Pozyskane dotacje

Stawy
Walczewskiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dotację w wys. ok. 5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

Więcej..

Parkingi przy ul. Żydowskiej i Piaskowej

W ramach projektu partnerskiego z miastem Żyrardów w Grodzisku Mazowieckim powstają parking wielopoziomowy przy ul. Żydowskiej i parking naziemny przy...

Więcej..

Willa
Niespodzianka

Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe”...

Więcej..

1) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w kwocie 452 640,90 zł na projekt pt.: "Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki". Całkowity koszt Inwestycji wyniósł 1 332 300,01 zł.

W ramach projektu:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozbudowanie bazy turystycznej oraz promowania walorów przyrodniczych, historycznych, rekreacyjnych oraz sportowych.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów unijnych współfinasowanych w ramach POIiŚ realizowanych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Informujemy, iż dla instytucji biorących udział we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020, w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przewidziano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu.

Mechanizm ten składa się z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl oraz formularza zamieszczonego na dedykowanej stronie internetowej https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/

Podniesienie atrakcyjności turystycznej na obszarze LSR poprzez budowę siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Szczęsne

Opis projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach realizacji projektu Gmina Grodzisk Mazowiecki wybudowała plac zabaw z podziałem dla dzieci młodszych i starszych. W strefie dzieci młodszych znajdują się urządzenia tj. huśtawka sprężynowa o motywie "konik” i "kareta", piaskownica potrójna (3 pola piaskownicy), huśtawka sprężynowa i wahadłowa z siedziskiem typu "gniazdo", zabawka domek o motywie "indiańska chata", karuzela, zjeżdżalnia podwójna. W strefie starszych dzieci huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw rekreacyjny o motywach indiańskich, karuzela, huśtawka wagonowa i sprężynowa o motywie dyliżans. Obok placu zabaw znajduje się strefa fitness - siłownia zewnętrzna w następujące urządzenia: urządzenia typu ściskający, motyl rozciągający, urządzenia typu prostownik pleców + stepper, urządzenie typu biegacz i kolarz, urządzenie typu orbitrek, narciarz, urządzenie sprawnościowe typu drążki. Dla osób promujących rodzinne spotkania wykonana została altana drewniana.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez poszerzenie gminnej oferty turystyczno-rekreacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 359 037,00 PLN

Wartość dofinansowania: 227 456,00 PLN

Termin realizacji projektu: VI 2018

 

Realizacja Projektu

Przydatne strony
1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - http://www.prow.mazovia.pl/
2. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” - http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez poszerzenie gminnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. Projekt obejmie następujące zadania:

  •  budowę placu zabaw z podziałem dla dzieci młodszych i starszych. Projekt przewiduje pokrycie (utwardzenie) całego placu zabaw syntetyczną nawierzchnią EPDM, której zadaniem jest amortyzacja upadku dziecka z wysokości. Rodzaj i grubość nawierzchni została dostosowana do parametrów WSU/HIC (wysokość swobodnego upadku/head injury criteria) określonych dla poszczególnych urządzeń zabawowych. Zastosowanie tego typu nawierzchni jest sprawdzonym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem na placach zabaw. W strefie dzieci młodszych zaprojektowano kilka urządzeń zabawowych tj. huśtawka sprężynowa o motywie "konik” i "kareta", piaskownica potrójna (3 pola piaskownicy), huśtawka sprężynowa i wahadłowa z siedziskiem typu "gniazdo", zabawka domek o motywie "indiańska chata", karuzela, zjeżdżalnia podwójna.
  • W strefie starszych dzieci zaprojektowano huśtawkę wahadłową podwójną, zestaw rekreacyjny o motywach indiańskich, karuzela, huśtawka wagonowa i sprężynowa o motywie dyliżans.
  • Strefa fitness - siłownia zewnętrzna np. urządzenia typu ściskający, motyl rozciągający, urządzenia typu prostownik pleców + stepper, urządzenie typu biegacz i kolarz, urządzenie typu orbitrek, narciarz, urządzenie sprawnościowe typu drążki.
  • Dla osób promujących rodzinne spotkania w gronie przewidziana została altana drewniana. Altana wyposażona zostanie w stół kwadratowy oraz trzy ławki.
  • Zakup stojaka na rowery
  • Wykonanie tabliczek informacyjnych o atrakcjach turystycznych
  • Wyznaczenie i oznakowanie ścieżek edukacyjnych

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej. Do kooperacji w ramach projektu zostanie włączony: Powiat Grodziski  i Komenda Hufca ZHP. Wspólnie z parterami przygotowane i zebrane zostaną informacje na temat atrakcji i szlaków turystycznych. Termin zakończenia projektu zaplanowany został na czerwiec 2018 roku. Na tej samej działce gminnej została wybudowana świetlica wiejska (dz. nr ew. 20 obręb Szczęsne). Ponadto, nowa atrakcja turystyczna która powstanie w wyniku realizacji projektu umożliwi lokalnym mieszkańcom i pobliskim miejscowościom na aktywne spędzanie czasu z rodziną.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej na obszarze LSR poprzez budowę siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Szczęsne" mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Grodzisk Mazowiecki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Na górę