Mapa miejsc parkingowych

Read more +02 kwietnia 2024 By dariuszzalesinski in Aktualności, Bez kategorii, Bez kategorii, Straż Miejska, Wiadomości

Informacja z dnia 01 kwietnia o patrolach konnych Straży Miejskiej ukazała się z okazji dnia „Prima Aprilis”.

Z przykrością informujemy, że wczorajszy artykuł dotyczący patroli konnych w straży miejskiej był publikowany z okazji dnia „Prima Aprilis”. Jednak nie wykluczamy, że kiedyś w szeregach Naszej jednostki faktycznie zostaną utworzone patrole konne, do których zostaną zadysponowani specjalnie przeszkoleni strażnicy oraz oczywiście służbowe konie. Jednocześnie „Serdeczne Podziękowania oraz Gorące Pozdrowienia” składamy i przekazujemy dla lokalnej
Read more +01 kwietnia 2024 By dariuszzalesinski in Aktualności, Bez kategorii, Bez kategorii, Straż Miejska, Wiadomości

Patrole konne już oficjalnie w Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

Pewnie wielu z Was zauważyło w ostatnim czasie patrole straży miejskiej na koniach. Czegoś takiego jeszcze w Grodzisk Mazowieckim nie było! Były to pierwsze takie konne patrole w Naszej jednostce, co oczywiście zostało wnikliwie zauważone oraz odebrane bardzo pozytywnie. W kwestii wyjaśnienia docierających do nas pytań informujemy, iż Straż Miejska przeszkoliła łącznie 6 funkcjonariuszy, którzy
Read more +12 marca 2024 By wojciechchmielecki in Aktualności, Straż Miejska, Wiadomości

Parkingi dostępne w rejonie Hali Widowiskowo-Sportowej w dniach 17.03.2024r.- “Podróże ze Śląskiem”

W związku z organizowanym w dniu 17.03.2024r. na Hali Widowisko-Sportowej, przy ulicy Sportowej wydarzeniem “Podróże ze Śląskiem”, w rejonie pobliskich ulic mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, w tym zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Sportowej na odcinku od Al. Mokronowskich do ulicy Sadowej. Prosimy o uwagę i stosowanie się do znaków drogowych. W celu

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w „Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych”. Strażą Miejską kieruje Komendant  Straży Miejskiej.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych  Dz.U. Nr 123 poz. 779 (zwana dalej u.s.g) straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań Straży należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń,
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 7. wydawania poleceń,
 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 10. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

Zgodnie z art. 14. 1.  u.s.g. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
2. 
Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:

 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 2. kajdanki,
 3. pałki obronne wielofunkcyjne,
 4. psy obronne,
 5. paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718),
 6. ręczne miotacze gazu.

Zgodnie z art. 23 „Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych” (D.U. Nr 123, poz. 779) w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną utworzoną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta (gminy).  podstawowym aktem prawnym stanowiącym o funkcjonowaniu Straży Miejskiej jest ustawa o strażach gminnych (Dz.U.2013.1383.j.t. z późn. zm.).

Zadania straży miejskiej oraz uprawnienia funkcjonariuszy reguluje również szereg innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, w tym m.in.:

 1. Dz. U.2021.1763– t. j. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
 2. Dz. U.2023.202 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 3. Dz.U. 2022.2519 – t. j. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Dz.U.2022.988 – t. j. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 5. Dz.U.2022.1343 – t. j. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 6. Dz.U. 2022.2201 – t. j. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 7. Dz.U.2021.1212 - t. j. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 8. Dz.U.2022.2151– t. j. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
 9. Dz.U.2022.1124 – t. j. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
 10. Dz.U.2022.2000 – t. j. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dz.U.2022.1375 t. j. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
 12. Dz.U.2018.1446 tj. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 13. Dz.U.2021.1119 – t. j. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 14. Dz.U.2022.1277 t. j. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 15. Dz.U.2022.699 t. j. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 16. Dz.U.2020.140 – t. j. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
 17. Dz.U.2018.650 – t. j. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 18. Dz.U.2019.122 – t. j. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 19. Dz.U.2022.916 –t. j. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 20. Dz.U.2022.2556 – t. j. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 21. Dz.U.2022.2625 – t. j. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
 22. Dz.U.2020.1517 – t. j. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 23. Dz.U.2022.1113 t. j. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 24. Dz.U.2022.1622 t. j. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 25. Dz.U.2022.1466 t. j. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 26. Dz.U.2023.20 t. j. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

EKO PATROL -  tel. alarmowy 986, dyżurny 22 755 54 31

Od kwietnia 2016 roku na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki działa Eko Patrol. Podstawą działania patrolu jest podejmowanie działań egzekwujących przestrzeganie przepisów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawem ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz z zakresu ochrony zwierząt. Raporty, będące efektem interwencji podejmowanych przez Eko Patrol, trafiają do odpowiednich służb i instytucji, które w przypadku ewentualnego złamania obowiązujących przepisów, podejmują dalsze działania. Eko Patrol wspiera także wszelkie działania, które przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne.

Do zadań Eko Patrolu m. in. należą:

 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym ich odławianie)
 • reagowanie na przejawy łamania przepisów z zakresu ochrony zwierząt
 • kontrola czystości i porządku na terenie gminy oraz właściwego postępowania z odpadami (w tym pod kątem lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci)
 • kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów dotyczących odbioru odpadów
 • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych
 • kontrola legalności wycinki drzew
 • interwencje związane z zanieczyszczaniem cieków wodnych na terenie gminy
 • rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym zagrożeniom dla środowiska

EKO PATROL - tel. alarmowy 986,
dyżurny Straży Miejskiej w Grodzisku Maz. 22 755 54 31

Profilaktyka

W czasie roku szkolnego, a szczególnie przed feriami, wakacjami nasilamy działania profilaktyczne związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk kładziony jest na naukę zasad ruchu drogowego. Strażnicy przeprowadzają lekcje edukacyjne w formie pogadanek, dyskusji, prezentacji multimedialnych oraz opracowywania programów edukacyjnych.

Zakres tematyczny programu profilaktycznego w placówkach oświatowych:

 • Zasady ruchu drogowego "Auto-chodzik",
 • "Bezpieczny Przedszkolak",
 • Bez przemocy i agresji,
 • Zostajemy sami w domu,
 • Spotkania z obcymi,
 • Zagrożenia ze strony psów,
 • Dobrze się zachowujemy.

Naszym celem jest zapoznanie dzieci z działalnością Straży Miejskiej, oswojenie z widokiem umundurowanych funkcjonariuszy straży na ulicy miasta Grodzisk Mazowiecki, co zapewne wpłynie na ufność dzieci w stosunku do mundurowych -strażników miejskich.

Podstawową formą realizacji przedstawionych w programie treści jest zabawa z całą grupą lub w małych zespołach. Dzięki niej w sposób atrakcyjny, przyjazny i zrozumiały dla dziecka osiągnięte zostają zamierzone cele wychowawcze.

Metody pracy, to przede wszystkim metody aktywizujące: zabawy, prace plastyczne, gry ruchowe, jak również krótka forma wykładowa- pogadanka.

Wykorzystywane gry i zabawy dostosowane są do wieku dzieci, ich możliwości i potrzeb.

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

 

 

Nasze działania to nie tylko złożone programy profilaktyczne, to również aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, festynach, prezentowanie dzieciom i młodzieży możliwości sposobów spędzania wolnego czasu

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

 

Straży Miejska posiada swoją maskotkę, a jest nim Starszy Inspektor Panda - maskotka profilaktyczna grodziskiej straży miejskiej. Wśród dzieci wzbudza uśmiechy i podziw. Inspektor Panda zdobywa serca najmłodszych nie tylko wyglądem, ale także przekazywanym małym słodkim poczęstunkiem.

profilaktyka maskotka

 

KOMUNIKAT

Okres jesienno-zimowy wymaga od Nas dużej ostrożności. Pamiętajmy aby po zmroku i w warunkach niedostatecznej przejrzystości pieszy i rowerzysta musi być dla swojego bezpieczeństwa dobrze widoczny!

UŻYWAJMY ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH!

Obowiązkowe światła na rowerze:

 1. co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem - (czyli np. lampka przednia na baterie lub dynamo),
 2. co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe,
 3. co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym, lub migającym światłem.

Podstawa prawna

parkometr

Grodziska Strefa Płatnego Parkowania działa na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz wydanej w jej wykonaniu Uchwała Nr 886/2023 Rady Miejskiej W Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. 2023.1335, ogłoszony 03.02.2023 r.), stanowiącej - w świetle art. 87 ust. 2 Konstytucji RP - akt prawa miejscowego.

Zakres Strefy Płatnego Parkowania w Grodzisku Mazowieckim

Parkingi płatne znajdują się na ulicach:

Obszar I ograniczony ulicami: 1 Maja, W. Bartniaka, 3-go Maja, Okulickiego, Lutniana, Bartniaka, Kierlańczyków, J. Kilińskiego, H. Sienkiewicza, Plac Króla Zygmunta Starego, Obrońców Getta, Żwirki i Wigury, Konspiracji;

Obszar II ograniczony ulicami: Królewska, Miła i Konopnickiej.

Formy wnoszenia opłat

 • Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Grodzisku
  Mazowieckim pobierane są w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.
 • Opłaty za postój pojazdów samochodowych pobierane są w formie biletów parkingowych po uprzednim opłaceniu w parkometrze. Opłatę wnosi się z góry za cały deklarowany czas parkowania, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
 • Opłatę za postój w SPP wnosi się z góry:
  przez wykupienie w parkomacie i wyłożenie w sposób określony w pkt. 4 ważnego biletu kontrolnego z jednoznacznie określonym czasem postoju i
  - w przypadku zakupu biletu w parkomacie wyposażonym w klawiaturę – numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu, lub
  - za pomocą systemu płatności mobilnych, przy czym opłata powinna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu,
 • Dowód dokonania opłaty za postój pojazdu (karta abonamentowa, bilet) należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu.
 • W przypadku nieuiszczenia opłaty albo przekroczenia limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym w strefie płatnego parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł. W przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni opłata wynosi 75 zł. przedniej szybie pojazdu za wycieraczką. Opłatę dodatkową należy wpłacić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grodzisk Mazowiecki.
 • Postój po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym lub po upływie czasu opłaconego za pomocą systemu płatności mobilnych, jest równoznaczny z niewniesieniem opłaty za postój.

Wysokość opłat:

 • pierwsze 10 minut 0,50 zł
 • pierwsza godzina 2,80 zł
 • druga godzina 3,20 zł
 • trzecia godzina 3,80 zł
 • za każdą następną godzinę 2,80 zł
 • Parkomaty znajdujące się przy Centrum Kultury, ul. Bartniaka oraz ul. Spółdzielcza- pierwsze 2h gratis

Uwaga - parkomat nie wydaje reszty.

Opłata abonamentowa

Osobom prowadzącym działalność w SPP będących właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego, lub użytkującemu pojazd samochodowy na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, przysługuje abonament, wydawany wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, po wniesieniu jednorazowej rocznej opłaty abonamentowej w wysokości 720 zł lub miesięcznej w wysokości 60 zł.

Brak opłaty parkingowej

W przypadku nieuiszczenia opłaty albo przekroczenia limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym w strefie płatnego parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł. W przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni opłata wynosi 75 zł. przedniej szybie pojazdu za wycieraczką. Opłatę dodatkową należy wpłacić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grodzisk Mazowiecki

Bank Pekao SA 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

 

W dniu 6 października 2014 r. rozpoczął prace Centrum Monitoringu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Jego siedzibą jest Komenda Powiatowa Policji w/w mieście.

Na początku było zainstalowanych 50 kamer w ważnych dla mieszkańców miejscach tj. szkoły, place zabaw. W kolejnych latach liczba urządzeń systematycznie wzrastała w miarę potrzeb. Obecnie miasto obserwowane jest przez 230 kamer.

Centrum Monitoringu Miejskiego działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obsługiwane jest przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta. Operatorzy na bieżąco informują dyżurnego straży miejskiej a w godzinach nocnych dyżurnego Policji o zaistniałych zdarzeniach.

Centrum Monitoringu

 Centrum Monitoringu Straży Miejskiej

 1. Co zrobić, by odblokować auto?

Strażnicy miejscy mają uprawnienia do zakładania blokad na koła pojazdów.

Blokada może zostać założona na koło pojazdu, który został zaparkowany w miejscu niedozwolonym i tym samym narusza przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Aby odblokować pojazd kierowca powinien zadzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej tel. 986 lub 22 755 54 31. Wówczas na miejsce przyjadą funkcjonariusze, którzy ściągną blokadę.

Zostawiając samochód zaparkowany niezgodnie z przepisami należy liczyć się z faktem oczekiwania na przyjazd patrolu Straży Miejskiej. Czas ściągnięcia blokady od momentu zgłoszenia uzależniony jest od podejmowanych interwencji na terenie miasta.

 

2. Dlaczego na żądanie Straży Miejskiej właściciel lub posiadacz pojazdu zobowiązany jest wskazać komu powierzył pojazd do kierowania lub używania?

Zgodnie z art. 78 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) Straż Miejska jest jednym z organów, na żądanie którego właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Niewykonanie tego obowiązku jest wykroczeniem określonym w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 482 z późn. zm.).

 

3. Otrzymałem/łam wyrok sądowy, gdzie zatem należy uiścić należności z tytułu nałożonej grzywny?

W przypadku gdy sąd wymierza w wyroku karę grzywny, to po jego uprawomocnieniu się wysyła wezwanie do zapłaty uiszczenia grzywny w określonym miejscu i w określony sposób w terminie 30 dni od momentu otrzymania wezwania do zapłaty (art. 44 ustawy Kodeks kamy wykonawczy tj. Dz.U. 1997.Nr.90, poz.557 ). Na wezwaniu znajduje się pouczenie, które wyjaśnia co należy zrobić, zatem warto się z nim zapoznać. Grzywnę można opłacić na poczcie i w każdym banku. Grzywnę można uiścić również w kasie sądowej. W przypadku nieuiszczania grzywny w terminie wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne.

 

4. Czy przesłanie do Straży Miejskiej  w Grodzisku Mazowieckim zdjęć stanowi podstawę do podjęcia przez strażników miejskich  czynności wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego?

Zdjęcia dokumentujące naruszenie przepisów ruchu drogowego wykonane przez osoby prywatne, a następnie przesłane do straży miejskiej niestety nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do ukarania kierowcy pojazdu, który popełnił wykroczenie drogowe, gdyż zgodnie z art. 17 § 3 ustawy z dnia 24.08.2001r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. Czyli - aby straż miejska uzyskała status oskarżyciela publicznego - strażnik musi uprzednio w ramach powierzonych mu zadań (wykonywanych czynności) ujawnić wykroczenie, a wykroczenie to musi mieścić się w zakresie działania Straży. Ujawnienie wykroczenia może nastąpić również na skutek zawiadomienia osoby trzeciej.

Kierowca pojazdu wskazanego na fotografii nie zostanie zatem automatycznie pociągnięty do odpowiedzialności.

 

5. Czy Straż Miejska może anulować należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego?

Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim nie może anulować należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego, gdyż przepisy prawa nie przewidują możliwości anulowania mandatu. Należy wyjaśnić, iż określenie „anulowania mandatu” używane jest przez osoby ukarane mandatem w potocznym tego znaczeniu i zasadniczo rozumiane jest jako uchylenie mandatu.

Stosownie do art. 98 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nałożona na sprawcę wykroczenia grzywna w drodze mandatu karnego kredytowanego stała się prawomocna z chwilą pokwitowania odbioru mandatu. Mandat karny, który jest prawomocny, podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w arl. 15- 17 Kodeksu wykroczeń (art. 101 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Uchylenie następuje wówczas na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu. Organem uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest zgodnie z art. 101 §2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - sąd właściwy (sąd rejonowy) do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. 

 

6. Dlaczego otrzymałem wezwanie pomimo, że pojazd sprzedałem przed datą wskazaną w wezwaniu jako dzień ujawnionego przez Straż Miejską wykroczenia?

Ponieważ stan prawny zarejestrowanego pojazdu pomimo jego zbycia/nabycia nie został uregulowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 78. ust I ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) tj. „Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

a) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

b) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.

Zatem w opisanym przypadku należy niezwłocznie uregulować stan prawmy pojazdu oraz przesłać do Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim dokument potwierdzający kupno/sprzedaż pojazdu (np. umowa kupna/sprzedaży).

 

7. Na jakiej podstawie Straż Miejska korzysta z kamer rejestrujących interwencje?

Straży miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania ustawowych zadań oraz w celu:

a) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,

c) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami straż miejska jest uprawniona do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w sposób bezpośredni lub zdalny..

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i rejestrowania zdarzeń:

a) art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

b) art. 10a, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 706, z późn. zm.),

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków’ technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1720).

 

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek:     7.00-23.00
wtorek:                  7.00-23.00
środa:                      6.00-22.00
czwartek:             7.00-23.00
piątek:                    7.00-23.00
sobota:                   7.00-15.00

 

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 32A

sm@grodzisk.pl

(22) 755 54 31
(22) 463 46 35
wew. 431
alarmowy 986

Znakowanie rowerów

W celu oznakowania roweru prosimy najpierw o kontakt telefoniczny pod numerem 22 755 54 31 lub 986 w celu umówienia terminu znakowania.

Poniżej w ramach przypomnienia opisujemy na czym polega znakowanie roweru.

Procedura „znakowania roweru” podobnie jak w Policji polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem tzw. „Engraverem”, oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikro udarowa technologia „Engravera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po ewentualnym powierzchniowym celowym zatarciu znaków.

Znakowanie rowerów

 

Elementy najczęściej podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń (w zależności od możliwości technicznych i decyzji znakującego uzgodnionej z właścicielem) to:\

 • rama roweru pod kierownicą,
 • ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
 • przedni widelec.

Znakowanie rowerów

Znakowanie rowerów

 

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma naniesiony inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie oznakowania roweru należy wypełnić przed znakowaniem roweru w celu wygenerowania przez system kodu znakowania.

Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów.

Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie:

 1. dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
 2. dowodu zakupu – paragon lub faktura, umowa kupna – sprzedaży (wg. oświadczenia właściciela).

 

TOP