Budynki Urzędu Miejskiego

Budżet
Wydatki gminy w 2021 roku:

Schemat wydadków 2021

Więcej..

Strefa aktywnego
seniora

Strefa Aktywnego Seniora to program darmowych zajęć przygotowanych z myślą o potrzebach i zainteresowaniach mieszkańców Grodziska w wieku 60+.

Więcej ...

Przedsiębiorczy grodzisk – dołącz do nas

„Przedsiębiorczy Grodzisk” to innowacyjny projekt Gminy Grodzisk Mazowiecki, zmierzający do rozwoju inicjatyw biznesowych wśród mieszkańców.

Więcej..

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński

Kierownictwo Urzędu:

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz - Grzegorz Benedykciński

Biuro Burmistrza znajduje się w pok. 1.1, I piętro

tel. (22) 755 55 34 wew. 138, 111

Burmistrzowi podlegają również jednostki organizacyjne Gminy, nie będące Komórkami Organizacyjnymi Urzędu. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy jest załącznikiem do Statutu Gminy.

W razie nieobecności Burmistrza jego funkcję wykonuje wskazany przez niego Zastępca. Burmistrz w drodze zarządzenia może określić podział pracy w Kierownictwie Urzędu.

Pierwszy Zastępca Burmistrza:Tomasz Krupski

Tomasz Krupski

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Kontakt:

Biuro Zastępcy Burmistrza znajduje się w pok. 1.3, I piętro

tel. (22) 755 55 34 wew. 288

 

Godziny przyjęć:

 • codziennie w godzinach pracy Urzędu;
 • umówić się można również telefonicznie: 755-55-34 wew. 138, 111

Wykaz obowiązków: Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w zakresie określonym przez Burmistrza według schematu organizacyjnego.

Drugi Zastępca Burmistrza: Norbert Cegliński

Norbert Cegliński

Drugi Zastępca Burmistrza

Kontakt:

Biuro Zastępcy Burmistrza znajduje się w pok. 1.6, I piętro

tel. (22) 755 55 34 wew. 116

Godziny przyjęć:

 • codziennie w godzinach pracy Urzędu;
 • umówić się można również telefonicznie: 755-55-34 wew. 138, 111

Wykaz obowiązków: Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w zakresie określonym przez Burmistrza według schematu organizacyjnego.

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Grodziska Mazowieckiego lub Zastępcy Burmistrza przyjmują w poniedziałki w godz. 16.00-18.00.

Naczelnicy, kierownicy i pozostali pracownicy  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj.:

poniedziałek: 09.00 – 18.00

wtorek-czwartek: 08.00 – 16.00

piątek: 08.00 – 15.00

Sekretariat:

ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. : 724-34-35, 755-51-46 fax +48 22 755-53-27
e-mail: burmistrz@grodzisk.pl

Sekretarz Gminy: Aneta Caban

Sekretarz Gminy
Aneta Caban
e-mail: aneta.caban@grodzisk.pl
tel. (22) 463 46 03

Skarbnik Gminy: Piotr Leśniewski

Skarbnik Gminy
Piotr Leśniewski
e-mail:
piotr.lesniewski@grodzisk.pl
tel. (22) 46 346 22

 

Posiedzenia Kierownictwa Urzędu odbywają się w każdy wtorek w godz. 10.00 - 15.00.

W maju 2007 r. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim uzyskał Certyfikat Nr: FS 519023, potwierdzający iż wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2000. Kolejne – przeprowadzane dwa razy do roku przez British Standards Institution (BSI) – audity nadzoru potwierdzały zgodność SZJ z wymaganiami normy i procedurami.

Misją Urzędu Miejskiego jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez profesjonalne realizowanie zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa, skuteczną obsługę organów samorządu gminnego oraz ciągły wzrost jakości świadczonych usług.

Doskonalenie funkcjonowania to stały kierunek działań, a celem Polityki Jakości jest:

1. realizacja powierzonych zadań administracyjnych sprawnie i bez zbędnej zwłoki,
2. podnoszenie satysfakcji i zadowolenia klienta poprzez ciągłe doskonalenie świadczonych usług,
3. stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
4. podwyższanie standardów wyposażenia stanowisk pracy, w tym narzędzi informatycznych.

 

W czerwcu 2019 r. BSI przeprowadziła audit recertyfikujący, obejmujący lata 2016–2019, który potwierdził, że „system zarządzania w dalszym ciągu spełnia swoją rolę”.
W wyniku re-certyfikacji poprzez przegląd strategiczny Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat ważny do 2022-07-22.

W listopadzie 2008 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej normy ISO, w związku z czym w 2009 r. – po opublikowaniu polskiej wersji normy EN-PN-ISO 9001:2008 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością Ewa Stępień dostosowała obowiązującą w Urzędzie dokumentację SZJ do wymagań nowej normy.

Przeprowadzony w listopadzie 2009 r. audit nadzoru BSI rekomendował wystawienie certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

"25 maja 2010 r. firma BSI przeprowadziła audit recertyfikujący w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim. Przeprowadzony przegląd strategiczny obejmował okres od czerwca 2007 r. do kwietnia 2010 r. i kończył okres 3-letniego nadzoru. Efektem recertyfikacji poprzez przegląd strategiczny było wydanie załączonego certyfikatu rejestracji."

W maju 2013 r. upłynął kolejny 3-letni okres funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami ISDO 9001:2008 w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.

Audyt strategiczny – połączony z planowanym nadzorem – przeprowadzony przez BSI obejmował okres od maja 2010 r. do kwietnia 2013 r.

„Podczas audytu przedstawiono obiektywne dowody wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008. Stwierdzono duże zaangażowanie kierownictwa oraz personelu w realizację systemu zarządzania jakością, realizację polityki jakości.”

W wyniku re-certyfikacji poprzez audyt strategiczny Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat rejestracji:

W maju 2016 r. BSI przeprowadziła audit recertyfikujący, obejmujący lata 2013–2016, który potwierdził „skuteczność działania wszystkich elementów SZJ, umiejętność dostosowania się do wymagań klientów oraz stron zainteresowanych”.

W wyniku re-certyfikacji poprzez przegląd strategiczny Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miejskiego wydanie IX

W dniu 10.04.2018 r. Zarządzeniem Nr 467/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. powołany zastał nowy Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością, którym obecnie jest pani Bożena Marędziak inspektor w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z przejściem Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim na nowa normę ISO 9001: 2015, Zarządzeniem Nr 473/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. zaktualizowana została Polityka Jakości Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, otrzymując następujące brzmienie:

„Polityka Jakości Urzędu Miejskiego 
 Grodzisku Mazowieckim”

Dla skutecznej realizacji Misji Urzędu wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015. 

Stałym elementem naszej działalności jest:
- identyfikowanie potrzeb stron zainteresowanych naszą pracą,
-identyfikowanie ryzyka i szans dotyczących realizowanych procesów,
-doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Pragniemy to osiągać przez:
1. realizację powierzonych zadań administracyjnych sprawnie i bez zbędnej zwłoki,
2. podnoszenie satysfakcji i zadowolenia klienta w zakresie świadczonych usług, 
3. podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu,
4. zapewnienie odpowiednich zasobów do realizacji procesów,
5. uszanowanie przepisów prawa,
6. wyznaczanie celów w realizowanych procesach. 

Deklarujemy, że dokładamy należytej staranności, aby realizowane przez Urząd cele i zadania były zbieżne z wymogami stawianymi administracji publicznej oraz oczekiwaniami stron zainteresowanych.

Zarządzeniem Nr 477/2018 z dnia 7.05.2018 r. Burmistrz wprowadził wydanie 01 Księgi Systemu Zarządzania, zobowiązując wszystkich pracowników Urzędu do zapoznania się z Księgą Systemu Zarządzania, kartami procedur oraz zasadami przechowywania dokumentów ISO.

W lipcu 2018 r. BSI przeprowadziła audit przejścia na normę ISO 9001:2015, oraz audit nadzoru, który potwierdził, że system zarządzania w dalszym ciągu spełnia swoja rolę. Kryteriami auditu były: Norma ISO 9001:2015, Księga Systemu Zarządzania, wydanie 01 z dnia 7.05.2018 r. Polityki Jakości Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonych auditów Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat:

 

bsi Certyfikat Rejestracji SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ISO 9001:2015 Niniejszym stwierdzam, że: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 12A Grodzisk Mazowiecki 05-825 Polska Uzyskało Certyfikat Nr: FS 519023 i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie: Realizacja zadań administracji samorządowej, wykonywanych w celu zaspokojenia indywidualnych i zbiorowych potrzeb spoleczności lokalnej, z wyłączeniem działalności Staży Miejskiej i Zarządu Dróg Gminnych. W imieniu BSI: Javier Castells, Branch Manager Italy & Spain Data rejestracji: 2007-05-22 Ostatnie wydanie: 2022-01-11 Data wejścia w życie: 2022-01-11 Ważny do: 2022-07-22

W czerwcu 2022 r. BSI przeprowadziła audit recertyfikujący, obejmujący lata 2019–2021, podczas którego ustalono, że wdrożony „system zarządzania jakością działa w pełni zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001”.
W wyniku re-certyfikacji poprzez przegląd strategiczny Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat ważny do 2025-07-22.

Certyfikat ISO - rok 2022

KODEKS ETYKI
pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim

PREAMBUŁA

Celem Kodeksu Etyki, dalej „Kodeks”, jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu.

ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1

 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
 2. Zasady określone w Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników Urzędu, posiadających status pracowników samorządowych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), zwanych dalej pracownikami.
 3. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności lokalnej.
 4. Normy Kodeksu naruszają pracownicy, którzy wskutek postępowania zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Artykuł 2

 1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
 2. W szczególności pracownicy Urzędu powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:
  a. praworządności,
  b. bezstronności i bezinteresowności,
  c. obiektywizmu,
  d. uczciwości i rzetelności,
  e. odpowiedzialności,
  f. jawności,
  g. dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,
  h. godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
  i. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

WYKONYWANIE ZADAŃ

Artykuł 3

 1. Służba publiczna wymaga od pracowników Urzędu poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
 2. Pracownicy Urzędu pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem. Udzielają informacji i odpowiedzi na pytania i wnioski, a podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

Artykuł 4

 1. Pracownicy działają bezstronnie i bezinteresownie.
 2. Pracownicy nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
 3. Pracownicy nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
 4. Pracownicy nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
 5. Pracownicy nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.
 6. Pracownicy nie czerpią korzyścią materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

Artykuł 5

 1. Pracownicy nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
 2. Pracownicy korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.

Artykuł 6

 1. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
 2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

Artykuł 7

 1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania nie unikając trudnych rozstrzygnięć.
 2. Pracownicy ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.

Artykuł 8

 1. Pracownicy udostępniają obywatelom żądane informacje i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.
 2. Pracownicy nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych.

Artykuł 9

 1. Pracownicy są lojalni wobec Urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania poleceń służbowych.
 2. Pracownicy udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości działań.

Artykuł 10

 1. W kontaktach z obywatelami pracownicy zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.
 2. Pracownicy dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

Artykuł 11

Pracownicy za nieprzestrzeganie Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 12

Burmistrz upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych mu pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

 

Treść powyższego Kodeksu Etyki stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy z dnia 28 lutego 2022 r.

 

Od kilku lat gmina Grodzisk Mazowiecki  współpracuje z gminami z Austrii, Litwy, Czarnogóry , Szwecji, Belgii oraz Francji. W ramach podpisanych umów partnerskich określone zostały podstawowe cele i zadania, które są realizowane w zakresie wymiany kulturalnej, oświatowej i sportowej, gospodarczej. Osobne miejsce przypadło również wymianie wzajemnych doświadczeń samorządowych. Dzięki podpisanym dokumentom udało się zrealizować wiele wspólnych imprez kulturalnych, sportowych, zainicjować wzajemne odwiedziny dzieci i młodzieży podczas wakacji i nie tylko.

Do chwili obecnej Grodzisk Mazowiecki ma podpisane 5 umów partnerskich z następującymi gminami: austriacką Weiz, litewskim rejonem Szawle (Siauliai), czarnogórską gminą Danilovgrad oraz umowę trójstronną z litewską gminą Radwiliszki (Radviliskis) i szwedzką Skara, a od listopada 2019r z francuską gminą Carros. Ponadto gmina Grodzisk Mazowiecki ma dwie zaprzyjaźnione gminy, z którymi utrzymuje niesformalizowane kontakty są to: belgijska gmina Aywaille oraz francuska Port-sur-Saone.

Sprawozdania z współpracy krajowej i międzynarodowej

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego wykazują dużą aktywność społeczną. W gminie działa ponad 50 różnorodnych organizacji pozarządowych . Świadczy to o dużej integracji i świadomości lokalnej wśród mieszkańców oraz ich zaangażowaniu w sprawy naszej „Małej Ojczyzny”.

Władze Gminy, dostrzegając potencjał i możliwości Organizacji Pozarządowych, dążą do zacieśnienia trwającej od kilku lat współpracy. Na drodze konsultacji społecznych opracowywane są "Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi", które wprowadzają jasne i czytelne rozwiązania, włączające Organizacje w system demokracji lokalnej oraz regulują zasady partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Organizacjami Pozarządowymi . Programy określają również priorytetowe obszary tej współpracy. Rokrocznie gmina powierza wykonywanie wielu zadań publicznych organizacjom pozarządowym przede wszystkim w drodze otwartych konkursów ofert.

Bank danych o grodziskich organizacjach:

Kontakt:

Marta Łomińska
Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych
tel. (22) 463 46 37

Gminny Program Rewitalizacji

 1. OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego (plik DOC - 36 KB)
 2. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zbierania wniosków o objęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnym Programem Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego plik DOC - 706 KB)
 3. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego (plik PDF -   893 KB)
 4. ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030
 5. Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego
 6. Warsztaty w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego
 7. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030 (plik PDF - 274 KB)
 8. UCHWAŁA NR 655/2021 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030
 9. ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 10. OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz składu działania Komitetu Rewitalizacji
 11. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 12. Ankieta internetowa dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 13. Obwieszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030
 14. Treść obowiązującego GPR zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr 655/2021 z dn. 20.12.2021 r.
 15. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (plik PDF - 660 KB)
 16. Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
 17. ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKEIGO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego
 18. Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Grodzisk Mazowiecki z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania członka Komitetu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego

 

Porządek I obrad Komitetu Rewitalizacji w dniu 6 czerwca 2022 r.:

 1. Otwarcie pierwszego posiedzenia
 2. Przedstawienie powołanych członków Komitetu Rewitalizacji
 3. Przedstawienie celów i zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 4. Wybór Przewodniczącego Komitetu i jego zastępcę
 5. Sprawy organizacyjne i wnioski
 6. Zamknięcie posiedzenia

Lokalny Program Rewitalizacji

 1. Treść obowiązującego LPR (plik PDF - 17,02 MB) zatwierdzonego przez Radę Miejską Uchwałą nr 465/2017 z 25.01.2017 r.
 2. Raport z wykonania LPR w 2017 (plik PDF - 60,16 MB).
 3. Raport z wykonania LPR w 2018 (plik PDF - 2,46 MB).
 4. Raport z wykonania LPR w 2019 (plik DOCX - 930,00 KB), załącznik nr 1 do raportu z wykonania LPR w 2019 (plik DOCX - 125,00 KB)załącznik nr 2 do raportu z wykonania LPR w 2019 (plik DOCX - 138,00 KB). (Aktualizacja na lata 2014-2020)
 5. Raport z wykonania LPR w 2020 (plik PDF - 2 MB)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 i 2439) w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 470/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej Zarządzeniem nr 303/2006 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2006 r.

Gminna Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. 2015 r. poz. 1390).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Bairda 38a  (pokój 5)
telefon: /22/ 755 00 83        e-mail:  i.chorek@opsgrodzisk.pl

DYŻUR  GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH poniedziałki i czwartki  16:00 – 18:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. T.Bairda 38a (pokój 5)

Szczegółowe dane dotyczące projektu budżetu gminy na 2021 rok i WPF na lata 2019-2027 można znaleźć na stronie BIP https://bip.grodzisk.pl/m,3831,2021.html

Informacje dotyczące budżetu w 2020 znajdują się na stronie BIP: https://bip.grodzisk.pl/m,3531,2020.html

Panie ze Strefy Aktywnego Seniora podczas zajęć plastycznychStrefa Aktywnego Seniora to program darmowych zajęć przygotowanych z myślą o potrzebach i zainteresowaniach mieszkańców Grodziska w wieku 60+

Inicjatywa, która zainaugurowana została w lutym 2017 roku doczekała się już siedmiu edycji, a liczba uczestników sięgnęła blisko 700 seniorów. Program ten tworzy kompleksową ofertę zajęć realizowaną w budynku Mediateki przy ulicy 3 Maja 57.

Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem Seniorów i Seniorek, co powoduje ciągłe rozbudowywanie programu oferowanych zajęć. Obok zajęć ruchowych tj. rehabilitacji, ćwiczeń odmładzających, Nording Walking, tańca towarzyskiego i flamenco odbywają się warsztaty plastyczne, malarskie, rękodzielnicze i robótki ręczne. Ponadto projekt obejmuje zajęcia z podstaw nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz obsługi komputera. W ramach Strefy Aktywnego Seniora odbywają się również koncerty, kino dla Seniora, wycieczki i spacery.

Więcej ...

Program zajęć dla seniorów na sierpień 2022:

Plan zajec Lato Seniora 2022 05 z regulaminem (PDF-128 KB)

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DLA SENIORÓW!

CZEKAMY NA PAŃSTWA!!!
Strefa Aktywnego Seniora w Grodzisku Mazowieckim - ulotka informacyjna (PDF)

W związku z podwyższonymi środkami ostrożności ze względu na wirusa COVID-19
CoWork Grodzisk Mazowiecki został zamknięty do odwołania

 

Więcej ...

 

„Przedsiębiorczy Grodzisk” to innowacyjny projekt Gminy Grodzisk Mazowiecki, zmierzający do rozwoju inicjatyw biznesowych wśród mieszkańców.

W ten sposób zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie poprzez dostęp do wiedzy specjalistów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu internetowego, funduszy europejskich, social media, ubezpieczeń. Wszystkie spotkania informacyjne, warsztatowe, konsultacyjne i szkoleniowe mają charakter nieodpłatny i otwarty. W ciągu minionych miesięcy, łącznie przeprowadziliśmy 38 bezpłatnych szkoleń, w których wzięło udział ponad 370 uczestników. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą umieszczoną na naszej stronie internetowej www.biznes.grodzisk.pl. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu szkolenia będą cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Zapraszamy do udziału!

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego

Informujemy że od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 • Dla kogo pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

-.sporządzenie projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym),

- mediację,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,

- poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,

- opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji,

- mediację.

 • Jak uzyskać pomoc?

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić termin wizyty pod nr telefonu (22) 723 01 68.

 

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 informujemy Państwa, że zawieszamy do odwołania udzielanie bezpośrednich porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu.
Porady i pomoc będą świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. (więcej...)

 

Porady udzielane są w:

Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);

2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);

Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl lub Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-grodziski.pl

Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_04.01.2021 (1)

TOP