Mapa miejsc parkingowych

Strażnicy miejscy ujęli mężczyznę z narkotykami

25-latek z haszyszem został ujęty w Grodzisku Mazowieckim przez strażników miejskich. Mężczyznę przekazano policji.

Więcej..

Pomagają, ostrzegają i uczą - "Zima w Mieście"

Ferie zimowe w grodziskim Centrum Kultury to dobra okazja aby omówić z najmłodszymi podstawowe zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym.

Więcej..

Agresywny pies
odłowiony

W dniu dzisiejszym Dyżurny Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie od właścicielki posesji z ul. Fabrycznej, która została ugryziona przez psa rasy bernardyn, który wszedł na jej działkę.

Więcej..

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w „Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych”. Strażą Miejską kieruje Komendant  Straży Miejskiej.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych  Dz.U. Nr 123 poz. 779 (zwana dalej u.s.g) straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań Straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń,
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 7. wydawania poleceń,
 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 10. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

Zgodnie z art. 14. 1.  u.s.g. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
2. 
Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:

 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 2. kajdanki,
 3. pałki obronne wielofunkcyjne,
 4. psy obronne,
 5. paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718),
 6. ręczne miotacze gazu.

Zgodnie z art. 23 „Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych” (D.U. Nr 123, poz. 779) w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną utworzoną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podstawowym aktem prawnym stanowiącym o funkcjonowaniu Straży Miejskiej jest ustawa o strażach gminnych (Dz.U.2013.1383.j.t. z późn. zm.).

Zadania straży miejskiej oraz uprawnienia funkcjonariuszy reguluje również szereg innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, w tym m.in.:

1. Dz. U.2013.1383 – j.t  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
2. Dz. U.2013.628 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
3. Dz.U. 2013.1399 – j.t Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Dz.U.2012.1137 – j.t. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym.
5. Dz.U.2011.5.13 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
6. Dz.U. 2013.1414 – j.t – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
7. Dz.U.2011.30.151 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
8. Dz.U.2013.482 – j.t. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
9. Dz.U.2013.395 – j.t. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
10. Dz.U.2013.267 – j.t. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
11. Dz.U.1997.89.555  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postępowania karnego.
12. Dz.U.1996.10.55  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
13. Dz.U.2012.1356 – j.t.     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
14. Dz.U.2011.21.112 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
15. Dz.U.2013.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
16. Dz.U.2013.1069 – j.t. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
17. Dz.U.2008.213.1342 – j.t. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
18. Dz.U.2013.856 – j.t. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
19. Dz.U.2013.627 – j.t. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
20. Dz.U.2013.1232 – j.t. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
21. Dz.U.2012.145 – j.t. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
22. Dz.U.2013.1162 – j.t.  Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
23. Dz.U.2009.79.666  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
24. Dz.U.2005.180.1495 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
25. Dz.U.2009.62.504 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
26. Dz.U.2011.209.1243 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

 

EKO PATROL -  tel. alarmowy 986, dyżurny 22 7555431

Straż miejska wspiera samorząd terytorialny w realizacji obowiązku ochrony zwierząt na terenie miasta. W strukturze straży miejskiej funkcjonuje wyspecjalizowany EKO PATROL, który podejmuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych. Funkcjonariusze zatrudnieni w EKO PATROLU udzielają pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym, które pozostają w granicach miasta i gminy.

Od 1 września 2016r. na wyposażeniu EKO PATROLU grodziskiej Straży Miejskiej jest radiowóz typu furgon dostosowany do przewozu odławianych zwierząt.

Zwierzę bezdomne Termin zdefiniowany w Ustawie o ochronie zwierząt jako:

"zwierzę domowe lub gospodarskie, które uciekło, zabłąkało się lub zostało porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawało"

Bezdomność może dotyczyć tylko zwierząt należących do gatunków żyjących tradycyjnie pod opieką ludzi (gospodarskie, czyli użytkowe oraz domowe, czyli utrzymywane przez człowieka dla towarzystwa). Dlatego definicja bezdomności zakłada pozostawanie pod opieką jako zasadę, od której bezdomność jest wyjątkiem, spowodowanym ucieczką, zbłąkaniem lub porzuceniem. Lista tych powodów jest zamknięta. Nie przewiduje, by konkretny osobnik urodził się bezdomny, albo "zdziczał" i z kategorii zwierząt domowych lub gospodarskich przeszedł do kategorii zwierząt wolno żyjących.

(Jeśli więc art. 33a tej samej Ustawy mówi o "zdziczałych psach i kotach przebywających bez opieki i dozoru człowieka na terenie obwodów łowieckich ..." to nie ma to formalnie nic wspólnego ze zwierzętami bezdomnymi. Trzeba uznać, że artykuł ten konstruuje osobną, niezdefiniowaną kategorię zwierząt "zdziczałych", równoległą do zedfiniowanych w ustawie "domowych", gospodarskich" i "wolno żyjących (dzikich)").

Kryterium naszej wiedzy

O bezdomności stanowi okoliczność odnosząca się nie tylko do samego zwierzęcia, lecz także do ludzi wśród których się ono pojawiło, a mianowicie stan ich wiedzy co do opiekuna lub właściciela zwierzęcia. Mianowicie to, że "nie ma możliwości ich ustalenia". Bezdomność zatem jest nie tyle cechą zwierzęcia, co jego ludzkiego otoczenia. Dlatego nie powinno się terminu ustawowego zastępować określeniami dotyczącymi samego zwierzęcia (wałęsające się, niebezpieczne, pozostające bez opieki, zdziczałe itp.). Niestety, bardzo często zwierzęta z różnych powodów niepożądane i przeszkadzające, podciągane są niesłusznie pod ustawową kategorię zwierząt bezdomnych.

"Brak możliwości ustalenia ..." można rozumieć wyłącznie jako rezultat faktycznie podjętych prób i wysiłków ustalenia właściciela lub opiekuna. Usilność owego ustalania powinna być chyba adekwatna do sytuacji i motywów zainteresowania danym zwierzęciem. Dla przykładu, jeśli pies pogryzł człowieka, można oczekiwać usilnego poszukiwania właściciela lub opiekuna, by upewnić się, że pies był zaszczepiony. W innym skrajnym przypadku, np. gdy chcemy doraźnie nakarmić podwórkowego kota, wolno nam przyjąć dość arbitralnie, że jest to zwierzę bezdomne, bo rezultat podjętych ustaleń nie miał by w tej sytuacji większego znaczenia.

Wynikający z definicji warunek dokonywania faktycznych ustaleń przed uznaniem zwierzęcia za bezdomne, ma duże znaczenie praktyczne i formalne, bo z jednej strony przesądzać może o losie zwierzęcia, a z drugiej o odpowiedzialności ew. opiekunów lub właścicieli. Jeśli miejskie schronisko dla zwierząt przyjmuje bez zbędnych pytań wszelkie doprowadzone zwierzęta, to może stać się współsprawcą przestępstwa porzucania zwierząt przez ich właścicieli. Jeśli przyjmuje zwierzęta tylko dlatego, że "wałęsają się" lub komuś przeszkadzają, to z pewnością działa na rzecz porządku publicznego, ale niekoniecznie dla dobra zwierząt i nie spełnia roli opieki nad zwierzętami bezdomnymi, tylko jakąś inną.

źródło: https://www.boz.org.pl/slownik/bezdomne.htm

Jak palić czysto węglem i drewnem

Ogrze­wa­nie węglowe nie musi być oparte o syf i udrękę! Jeśli jest brudne i uciąż­liwe, to dla­tego, że więk­szo­ści z nas nikt nie poka­zał, jak wygląda naprawdę efek­tywne, eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna. Te paliwa można spa­lać pra­wie lub cał­ko­wi­cie bez dymu uzy­sku­jąc o ok. 1/3 wię­cej cie­pła i nie jest do tego potrzebna tech­no­lo­gia z NASA.

źródło/szczegóły zobacz   https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/

Wylewanie szamba szkodzi zdrowiu i środowisku !!!

W ramach oszczędności niektórzy właściciele domów wylewają szambo do rowu melioracyjnego albo na działkę.

Wylewanie szamba jest niedozwolone i nie ma znaczenia, czy wylewa się na własne podwórko, czy poza jego obszar !!!

Jeśli wylewasz szambo na swoją działkę, zapewne masz groźne bakterie w swoim najbliższym otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach, warzywach itp.

Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla życia, np. bakteria E.Coli i Salmonella.

Wylewanie szamba jest KARALNE, niezależnie od tego, gdzie je wylewasz !

Patrole Rowerowe

Jeszcze kilka dni temu mieliśmy ładną pogodę, która sprzyjała nie tylko spacerom, ale zachęcała również do korzystania z rowerów. Dlatego również i strażnicy miejscy w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęli patrolowanie miasta i gminy na rowerach. Patrole rowerowe dojadą wszędzie tam, gdzie nie dotrze patrol zmotoryzowany, a strażnicy w ten sposób poruszają się szybciej niż pieszo.

Patrole rowerowe zwalczają naruszenia przepisów prawa najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców, a więc spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nie zachowanie należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego. Bardzo ważne w ich służbie jest oddziaływanie prewencyjne i podejmowane działania profilaktyczne szczególnie wobec najmłodszych rowerzystów. Należy pokreślić, że służba pełniona przez strażników miejskich na rowerach ma charakter sezonowy i dostosowywana jest do panujących warunków atmosferycznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje wyłącznie odprawiający do służby

Działania profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Strażnicy w ramach prewencji przyszkolnej obejmują systematycznymi patrolami  grodziskie szkoły przyczyniając się do eliminowania  wykroczeń, przestępstw i przejawów demoralizacji nieletnich.

W zakresie prowadzonej profilaktyki kryminalnej prowadzone są działania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w szkołach. Realizacja profilaktyki ma na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zagrożeń występujących we współczesnym świecie, sposobów ich unikania bądź zminimalizowania negatywnych skutków. Systematyczne spotkania z uczniami przedszkoli, szkół poświęcone są szeroko pojętemu bezpieczeństwu, patologiom społecznym przestępczości i demoralizacji nieletnich.

 

Adresaci działań profilaktycznych.

Działania skierowane są do dzieci i młodzieży uczącej się w grodziskich placówkach oświatowych, ich rodziców oraz grona pedagogicznego pracującego w placówkach.

Dla dzieci i młodzieży

 • Zachowywanie się w sytuacjach zagrożeń
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Przemoc i agresja w szkole
 • Bezpieczne ferie
 • Bezpieczne wakacje
 • Obcy niebezpieczny
 • Środki pirotechniczne, zagrożenia i prawo
 • Zagrożenia, sposoby udzielania pomocy i aspekty prawne
 • Piorun, Energia elektryczna - sposoby uniknięcia niebezpieczeństwa
 • Bezpieczne kontakty ze zwierzętami i ustawowe obowiązki właścicieli
 • Zagrożenia w internecie i sposoby przeciwdziałania
 • „Cyberprzemoc” – pojęcie, formy, odpowiedzialność prawna
 • Odpowiedzialność karna nieletnich za przestępstwa komputerowe
 • ‘Wychowanie stadionowe”
 • Zagrożenia wynikające z uzależnień (dopalacze szkodzą)
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich

Dla rodziców

Za wiedzą, zgodą i przy współpracy pedagoga szkolnego, prowadzone mogą być zajęcia profilaktyczne na tematy omawiane uprzednio z uczniami w formie dostosowanej dla osób dorosłych,

Dla grona pedagogicznego

 • Odpowiedzialność prawna nieletnich
 • Zagrożenia w internecie i sposoby przeciwdziałania
 • Działalność prewencyjno-profilaktyczna Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
 • Algorytmy i procedury postępowania wobec nieletnich we współpracy ze strażą miejską i policją

Forma i miejsce realizacji zajęć profilaktycznych.

Zajęcia profilaktyczne są realizowane w formie pogadanek, warsztatów, debat, wykładów, pokazów multimedialnych i konkursów. W ich trakcie przeprowadza się  scenki tematyczne, pokazy sprzętu i zasad samoobrony. Realizacja zajęć profilaktycznych  odbywa się na terenie szkoły lub w innym uzgodnionym miejscu.

KOMUNIKAT

Okres jesienno-zimowy wymaga od Nas dużej ostrożności. Pamiętajmy aby po zmroku i w  warunkach niedostatecznej przejrzystości pieszy i rowerzysta musi być dla swojego bezpieczeństwa  dobrze widoczny!

UŻYWAJMY ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH!

Obowiązkowe światła na rowerze:

 1. co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym  światłem - (czyli np lampka przednia na baterie, lub dynamo),
 2. co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe
 3. co najmniej jedno  światło tylne świecące ciągłym, lub migającym światłem,

Podstawa prawna

Grodziska Strefa Płatnego Parkowania działa na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwała Nr 457/2016 Rady Miejskiej W Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. 2017.617, ogłoszony 20.01.2017), stanowiącej – w świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP – akt prawa miejscowego.

parkometr

 parkometr

 

Zakres Strefy Płatnego Parkowania w Grodzisku Mazowieckim

Parkingi płatne znajdują się na ulicach: 1 Maja, W. Bartniaka, Kierlańczyków, J. Kilińskiego,H. Sienkiewicza, Plac Króla Zygmunta Starego, Obrońców Getta, Żwirki i Wigury, Konspiracji.

 

Formy wnoszenia opłat

a) opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Grodzisku Mazowieckim pobierane są w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

b) opłaty za postój pojazdów samochodowych pobierane są w formie biletów parkingowych po uprzednim opłaceniu w parkometrze. Opłatę wnosi się z góry za cały deklarowany czas parkowania, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Kierowca chcący uiścić w parkomacie opłatę za postój pojazdu, po podejściu do urządzenia postępuje zgodnie z instrukcją umieszczoną na urządzeniu:

c) dowód dokonania opłaty za postój pojazdu (karta abonamentowa, bilet) należy umieścić za przednią szybą pojazdu , w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu.

d) opłatę za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Grodzisku Mazowieckim należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu przez zakup biletu w parkomacie, z zapłatą bilonem (monety: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł),

e) zgodnie z ww. uchwałą Rady Miasta Grodziska Mazowieckiego, opłata minimalna wynosi 50 gr i odpowiada 10 minutom postoju pojazdu.

 

Wysokość opłat:

a) pierwsze 30 minut 0,50 zł

b) pierwsza godzina 2,00 zł

c) druga godzina 2,40 zł

d) trzecia godzina 2,80 zł

e) za każdą następną godzinę 2,00 zł

Uwaga - parkomat nie wydaje reszty.

 

Opłata abonamentowa.

O abonament miesięczny mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy lokali sklepowych i usługowych położonych w strefie parkowania. Opłata wynosi 50,00 zł za jedno miejsce parkingowe.

 

Brak opłaty parkingowej

W przypadku nieuiszczenia opłaty albo przekroczenia limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym w strefie płatnego parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 20 zł. Kontroler wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, które umieszcza na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką. Opłatę dodatkową należy wpłacić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grodzisk Mazowiecki tj.

 

Bank Pekao SA 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

W dniu 6 października 2014 r. rozpoczął prace Centrum Monitoringu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Jego siedzibą jest Komenda Powiatowa Policji w/w mieście.

Na początku było zainstalowanych 50 kamer w ważnych dla mieszkańców miejscach tj. szkoły, place zabaw. W kolejnych latach liczba urządzeń systematycznie wzrastała w miarę potrzeb. Obecnie miasto obserwowane jest przez 125 kamer.

Centrum Monitoringu Miejskiego działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obsługiwane jest przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta. Operatorzy na bieżąco informują dyżurnego straży miejskiej a w godzinach nocnych dyżurnego Policji o zaistniałych zdarzeniach.

Centrum Monitoringu

 Centrum Monitoringu Straży Miejskiej

 1. Co zrobić, by odblokować auto?

Strażnicy miejscy mają uprawnienia do zakładania blokad na koła pojazdów.

Blokada może zostać założona na koło pojazdu, który został zaparkowany w miejscu niedozwolonym i tym samym narusza przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Aby odblokować pojazd kierowca powinien zadzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej tel. 986 lub 22 755 54 31. Wówczas na miejsce przyjadą funkcjonariusze, którzy ściągną blokadę.

Zostawiając samochód zaparkowany niezgodnie z przepisami należy liczyć się z faktem oczekiwania na przyjazd patrolu Straży Miejskiej. Czas ściągnięcia blokady od momentu zgłoszenia uzależniony jest od podejmowanych interwencji na terenie miasta.

 

2. Dlaczego na żądanie Straży Miejskiej właściciel lub posiadacz pojazdu zobowiązany jest wskazać komu powierzył pojazd do kierowania lub używania?

Zgodnie z art. 78 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) Straż Miejska jest jednym z organów, na żądanie którego właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Niewykonanie tego obowiązku jest wykroczeniem określonym w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 482 z późn. zm.).

 

3. Otrzymałem/łam wyrok sądowy, gdzie zatem należy uiścić należności z tytułu nałożonej grzywny?

W przypadku gdy sąd wymierza w wyroku karę grzywny, to po jego uprawomocnieniu się wysyła wezwanie do zapłaty uiszczenia grzywny w określonym miejscu i w określony sposób w terminie 30 dni od momentu otrzymania wezwania do zapłaty (art. 44 ustawy Kodeks kamy wykonawczy tj. Dz.U. 1997.Nr.90, poz.557 ). Na wezwaniu znajduje się pouczenie, które wyjaśnia co należy zrobić, zatem warto się z nim zapoznać. Grzywnę można opłacić na poczcie i w każdym banku. Grzywnę można uiścić również w kasie sądowej. W przypadku nieuiszczania grzywny w terminie wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne.

 

4. Czy przesłanie do Straży Miejskiej  w Grodzisku Mazowieckim zdjęć stanowi podstawę do podjęcia przez strażników miejskich  czynności wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego?

Zdjęcia dokumentujące naruszenie przepisów ruchu drogowego wykonane przez osoby prywatne, a następnie przesłane do straży miejskiej niestety nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do ukarania kierowcy pojazdu, który popełnił wykroczenie drogowe, gdyż zgodnie z art. 17 § 3 ustawy z dnia 24.08.2001r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. Czyli - aby straż miejska uzyskała status oskarżyciela publicznego - strażnik musi uprzednio w ramach powierzonych mu zadań (wykonywanych czynności) ujawnić wykroczenie, a wykroczenie to musi mieścić się w zakresie działania Straży. Ujawnienie wykroczenia może nastąpić również na skutek zawiadomienia osoby trzeciej.

Kierowca pojazdu wskazanego na fotografii nie zostanie zatem automatycznie pociągnięty do odpowiedzialności.

 

5. Czy Straż Miejska może anulować należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego?

Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim nie może anulować należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego, gdyż przepisy prawa nie przewidują możliwości anulowania mandatu. Należy wyjaśnić, iż określenie „anulowania mandatu” używane jest przez osoby ukarane mandatem w potocznym tego znaczeniu i zasadniczo rozumiane jest jako uchylenie mandatu.

Stosownie do art. 98 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nałożona na sprawcę wykroczenia grzywna w drodze mandatu karnego kredytowanego stała się prawomocna z chwilą pokwitowania odbioru mandatu. Mandat karny, który jest prawomocny, podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w arl. 15- 17 Kodeksu wykroczeń (art. 101 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Uchylenie następuje wówczas na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu. Organem uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest zgodnie z art. 101 §2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - sąd właściwy (sąd rejonowy) do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. 

 

6. Dlaczego otrzymałem wezwanie pomimo, że pojazd sprzedałem przed datą wskazaną w wezwaniu jako dzień ujawnionego przez Straż Miejską wykroczenia?

Ponieważ stan prawny zarejestrowanego pojazdu pomimo jego zbycia/nabycia nie został uregulowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 78. ust I ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) tj. „Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

a) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

b) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.

Zatem w opisanym przypadku należy niezwłocznie uregulować stan prawmy pojazdu oraz przesłać do Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim dokument potwierdzający kupno/sprzedaż pojazdu (np. umowa kupna/sprzedaży).

 

7. Na jakiej podstawie Straż Miejska korzysta z kamer rejestrujących interwencje?

Straży miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania ustawowych zadań oraz w celu:

a) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,

c) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami straż miejska jest uprawniona do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w sposób bezpośredni lub zdalny..

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i rejestrowania zdarzeń:

a) art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

b) art. 10a, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 706, z późn. zm.),

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków’ technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1720).

 

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek:     7.00-23.00
wtorek:                7.00-23.00
środa:                  6.00-22.00
czwartek:            7.00-23.00
piątek:                 7.00-23.00
sobota:                7.00-15.00

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 41

e-mail: sm@grodzisk.pl

(22) 755 54 31
(22) 463 46 35
wew. 431
alarmowy 986

Na górę