Budynki Urzędu Miejskiego

Budżet
2018

W 2018 r. na inwestycje gmina Grodzisk Mazowiecki planuje wydać ponad 108 mln zł, czyli aż 36% całego budżetu. Projekt budżetu na 2018 rok przewiduje uzyskanie dochodów w wysokości 292.341.575 złotych.

Więcej..

Strefa aktywnego
seniora

Strefa Aktywnego Seniora to program darmowych zajęć przygotowanych z myślą o potrzebach i zainteresowaniach mieszkańców Grodziska w wieku 60+.

Więcej..

Przedsiębiorczy grodzisk – dołącz do nas

„Przedsiębiorczy Grodzisk” to innowacyjny projekt Gminy Grodzisk Mazowiecki, zmierzający do rozwoju inicjatyw biznesowych wśród mieszkańców.

Więcej..

Sekretariat:

ul. T. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 755-51-46, 724-34-35, fax +48 22 755-53-27
e-mail: burmistrz@grodzisk.pl

Kierownictwo Urzędu:

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz - Grzegorz Benedykciński

godziny przyjęć:
- każdy czwartek w godz. 12.00 - 16.00
zapisy od poniedziałku Sala Obsługi Mieszkańców – klatka A, parter, Informacja Urzędu tel. 022 755 55 34 lub 022 755 20 16

Burmistrzowi podlegają również jednostki organizacyjne Gminy, nie będące Komórkami Organizacyjnymi Urzędu. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy jest załącznikiem do Statutu Gminy. Burmistrz w drodze zarządzenia może określić podział pracy w Kierownictwie Urzędu.

1 Zastępca Burmistrza: Piotr Galiński,

2 Zastępca Burmistrza: Tomasz Krupski

godziny przyjęć:
- codziennie

Zastępcy Burmistrza wykonują zadania w zakresie określonym przez Burmistrza. W razie nieobecności Burmistrza jego funkcję wykonuje wskazany przez niego Zastępca.

Sekretarz Gminy
Maria Jolanta Grabowska
I piętro, pok. nr 111
tel. 022 463 46 03

Skarbnik Gminy
Piotr Leśniewski

I piętro, pok. nr 108
e-mail: piotr.lesniewski@grodzisk.pl
tel. 22 46 346 22

Posiedzenia Kierownictwa Urzędu odbywają się w każdy wtorek w godz. 11.00 - 15.00.

W maju 2007 r. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim uzyskał Certyfikat Nr: FS 519023, potwierdzający iż wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2000. Kolejne – przeprowadzane dwa razy do roku przez British Standards Institution (BSI) – audity nadzoru potwierdzały zgodność SZJ z wymaganiami normy i procedurami.

Misją Urzędu Miejskiego jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez profesjonalne realizowanie zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa, skuteczną obsługę organów samorządu gminnego oraz ciągły wzrost jakości świadczonych usług.

Doskonalenie funkcjonowania to stały kierunek działań, a celem Polityki Jakości jest:

1. realizacja powierzonych zadań administracyjnych sprawnie i bez zbędnej zwłoki,
2. podnoszenie satysfakcji i zadowolenia klienta poprzez ciągłe doskonalenie świadczonych usług,
3. stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
4. podwyższanie standardów wyposażenia stanowisk pracy, w tym narzędzi informatycznych.

W listopadzie 2008 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej normy ISO, w związku z czym w 2009 r. – po opublikowaniu polskiej wersji normy EN-PN-ISO 9001:2008 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością Ewa Stępień dostosowała obowiązującą w Urzędzie dokumentację SZJ do wymagań nowej normy.

Przeprowadzony w listopadzie 2009 r. audit nadzoru BSI rekomendował wystawienie certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

"25 maja 2010 r. firma BSI przeprowadziła audit recertyfikujący w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim. Przeprowadzony przegląd strategiczny obejmował okres od czerwca 2007 r. do kwietnia 2010 r. i kończył okres 3-letniego nadzoru. Efektem recertyfikacji poprzez przegląd strategiczny było wydanie załączonego certyfikatu rejestracji."

W maju 2013 r. upłynął kolejny 3-letni okres funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami ISDO 9001:2008 w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.

Audyt strategiczny – połączony z planowanym nadzorem – przeprowadzony przez BSI obejmował okres od maja 2010 r. do kwietnia 2013 r.

„Podczas audytu przedstawiono obiektywne dowody wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008. Stwierdzono duże zaangażowanie kierownictwa oraz personelu w realizację systemu zarządzania jakością, realizację polityki jakości.”

W wyniku re-certyfikacji poprzez audyt strategiczny Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat rejestracji:

W maju 2016 r. BSI przeprowadziła audit recertyfikujący, obejmujący lata 2013–2016, który potwierdził „skuteczność działania wszystkich elementów SZJ, umiejętność dostosowania się do wymagań klientów oraz stron zainteresowanych”.

W wyniku re-certyfikacji poprzez przegląd strategiczny Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miejskiego wydanie IX

W dniu 10.04.2018 r. Zarządzeniem Nr 467/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. powołany zastał nowy Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością, którym obecnie jest pani Bożena Marędziak inspektor w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z przejściem Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim na nowa normę ISO 9001: 2015, Zarządzeniem Nr 473/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. zaktualizowana została Polityka Jakości Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, otrzymując następujące brzmienie:

„Polityka Jakości Urzędu Miejskiego 
 Grodzisku Mazowieckim”

Dla skutecznej realizacji Misji Urzędu wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015. 

Stałym elementem naszej działalności jest:
- identyfikowanie potrzeb stron zainteresowanych naszą pracą,
-identyfikowanie ryzyka i szans dotyczących realizowanych procesów,
-doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Pragniemy to osiągać przez:
1. realizację powierzonych zadań administracyjnych sprawnie i bez zbędnej zwłoki,
2. podnoszenie satysfakcji i zadowolenia klienta w zakresie świadczonych usług, 
3. podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu,
4. zapewnienie odpowiednich zasobów do realizacji procesów,
5. uszanowanie przepisów prawa,
6. wyznaczanie celów w realizowanych procesach. 

Deklarujemy, że dokładamy należytej staranności, aby realizowane przez Urząd cele i zadania były zbieżne z wymogami stawianymi administracji publicznej oraz oczekiwaniami stron zainteresowanych.

Zarządzeniem Nr 477/2018 z dnia 7.05.2018 r. Burmistrz wprowadził wydanie 01 Księgi Systemu Zarządzania, zobowiązując wszystkich pracowników Urzędu do zapoznania się z Księgą Systemu Zarządzania, kartami procedur oraz zasadami przechowywania dokumentów ISO.

W lipcu 2018 r. BSI przeprowadziła audit przejścia na normę ISO 9001:2015, oraz audit nadzoru, który potwierdził, że system zarządzania w dalszym ciągu spełnia swoja rolę. Kryteriami auditu były: Norma ISO 9001:2015, Księga Systemu Zarządzania, wydanie 01 z dnia 7.05.2018 r. Polityki Jakości Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonych auditów Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat:

 

KODEKS ETYKI
pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim

PREAMBUŁA

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego.

ZASADY OGÓLNE
Artykuł 1

1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników Urzędu, posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art.1 ustawy z dnia22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, zwanych dalej pracownikami.

3. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności lokalnej.

4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy, którzy wskutek postępowania zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

ZASADY POSTĘPOWANIA
Artykuł 2

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

W szczególności pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:

- praworządności,
- bezstronności i bezinteresowności,
- obiektywizmu,
- uczciwości i rzetelności,
- odpowiedzialności,
- jawności,
- dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,
- godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

WYKONYWANIE ZADAŃ
Artykuł 3

1. Służba publiczna wymaga od pracowników Urzędu Miejskiego poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.

2. Pracownicy Urzędu Miejskiego pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem. Podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

Artykuł 4

1. Pracownicy działają bezstronnie i bezinteresownie.

2. Pracownicy nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Pracownicy nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.

4. Pracownicy nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

5. Pracownicy nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.

6. Pracownicy nie czerpią korzyścią materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

Artykuł 5

1. Pracownicy nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

2. Pracownicy korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.

Artykuł 6

1. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

Artykuł 7

1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania nie unikając trudnych rozstrzygnięć.

2. Pracownicy ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.

Artykuł 8

1. Pracownicy udostępniają obywatelom żądane informacje i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.

2. Pracownicy nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych.

Artykuł 9

1. Pracownicy są lojalni wobec Urzędu Miejskiego i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania poleceń służbowych.

2. Pracownicy udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości działań.

Artykuł 10

1. W kontaktach z obywatelami pracownicy zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.

2. Pracownicy dbają o dobre stosunki międzyludzkie , przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA
Artykuł 11

Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 12

Burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych mu pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

W ostatnich latach gmina Grodzisk Mazowiecki rozpoczęła współpracę z gminami z Austrii, Litwy, Czarnogóry i Szwecji. W ramach podpisanych umów partnerskich określone zostały podstawowe cele i zadania, które mają być realizowane w zakresie wymiany kulturalnej, oświatowej i sportowej, gospodarczej. Osobne miejsce przypadło również wymianie wzajemnych doświadczeń samorządowych. Dzięki podpisanym dokumentom udało się zrealizować wiele wspólnych imprez kulturalnych, sportowych, zainicjować wzajemne odwiedziny dzieci i młodzieży podczas wakacji i nie tylko.

Do chwili obecnej Grodzisk Mazowiecki ma podpisane 4 umowy partnerskie z następującymi gminami: austriacką Weiz, litewskim rejonem Szawle (Siauliai), czarnogórską gminą Danilovgrad oraz umowę trójstronną z litewską gminą Radwiliszki (Radviliskis) i szwedzką Skara. Ponadto gmina Grodzisk Mazowiecki ma dwie zaprzyjaźnione gminy, z którymi utrzymuje niesformalizowane kontakty są to: belgijska gmina Aywaille oraz francuską Port-sur-Saone.

Sprawozdania z współpracy krajowej i międzynarodowej

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego wykazują dużą aktywność społeczną. W gminie działa ponad 50 różnorodnych organizacji pozarządowych . Świadczy to o dużej integracji i świadomości lokalnej wśród mieszkańców oraz ich zaangażowaniu w sprawy naszej „Małej Ojczyzny”.

Władze Gminy, dostrzegając potencjał i możliwości Organizacji Pozarządowych, dążą do zacieśnienia trwającej od kilku lat współpracy. Na drodze konsultacji społecznych opracowywane są "Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi", które wprowadzają jasne i czytelne rozwiązania, włączające Organizacje w system demokracji lokalnej oraz regulują zasady partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Organizacjami Pozarządowymi . Programy określają również priorytetowe obszary tej współpracy. Rokrocznie gmina powierza wykonywanie wielu zadań publicznych organizacjom pozarządowym przede wszystkim w drodze otwartych konkursów ofert.

Bank danych o grodziskich organizacjach:

Kontakt:

Marta Łomińska
Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych
pok. 112
tel. (22) 463 46 37

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 i 2439) w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 470/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej Zarządzeniem nr 303/2006 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2006 r.

Gminna Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11-Listopada 33, pokój nr 8 (wejście od ul. Kowalskiej). Kontakt codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z głównym specjalistą ds. uzależnień, członkiem GKA – Iwoną Chorek oraz w czasie dyżurów członków Gminnej Komisji (tel. 22 298 51 31 i720 909 218). Dyżury członków Gminnej Komisji - w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.00 - 18.00.

 

 

W 2018 r. na inwestycje gmina Grodzisk Mazowiecki planuje wydać ponad 108 mln zł, czyli aż 36% całego budżetu. Projekt budżetu na 2018 rok przewiduje uzyskanie dochodów w wysokości 292.341.575 złotych. Największym źródłem dochodów Gminy są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które w budżecie gminy na 2018 rok wyniosą 132.038.964 zł, tj. 55% wszystkich planowanych dochodów.

Do tej grupy dochodów należą następujące pozycje:

 • podatki i opłaty realizowane przez służby finansowe gminy tj.: podatek od nieruchomości, rolny, od posiadania środków transportu, opłata targowa i opłata skarbowa
 • udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 37,98% wszystkich zebranych na terenie Gminy podatków płaconych przez osoby fizyczne oraz 6,71 % udziału w podatkach dochodowych firm działających na naszym terenie.
 • podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa.

Drugą, co do wielkości, pozycją dochodów stanowiącą 30% są otrzymywane z budżetu państwa subwencje i dotacje. Spodziewane wpływy z tego tytułu w 2018 roku wyniosą 90.229.444 zł. W grupie tej występują głównie otrzymywane z budżetu państwa subwencje na realizację zadań oświatowych dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w tym programu 500plus. Bardzo znaczącą pozycją w 2018 roku w dochodach stanowić będą dotacje z unii europejskiej na realizację 16 projektów. Planuje się że z tego źródła do budżetu gminy wpłynie prawie 40.000.000 złotych

Wydatki - czyli na co wydajemy wspólne pieniądze

W 2018 roku planuje się dokonanie wydatków na poziomie 300.841.575 złotych w tym na wydatki bieżące kwota 192.691.575 złotych i wydatki majątkowe 108.150.000 złotych co stanowi aż 36% wydatków ogółem.
Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku z uwagi na pozyskanie środki z unii europejskiej uzyskały poziom nie spotykany w historii gminy. Planujemy przeznaczyć te środki na następujące działania:

Rodzaj wydatku inwestycyjnego

Planowana kwota

% udział w dochodach ogółem

BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM WRAZ Z DOTACJAMI DLA INNYCH JST, PARKINGI I ŚCIEŻKI

46 850 000,00

43,3%

MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW I BUDOWA ŚWIETLIC

5 200 000,00

4,8%

ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY

3 000 000,00

2,8%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1 631 000,00

1,5%

LINIE OŚWIETLENIOWE

2 000 000,00

1,8%

PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE

1 350 000,00

1,2%

BUDOWA I ROZBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DOPOSAŻENIE

6 600 000,00

6,1%

INWESTYCJE W KULTYRĘ I SPORT

23 319 000,00

21,6%

PRZEBUDOWA STAWÓW WALCZEWSKIEGO

4 450 000,00

4,1%

MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH

11 790 000,00

10,9%

POZOSTAŁE

1 960 000,00

1,8%

RAZEM

108 150 000,00

100,0%

Głównym obowiązkiem gminy określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności Gmina musi skierować niezbędne środki na finansowanie zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie szkół i przedszkoli, pomoc społeczna, zaspokojenie niezbędnych potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie czystości, utrzymanie komunikacji miejskiej, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne, remonty i utrzymanie dróg gminny. Na realizację tych zadań przewidziano następujące kwoty:

Rodzaj wydatku bieżącego

Planowana kwota

% udział w dochodach

OŚWIATA, OPIEKA EDUKACYJNA, ŻŁOBKI, POMOC

70 169 200,00

36,4%

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

55 572 000,00

28,8%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16 877 281,00

8,8%

KULTURA I SPORT

14 937 517,58

7,8%

GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

14 365 371,47

7,5%

UTRZYMANIE DRÓG, KOMUNIKACJA

8 196 000,00

4,3%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY

4 660 000,00

2,4%

OBSŁUGA INWESTYCYJNA GMINY

1 370 600,00

0,7%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

2 725 000,00

1,4%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2 250 000,00

1,2%

REZERWY

1 540 000,00

0,5%

POZOSTAŁE WYDATKI

28 605,00

0,0%

RAZEM

192 691 575,05

100,0%

Szczegółowe dane dotyczące projektu budżetu gminy na 2018 rok i WPF na lata 2018-2026 można znaleźć na stronie BiP http://bip.grodzisk.pl/Article/id,2774.html

Strefa Aktywnego Seniora to program darmowych zajęć przygotowanych z myślą o potrzebach i zainteresowaniach mieszkańców Grodziska w wieku 60+.

Inicjatywa, która zainaugurowana została w lutym 2017 roku doczekała się już dwóch edycji, a liczba uczestników sięgnęła blisko 700 seniorów. Docelowo program ten będzie tworzyć kompleksową ofertę zajęć realizowaną w budowanym Interaktywnym Centrum Edukacyjno-Społecznym.

Już na etapie zapisów projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem Seniorów i Seniorek, co powoduje ciągłe rozbudowywanie programu oferowanych zajęć. Obok zajęć ruchowych tj. rehabilitacji, ćwiczeń odmładzających, Nording Walking, tańca towarzyskiego i flamenco odbywają się warsztaty plastyczne, malarskie, rękodzielnicze i robótki ręczne. Ponadto projekt obejmuje zajęcia z podstaw nauki języka angielskiego i obsługi komputera. W ramach warsztatów pn. Strefa Radosnego Seniora, uczestnicy poznawali techniki pamięciowe, stymulujące zapamiętywanie. Dużym zainteresowaniem cieszy się tzw. Kawiarenka Seniora współtworzona przez samych Seniorów. Kawiarenka Seniora to przestrzeń do wspólnych rozmów, integracji, wymiany doświadczeń i spotkań połączonych z edukacją prozdrowotną oraz bezpieczeństwem seniorów. W programie Strefy Aktywnego Seniora odbywają się również koncerty, kino dla Seniora, wycieczki i spacery.

Wszystkich chętnych do włączenia się do Strefy Aktywnego Seniora bądź chcących kontynuować swój udział w programie informujemy, że zajęcia będą kontynuowane w 2018 roku. Bliższych informacji udziela Joanna Kitlińska-Stępień z Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki pod tel. 22 734 79 08.

„Przedsiębiorczy Grodzisk” to innowacyjny projekt Gminy Grodzisk Mazowiecki, zmierzający do rozwoju inicjatyw biznesowych wśród mieszkańców.

W ten sposób zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie poprzez dostęp do wiedzy specjalistów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu internetowego, funduszy europejskich, social media, ubezpieczeń. Wszystkie spotkania informacyjne, warsztatowe, konsultacyjne i szkoleniowe mają charakter nieodpłatny i otwarty. W ciągu minionych miesięcy, łącznie przeprowadziliśmy 38 bezpłatnych szkoleń, w których wzięło udział ponad 370 uczestników. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą umieszczoną na naszej stronie internetowej www.biznes.grodzisk.pl. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu szkolenia będą cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Zapraszamy do udziału!

 

Na górę