsi - pierwsze pisemne wzmianki o Grodzisku.

22 lipca 1522 r.

Grodzisk otrzymał prawa miejskie z rąk Króla Zygmunta I Starego dzięki staraniom dwóch braci Okuniów - ówczesnych właścicieli miasta.

1623 r.

Miasto przeszło w ręce rodziny Mokronoskich. Okres trwający do połowy XVIII w. to najtrudniejszy czas w historii Grodziska, który wielokrotnie niszczony był przez wojny, epidemie i klęski głodu.

Stary Grodzisk

14 czerwca 1845 r.

Otwarcie pierwszego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Szybkie połączenie Grodziska z Warszawą przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta. Stało się ono celem wycieczek i miejscem rekreacji mieszkańców stolicy.

Stary dworzec PKP

1881 r.

Uruchomienie w Grodzisku pierwszej fabryki. Od tego momentu miasto stopniowo zdobywało pozycję jednego z najprężniejszych ośrodków przemysłowych południowo-zachodniego Mazowsza.

1884 r.

Dr Michał Bojasiński otworzył w Jordanowicach (obecnie w granicach Grodziska) Zakład Wodoleczniczy. Wokół uzdrowiska powstała elegancka dzielnica willowa - letnie siedziby zamożnych przemysłowców warszawskich.

Zakład Hydropatyczny dla Osób z Towarzystwa

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://grodziszczanin.blogspot.com/2013/02/zakad-hydropatyczny-dla-osob-z.html

1889 r.

Do pobliskiej wsi Kuklówka sprowadził się znany polski malarz - Józef Chełmoński, który na swoich licznych obrazach uwiecznił malowniczy krajobraz ziemi grodziskiej.

Obraz Chełmońskiego "Bociany"

1927 r.

Grodzisk zyskał dodatkowe połączenie z Warszawą drugą linią kolejową (Elektryczna Kolej Dojazdowa - obecnie WKD). Do największych Grodziskich przedsiębiorstw należały wówczas, Zakłady "Słoń" produkujące materiały ścierne oraz Zakłady Chemiczne "Grodzisk" - obecna "Polfa".

Wagonik EKD

17 stycznia 1945 r.

Koniec okupacji niemieckiej w Grodzisku, która w ciągu 5 lat przyniosła miastu utratę ponad 5 tys. mieszkańców.

Grodzik po wojnie

1990 r.

Powrót do władz autentycznego samorządu - początek szybkiego i wszechstronnego rozwoju miasta, które zmieniło wygląd i po raz kolejny w historii wykorzystało swoją szansę.

Budynek urzędu przed remontem

1991 r.

Rozpoczyna działalność Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki

1997 r.

Oddanie do użytku Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Westfala.

Hala sportowa przy Westfala

 1999 r.

Grodzisk Mazowiecki staje się ponownie siedzibą Starostwa Powiatowego.

Budynek starostwa

2000 r.

Uroczyste otwarcie Pływalni Miejskiej "Wodnik 2000"

Basen Wodnik 2000

2002 r.

Oddanie do użytku nowoczesnego Szpitala Zachodniego.

Czarno białe zdjęcie szpitala w Grodzisku

 2005 r.

Uroczyste obchody 650-lecie istnienia parafii św. Anny.

Czarno-białe zdjęcie kościoła Sw. Anny

2008 r.

Otwarcie nowoczesnego Centrum Kultury.

Centrum Kultury po otwarciu

2012 r.

Zakończenie rewitalizacji dwóch terenów wypoczynkowych miasta: Parku im.hr Skarbków i Stawów Goliana; w zrewaloryzowanej Willi Radogoszcz powstała galeria etnograficzna popularyzująca historię i tradycję Grodziska Mazowieckiego.

Fontanna w Parku Skarbków Widok nocą na Stawy goliana

2 pażdziernik 2012 r.

Otwarcie  nowej szkoły podstawowej  w Książenicach.

Szkoła Podstawowa w Książenicach

4 czerwiec 2014 r.

Budowa boiska i nowoczesnego zaplecza sportowego w Chlebni.

Chlebnia zaplecze sportowe

Lipiec 2014 r.

Przebudowa Dworca PKP.

Widok na przebudowany dworzec PKP

16 listopad 2014 r.

Otwarcie świetlicy w Kozerkach.

świetlica w Kozerkach

Wrzesień 2015 r.

Zakończenie rewitalizacji Szkoły Podstawowej nr 1.

Renowacja Szkoły Podstawowej nr 1

12 lipiec 2015 r.

Otwarcie wodnego placu zabaw przy pływalni " Wodnik 2000"

Wodny plac zabaw przy pływalni Wodnik

3 lipiec 2015 r.

Budowa ronda im. Wacławy „Ady” Obłękowskiej.

Rondo Obłękowskiej

Marzec 2016 r.

Rusza modernizacja Stawów Walczewskiego.

Stawy Walczeskiego

Kwiecień 2016 r.

Powrót muralu „Grodzisk wita” w języku jidysz, upamiętniająca dawnych mieszkańców Grodziska Mazowieckiego.

Mural przy stacji PKP

3 listopad 2016 r.

Otwarcie pierwszej nowoczesnej galerii handlowej w Grodzisku Mazowieckim.

Wizualizacja Galerii Grodova

Listopad 2016 r.

Powstaje pergola przy Dworcu PKP, która zmienia wygląd miasta.

Pergola przy stacji PKP

3 luty 2018 r.

Chlebnia zyskuje swoją własną świetlicę.

Otwarcie świetlicy w Chlebni

13 sierpień 2018

Sołectwo w Szczęsnem również zyskuje nowe miejsce dla mieszkańców.

Swietlica w Szczęsnem

26 sierpień 2018 r.

Dzielnica Łąki pięknieje wraz z nowym parkiem im. Ordona.

park ordona

 

26 sierpień 2018 r.

Otwarcie odrestaurowanej Willi "Niespodzianka"

Willa Niespodzianka po renowacji

27 wrzesień 2018 r.

Kolejne zielone miejsce spędzania czasu dla mieszkańców Park Bałtycka.

park bałtycka

6 październik 2018

Grodzisk miastem XIX wieku dzięki nowoczesnej MEDIATECE.

Mediateka

14 października 2018 r.

Pierwszy parking piętrowy "Park and Ride"

otwarcie parkingu

16 paździerrnik 2018 r.

Młodzież może aktywnie spędzać czas dzięki PUMPTRACKowi.

Grodziski pumptrack

2 marzec 2019 r.

Otwarcie świetlicy dla mieszkańców sołectwa Opypy.

Świetlica w Opypach

 

 

20 marzec 2019 r.

Sołectwo Zabłotnia ma też nową świetlicę.

Świetlica w Zabłotni

 

 

25 kwiecień 2019 r.

Sołectwo Mościska ma nową świetlicę.

Zdjęcie świetlicy w Mościskach

28 październik 2019 r.

Fotowoltaika na terenie ZWiK

Fotowoltaika

15 listopad 2019 r.

Zaczyna działalność nowe kino w Willi Radogoszcz- "Kino Wolność"

Sala Kina Wolność

10 styczeń 2020 r.

Uczniowie mają do dyspozycji nowy sportowy obiekt- hala w Izdebnie Kościelnym.

Hala sportowa w Izdebnie Kościelnym

11 styczeń 2020 r.

Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5.

Hala sportowa Sp5

19 styczeń 2020 r.

Nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 2.

Nowe skrzydł Sp2

26 kwiecień 2020 r.

Grodzisk udostępnia nowy park na „Dzień Ziemi”.

Park w Chrzanowie

9 czerwiec 2020 r.

Kolejne atrakcyjne miejsce dla mieszkańców- nowoczesny plac zabaw przy Stawach Walczewskiego.

Plac zabaw Stawy Walczewskiego

20 lipiec 2020 r.

Otwarcie najnowocześniejszym centrum treningowym w Europie Środkowej- Legia Training Center.

Legia z lotu ptaka

9 wrzesień 2020 r.

Kolejne  sołectwo z własną świetlicą- Czarny Las.

Swietlica w Czarnym Lesie

7 listopad 2021 r.

Odrestaurowany Dworek Chełmońskiego.

Dworek w Adamowiźnie odresttaurowany

PRESENT

(*) Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miejskiego

Najcenniejszym obiektem archeologicznym w gminie jest wczesnośredniowieczne słowiańskie grodzisko położone we wsi Chlebnia, zwane potocznie "Szwedzkimi Górami". Grodzisko jest pozostałością istniejącej tu w XI i XII w. osady obronnej, która była najprawdopodobniej siedzibą rycerską. W otoczeniu warowni powstawały osady podgrodowe. Na miejscu jednej z nich rozwinęła się wieś, a potem miasto Grodzisk.

osada grodzisko

Kościół Parafialny p.w. Św. Anny (Pl. Króla Zygmunta Starego) - ufundowany przez Wojciecha Mokronoskiego w 1687 r. Murowany, wybudowany w stylu eklektycznym. We wnętrzu można podziwiać wyposażenie renesansowe i barokowe.

Kościół Św. Anny

Kaplica p.w. Św. Krzyża (obok kościoła) - wybudowana w 1713 r. jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu epidemii cholery.

Kapliczka św. Krzyża

 

Dwór Skarbków (ul. Parkowa 1) - wybudowany w II połowie XVIII w. w stylu barokowo-klasycystycznym. Rodowa siedziba kolejnych właścicieli Grodziska. We wnętrzu znajdują się unikalne polichromie autorstwa Jana Bogumiła Plerscha z 1782 r.

Dworek Skarbka

 

Cmentarz Żydowski (ul. Żydowska) - założony w 1780 r. Na jego dzisiejszym terenie znajduje się 277 zabytkowych nagrobków. Do 1941 r. stanowił miejsce pochówku Żydów mieszkających w Grodzisku i okolicach.

Cmentarz żydowski

Budynek byłego Zakładu Wodoleczniczego dr Bojasińskiego (ul. J. Kilińskiego 12) - powstał w 1884 r. Aktualnie jest siedzibą wielu organizacji społecznych oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.

Szkoła nr 1 nocą

 

Willa "Foksal" (ul. W. Bartniaka 26) - wybudowana przez rodzinę Mokronoskich w 1845-46 r. z przeznaczeniem na dom zajezdny o charakterystycznym kształcie lokomotywki.

Willa Foksal

 

Willa "Kaprys" (ul. Okólna 1) - pochodzi z 1886 r. W jej otoczeniu znajduje się stara powozownia oraz zabytkowy park ze stawem i rzeźbami.

Willa Kaprys

 

Willa "Radogoszcz" (ul. H. Sienkiewicza 31) - wybudowana w końcu XIX w. Obecnie siedziba wielu stowarzyszeń i organizacji kulturalnych. W budynku mieści się również galeria, w której Ośrodek Kultury organizuje około 6 różnorodnych wystaw rocznie.

 

 

Willa "Kniaziew" (ul. Suwalska 15) - postawiona w 1911 r. na letnią rezydencję gen. Eugeniusza Dmitriewicza Kniaziewa - inżyniera fortyfikacji wojennych wojsk rosyjskich stacjonujących w Warszawie.

Willa Kniaziew

Istotne znaczenia dla krajobrazu miasta ma zabytkowy układ urbanistyczny centrum - budynki przy Pl. Wolności, Pl. Króla Zygmunta Starego oraz północna część zabudowań ul. Sienkiewicza.
W latach 1993-1994 ze środków budżetu gminy zmodernizowano całkowicie główną ulicę miasta wyłączając ją z ruchu drogowego. Wzdłuż ul. 11 Listopada utworzono elegancki, reprezentacyjny pasaż miejski, urozmaicony wieloma skwerami zieleni, ławeczkami i ozdobnym oświetleniem.
W ostatnich latach wzdłuż grodziskiego deptaka prywatni inwestorzy wybudowali wiele nowych kamienic, które znacznie poprawiły wizerunek miasta.

deptak nocą

 

Ciekawie prezentuje się również architektura dworca PKP, wybudowanego w latach 20-tych XX w., który w 1995 r. z okazji obchodów 150-lecia otwarcia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej został poddany gruntownemu remontowi. Jest on jednym z najpiękniejszych przykładów zastosowania stylu dworkowego w budynkach użyteczności publicznej.
Dworzec PKP

 

Zachowany do dziś krajobraz kulturowy obszarów wiejskich gminy kształtował się w końcu XIX i początku XX w. Najcenniejszą grupę obiektów zabytkowych stanowią zespoły dworskie - budynki wraz z otaczającymi je parkami. Część z nich jest obecnie własnością prywatną, dzięki czemu zostały odrestaurowane jak np. pałac w Opypach pochodzący z 1900 r., czy dwory w Adamowiźnie.
Przez południową część gminy przebiega niebieski szlak turystyczny "Śladami Chełmońskiego". 4 km na południe od miasta, we wsi Adamowizna na szlaku tym znajdują się dawne młyńskie stawy otoczone niewielkimi pagórkami porośniętymi lasem. Ten uroczy zakątek od dziesiątków lat zwany jest "Chełmońszczyzną" - nazwa ta pochodzi od nazwiska właścicieli stojącej nad stawem willi, wybudowanej w stylu polskich dworków, w której mieszkał dr Adam Chełmoński, lekarz - młodszy brat znanego malarza.

Dworek w Adamowiźnie

Natomiast najcenniejszym zabytkiem sakralnym gminy jest drewniany Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Żukowie wybudowany w latach 1676-1677 i remontowany dwukrotnie w XIX i XX w. Wystrój wnętrza pochodzi z okresu baroku (XVII/XVIII). Obok kościółka stoi drewniana dzwonnica z XVII w.
Kościół w Żukowie

 

Nie mniej ważne są również walory przyrodnicze - zabytkowe parki, malowniczo wijące się rzeczki i liczne stawy oraz leśne uroczyska - ostoje dzikiej zwierzyny.
park Mrowna

 

Atrakcje warte polecenia:

obwodnica

Obwodnica Zachodnia Grodziska Mazowieckiego- przejezdna od 06.02.2023!

W sobotę 04 lutego 2023 nastąpiło oficjalne otwarcie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.

Podczas uroczystości odbyło się bicie rekordu Polski w przecinaniu wstęgi a także quiz wiedzy o Grodzisku.

 

Wśród gości było wiele osób związanych ze samorządami, polityką i biznesem: m.in. Michał Olszewski zastępca prezydenta Warszawy, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Umowa na budowę obwodnicy podpisana!

To był historyczny dzień dla Grodziska Mazowieckiego! 27 sierpnia 2020 r. w naszym mieście podpisana została umowa na budowę długo wyczekiwanej obwodnicy zachodniej. To jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji na Mazowszu. Jej wartość to prawie 150 mln zł. Wykonawca – firma Strabag Polska – niebawem rusza z pracami, których zakończenie przewiduje się na 2022 rok. Obok obwodnicy wykonawca zbuduje drogi dojazdowe, wykona systemy odwodnieniowe i ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Projekt przewiduje powstanie trzech rond: w ciągu ul. Logistycznej w strefie przemysłowej, na przecięciu ul. Orlicz-Dreszera w Kozerach oraz na Radziejowickiej w Kałęczynie. Obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej 579 będzie miała niespełna 7,5 kilometra i przebiegnie od autostradowego węzła Grodzisk Mazowiecki przez Natolin, Chlebnię, Chrzanów Duży, Wólkę Grodziską, Kozery, Kozerki i Kałęczyn. Za strefą przemysłową, w Chlebni, droga zacznie omijać Grodzisk Mazowiecki od zachodu.

- Budowa obwodnicy jest warunkiem dalszego rozwoju Grodziska Mazowieckiego. Bez niej mielibyśmy problem ze „sprowadzaniem” do nas kolejnych firm, które w Grodzisku inwestują, a także nowych mieszkańców. Jedni i drudzy są nadzieją na przyszłość, a zablokowane korkami miasto po prostu odstrasza. Teraz to się zmieni, dlatego ośmielę się stwierdzić, że jest to najważniejszy dzień dla Grodziska Mazowieckiego od czasów uruchomienia u nas Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – powiedział burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Tomasz Lewandowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Koszt kontraktu wynosi ok. 150 mln zł, natomiast łącznie z kosztami pozyskania terenów to prawie 200 mln zł. Wykonawca jest przygotowany, my również. Mam nadzieję, że po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Grodziska odczują wyraźną poprawę komunikacyjną, w postaci odciążenia od ruchu tranzytowego.

Na ten moment czekaliśmy długie lata. Dlaczego tak długo to trwało wyjaśnił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik - Budowa takiej obwodnicy to nie tylko kwestia pieniędzy, ale też ciągłych, powracających protestów i odwołań. Procedury w naszym kraju są określone i nie możemy ich pominąć, dlatego w tak silnie zurbanizowanych przestrzeniach jak ta, buduje się bardzo ciężko. Występujące tam konflikty są olbrzymie. Życzę wykonawcy, żeby sprawnie, bez utrudnień i przeciwności losu zrealizował tę obwodnicę.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki sytuacją formalno-prawną oraz postępami nad przygotowaniami dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, przedstawiamy Państwu aktualne informacje na temat tej inwestycji. Poniżej znajdują się wszystkie aktualności dotyczące obwodnicy.

Warto przypomnieć, że inwestorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ponieważ najbardziej na tej inwestycji zależy mieszkańcom naszej gminy, dlatego też od samego początku bardzo mocno zaangażowali się, w proces inwestycyjny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Swoją wiedzą merytoryczną czy doświadczeniem oraz wypracowanymi ścieżkami cały czas wspomagają zarówno pracowników Marszałka, jak i projektantów w celu maksymalnego przyspieszenia uzyskiwania decyzji. Niejednokrotnie pracownicy Urzędu Miejskiego przewozili pomiędzy poszczególnymi instytucjami dokumenty w celu skrócenia czasu niezbędnego na korespondencję urzędową czy opiniowanie przez poszczególne instytucje biorące udział w procesie inwestycyjnym.

Budowa obwodnicy ma charakter ponadregionalny co oznacza w praktyce, że z jednej strony stanowi odciążenie dotychczasowego układu komunikacyjnego gminy Grodzisk Mazowiecki i stworzy możliwość lokalizacji nowoczesnego, międzynarodowego biznesu, z drugiej strony - będzie stanowiło uzupełnienie układu drogowego, komunikującego północ i południe kraju. Droga wojewódzka nr 579 jest tak naprawdę pierwszą istotną drogą o przebiegu północ - południe na zachód od Warszawy, która łączy ze sobą dwie duże drogi krajowe tj. autostradę A2, czy drogę nr 92 relacji Warszawa - Poznań oraz drogę nr 8 relacji Białystok - Wrocław, która jest aktualnie podnoszona do kategorii drogi ekspresowej. W obecnym stanie technicznym doga wojewódzka nr 579 oraz jej przebieg przez centrum miasta powoduje drastyczne pogorszenie warunków jazdy nie tylko na tej drodze, ale też okolicznych dróg.

Wybudowanie obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz mieszkających w pobliżu mieszkańców, ale także do poprawy komunikacyjnej miasta oraz istniejących zakładów przemysłowych, które są zlokalizowane w pobliżu planowanego jej przebiegu.

Aktualności:

Herb Miasta - Bogorya

Jest to znak herbowy rodziny Mokronoskich, będących właścicielami miasta w XVII w. Jako herb miejski używany był już przed wojną. Na Sesji w dniu 28 czerwca 1995 roku Rada Miejska oficjalnie zatwierdziła, jako swój symbol, znak Bogorii: "w polu czerwonym dwie rogaciny srebrne grotami od siebie w słup".

Herb ten wywodzi się od miejscowości w woj. sandomierskim o nazwie Bogoria którą to nazwę nadano herbowi rodzin pochodzących z tamtej wsi. Kacper Nisiecki - wybitny polski heraldyk wywodzi genezę herbu Bogorya od czasów Bolesława Śmiałego i bitwy pod Snowskiem. Wszystkich zainteresowanych tą historia odsyłam do opracowania.

herb

 

Flaga Miasta

Flagą Grodziska Mazowieckiego jest prostokątny płat tkaniny koloru białego o stosunku boków jak 8 do 5. W środku flagi znajduje się herb Grodziska Mazowieckiego "Bogoria".

Flaga miasta Grodzisk Mazowiecki

 

Logo gminy Grodzisk Mazowiecki

Wszelkich informacji związanych ze stosowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Grodzisk Mazowiecki udziela Wydział Promocji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego: aneta.caban@grodzisk.pl, Aneta Caban tel. 22 463 46 16

Celem zamieszczania logotypu gminy Grodzisk Mazowiecki na wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych przedsięwzięć współorganizowanych lub współfinansowanych przez gminę Grodzisk Mazowiecki jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału gminy w danym przedsięwzięciu oraz budowanie spójnego wizerunku gminy.

Wzór i zasady stosowanie logo gminy Grodzisk Mazowiecki zwarte zostały w Księdze Znaku, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 56/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Wytyczne do stosowania logo gminy Grodzisk (plik PDF - 733,00 KB)

logo gm

 

Zdjęcie ulotek o wybranej Grodziska Mazowieckiego oraz pierwsza strona gazety "Financial Times"W prestiżowym rankingu gazety Financial Times Grodzisk Mazowiecki zajął 1. miejsce. Nasze miasto okazało się najlepsze w bezpłatnym rankingu fDi Intelligence na Polskie Miasto Przyszłości 2017/2018 w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców. Nagrodę odebrał burmistrz Grodziska Mazowieckiego podczas uroczystej gali w Cannes we Francji.

Ranking oceniał takie dziedziny jak potencjał gospodarczy, dostępność komunikacyjna, przyjazna postawa wobec biznesu, kapitał ludzki i styl życia oraz efektywność kosztowa inwestycji. Niekwestionowane zwycięstwo w trzech pierwszych wymienionych wcześniej podkategoriach i piąte miejsce w podkategorii kapitału ludzkiego dało sumaryczne pierwsze miejsce w całym rankingu.

Ponadto Grodzisk zajął zaszczytne siódme miejsce wśród wszystkich polskich miast, tuż za takimi metropoliami jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Łódź. Na tak wysoki wynik w klasyfikacji ogólnej złożyło się drugie miejsce zaraz za Warszawą w podkategorii dostępności komunikacyjnej oraz dwa siódme miejsca tuż za tymi samymi wielkimi miastami w podkategorii potencjału gospodarczego oraz przyjaznej postawy wobec biznesu.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom. To nasz wspólny sukces!

Członkostwo

STOWARZYSZENIE METROPOLIA WARSZAWA

Grodzisk Mazowiecki jest członkiem Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” integruje metropolitarną wspólnotę samorządową, umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, a także podejmowanie wspólnych incjatyw.

Członkowsko oznacza podejmowanie wspólnych inicjatyw, dzięki którym głos wypracowany na forum metropolitalnym jest słyszany i dostrzegany zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Członkostwo daje możliwość:

 • integracji metropolitarnej wspólnoty samorządowej,
 • wspólnego negocjowania warunków pozyskiwania przez metropolię warszawską środków UE na lata 2021-2027,
 • szkoleń i specjalistycznej pomocy merytorycznej w dziedzinach, będących przedmiotem zainteresowania samorządów.

Inne istotne zagadnienia:

 • transport publiczny
 • edukacja
 • planowanie przestrzenne
 • czystość powietrza i adaptacja do zmian klimatu.

Metropolia Warszawska to jeden z najszybciej rozwijających się regionów Europy:

 • ponad 3 mln mieszkańców,
 • 6 tys. km2,
 • 70 gmin,
 • 9 powiatów.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej, wraz z innymi samorządami, gmina realizuje projekty, dzięki którym powstają ścieżki rowerowe, parkingi P+R oraz wiaty rowerowe, a także wdrażane są programy oświatowe, tj. „Szkoła bliżej nauki”, „Bliżej rynku pracy” i program społeczny „e-opieka”.

metropolia

MIASTO PRZYJAZNE DZIECIOM

Na podstawie uchwały nr 128/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 29 maja 2019 r. gmina przystąpiła do realizacji programu UNICEF „Miasto Przyjazne Dzieciom”. Jego celem jest wsparcie miast w zapewnieniu lepszej jakości dóbr i usług dla dzieci oraz praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka. W 2019 r. gmina była w fazie przygotowawczej, podczas której sporządzono diagnozę sytuacji dzieci w mieście oraz wypracowano plan działań na rzecz najmłodszych. Diagnoza została przygotowana w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych we wszystkich szkołach na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

EUROPEJSKA INICJATYWA MIAST PRZYJAZNYCH RODZINIE

Na podstawie uchwały nr 127/2019 Rady Miejskiej w Grodziski Mazowieckim z 29 maja 2019 r. gmina przystąpiła do organizacji Europejska Inicjatywa Miast Przyjaznych Rodzinie. ELFAC to nowa inicjatywa promująca lokalne polityki na rzecz dobrobytu rodzin. Misją sieci jest zapewnienie wsparcia, narzędzi i zasobów gminom europejskim w celu rozwoju i poprawy kultury przyjaznej rodzinie poprzez wspólny proces planowania i samooceny. Podczas I Kongresu Samorządów Przyjaznych Rodzinie Grodzisk Mazowiecki został uhonorowany za politykę przyjazną rodzinie.

https://www.elfac.org/

logo elfac

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

Lokalna Grupa Działania (LGD), to rodzaj partnerstwa tworzonego na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji, mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru należącego do LGD. Właśnie na takiej zasadzie w roku 2008 powstała Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, której nazwa upamiętnia postać słynnego polskiego malarza wywodzącego się z obszaru działania Stowarzyszenia. Obecnie obejmuje ono teren 10 Gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. Gmina Grodzisk Mazowiecki z udziałem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmońskiego zrealizowała m.in. warsztaty i szkolenia oraz spotkanie w ramach cyklu "Śniadanie dla biznesu" pt. "Tradycyjny lokalny produkt pomysłem na biznes”.

 

ziemi chelmonskiego

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. ZMP wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Jego celem jest integracja miast wokół wspólnych celów.

Grodzisk Mazowiecki wspólnie ze Związkiem Miast Polskich przeprowadził m.in. kampanię zachęcającą mieszkańców do głosowania w wyborach samorządowych.

związek miast polskich

ROK 2023

ROK 2022

2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

TOP