Pozyskane dotacje

Stawy
Walczewskiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dotację w wys. ok. 5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

Więcej..

Parkingi przy ul. Żydowskiej i Piaskowej

W ramach projektu partnerskiego z miastem Żyrardów w Grodzisku Mazowieckim powstają parking wielopoziomowy przy ul. Żydowskiej i parking naziemny przy...

Więcej..

Willa
Niespodzianka

Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe”...

Więcej..

1) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w kwocie 452 640,90 zł na projekt pt.: "Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki". Całkowity koszt Inwestycji wyniósł 1 332 300,01 zł.

W ramach projektu:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozbudowanie bazy turystycznej oraz promowania walorów przyrodniczych, historycznych, rekreacyjnych oraz sportowych.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów unijnych współfinasowanych w ramach POIiŚ realizowanych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Informujemy, iż dla instytucji biorących udział we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020, w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przewidziano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu.

Mechanizm ten składa się z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl oraz formularza zamieszczonego na dedykowanej stronie internetowej https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TOP