Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Samodzielne Stanowisko ds. Cudzoziemców
Roksana Szlaska
e-mail: roksana.szlaska@grodzisk.pl
tel. 22 755 55 34 wew. 248

System rejestracji uchodźców z Ukrainy

W związku z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od środy 16. marca ruszy wydawanie numeru PESEL dla przybywających do Polski uchodźców w gminach. Wynika to ze zmian towarzyszących przyjętej ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki i chcą uzyskać PESEL funkcjonuje w Nowym Ratuszu przy ul. Kościuszki 12a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj.

poniedziałek 9.00-18.00,
wtorek-czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-15.00.

 

Wejście do ratusza, ul. Kościuszki 12A

Kto może uzyskać PESEL?

Każda osoba, która od dnia 24 lutego 2022 r. przybyła do Polski z terytorium Ukrainy lub poprzez inne kraje w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie i:

 • ma obywatelstwo Ukrainy lub
 • jest mężem/żoną obywatelki/obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego lub,
 • ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka lub,
 • jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka.

Co musisz przygotować?
Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek można pobrać ze strony:

Wniosek o nadanie PESEL. Zobacz tutaj>>>

Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić?
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do urzędu gminy. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

Proces wydawania numeru PESEL jest połączony z uruchomieniem Profilu Zaufanego, czyli narzędzia, które umożliwi zdalne korzystanie z usług oferowanych przez administrację rządową i samorządową, a także uruchomienie mobilnego dokumentu, którym można będzie się posługiwać w relacjach z urzędami, placówkami ochrony zdrowia i cywilno-prawnych.

Aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) – to prosty sposób na wylegitymowanie się (okazanie danych) niemal w każdej sytuacji życiowej. W elektronicznym dokumencie znalazły się najważniejsze dane - m.in. imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer PESEL.

Dokument Diia.pl (Дія пл) pozwala potwierdzić tożsamość tak samo skutecznie jak dowód osobisty lub paszport. Będzie przydatny m.in. przy korzystaniu z usług medycznych czy przy okazaniu swoich danych podczas zawierania umowy o pracę.

O tym, kto może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl (Дія пл) znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nadanie-numeru-pesel-i-e-uslugi-dla-obywateli-ukrainy2

Ulotka  Zobacz więcej >>

Świadczenia dla rodzin lub podmiotów, które przyjęły obywateli Ukrainy

UWAGA! Nowe terminy składania wniosków za zakwaterowanie obywateli Ukrainy

Zmiany w przepisach od 1 lipca 2022 r. dot. świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

BIEŻĄCE ROZLICZENIE – ZA OKRES OD 1 LIPCA

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, np.za okres pobytu od 2 lipca do 5 lipca- wniosek należy złożyć do 5 sierpnia, np. za okres pobytu od 6 lipca do 15 sierpnia- wniosek należy złożyć do 15 września.

OKRES ZAKWATEROWANIA

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

za okres pobytu od 1 lipca

miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

 

WNIOSKI ZŁOŻONE Z UCHYBIENIEM TYCH TERMINÓW POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA

Zmiana do rozporządzenia

w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

W najnowszych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
 • jest kobietą w ciąży;
 • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Można składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji związanych z uzyskaniem świadczenia dla rodzin lub podmiotów, które przyjęły obywateli Ukrainy:

Kto może złożyć wniosek

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Na jaki okres

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przekroczenia granicy. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W jakiej kwocie

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Termin rozpatrzenia

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane będzie na rachunek bankowy z dołu.

Gdzie i jak złożyć wniosek

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

 • w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 12A 05-825 Grodzisk Mazowieckim – Sala Obsługi Mieszkańca w godz.: poniedziałek 9.00-18.00, wtorek – czwartek 8.00 – 16.00 piątek 8.00-15.00
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. /umgrodziskmaz/SkrytkaESP.  Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 • drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 12a
05-825 Grodzisk Mazowieckim

Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego lub do pobrania poniżej.

- Wniosek PLIK DO POBRANIA (plik PDF - 414 KB)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (plik PDF - 574 KB)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (plik PDF - 397 KB)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.06.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty - PLIK DO POBRANIA

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty -  PLIK DO POBRANIA

- Klauzula RODO - PLIK DO POBRANIA

- Załącznik do wniosku o przedłużenie wypłaty świadczenia GM - PLIK DO POBRANIA

Ważne informacje i aktualności

OPIEKA MEDYCZNA DLA UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW, DZIECI Z CUKRZYCĄ TYPU 1

Koordynator ds. uchodźców

Natalia Danielewicz
natalia.danielewicz@grodzisk.pl

Ambasada Ukrainy w RP

ambasada.ukr.pol@gmail.com
tel. 22 621 39 79

Kultura

Praca

Praca dla Obywateli Ukrainy. Status osoby bezrobotnej Obywatela Ukrainy

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

 1. jego pobyt na terytorium RP uważa się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub
 2. jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium RP

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Powiadomienia o wykonywaniu pracy należy dokonać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

Obywatel Ukrainy może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.). Przy czym do obywateli Ukrainy nie stosuje się warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

OFERTY PRACY ZGŁOSZONE PRZEZ URZĄD PRACY w GRODZISKU MAZOWIECKIM
OFERTY PRACY w POWIECIE GRODZISKIM
OFERTY PRACY ZA GRANICĄ
EURES POLSKA | SIEĆ EUROPEJSKICH OFERT PRACY

Edukacja przedszkolna i szkolna

Komunikat do rodzin i instytucji przyjmujących rodziny z Ukrainy

Osoby prywatne i instytucje z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, które przyjęły obywateli Ukrainy proszone są o przekazanie podstawowych informacji o dzieciach ukraińskich celem zaplanowania działań związanych z organizacją opieki przedszkolnej i edukacji szkolnej – drogą elektroniczną (grodzisk-oswiata@grodzisk.pl) lub osobiście  przy ulicy  T.Kościuszki 32A . Dla ułatwienia przygotowaliśmy krótki formularz.

Zakwaterowanie

W tym trudnym czasie gmina Grodzisk Mazowiecki nieustannie poszukuje możliwości wsparcia uchodźców z Ukrainy, którzy do niej przybywają. Każdy z nas może wyrazić solidarność z naszymi sąsiadami, oferując tymczasowe schronienie czy udostępnienie lokalu. Można pomóc w różny sposób:

Ukrainskidom.pl

Jeśli chcieliby Państwo udzielić tymczasowego schronienia / udostępnić lokum dla osób uciekających z Ukrainy, które potrzebują schronienia w Polsce można wypełnić ankietę na stronie: http://www.ukrainskidom.pl. Zespół Ukraińskiego Domu w Warszawie kontaktuje się proponując konkretne osoby do ugoszczenia. Oferty pomocy przewidują chęć udzielenia mieszkania / pokoju wyłącznie nieodpłatnie.

Pomagamukrainie.gov.pl

Wesprzeć naszych sąsiadów w zapewnieniu im schronienia można również wchodząc na rządową stronę pomagamkrainie.gov.pl, gdzie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. http://www.pomagamukrainie.gov.pl

Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy

Zbiórki

Polski Czerwony Krzyż

Польський Червоний Хрест

Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40

Kontakt: Bożena Bajkowska tel. 693 613 243

Zdrowie

Beata Żółcińska
burmistrz@grodzisk.pl
tel. +48 608 340 729

Opieka medyczna dla obywateli Ukrainy:

– w nagłych przypadkach szpitalne oddziały ratunkowe /SOR/ w szpitalach,
– nocna pomoc lekarska /NPL/ w szpitalach, od poniedziałku do piątku od 18.00, w weekendy i święta przez całą dobę,
– poza tym podstawowa opieka zdrowotna /POZ/, Grodzisk Mazowiecki:

1. NFZ NZOZ Grodziskie Centrum Medyczne, Grodzisk Mazowiecki, ul. Piaskowa 17 A, telefon: 22 755-56-79
2. NFZ NZOZ Eskulap, Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, ul. H. Szczerkowskiego 17, telefon: 22 755-50-57
3. NFZ NZOZ Lecznica Rodzinna, Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 21, telefon: 22 755-52-94
4. NFZ NZOZ Medikon, Grodzisk Mazowiecki, ul. Sadowa 22, telefon: 22 755-50-61
5. NFZ NZOZ Optima, Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Bairda 56/7, telefon: 22 724-36-43
6. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, telefon: 22 755-90-06
7. NFZ NZOZ Usługi Medyczne, Medycyna Rodzinna, Grodzisk Mazowiecki, ul. Żydowska 17/2, telefon: 22 378-00-90
8. Przychodnia Specjalistyczna, Książenice, ul. Mazowiecka 136 A, telefon: 22 728-62-26

Zachęcamy do zapisywania się na szczepienie przeciwko COVID -19. Mamy zarezerwowane szczepionki PFIZERA oraz jednodawkową JOHNSONA, zapisy odbywają się na dworcu PKP lub za pośrednictwem infolinii 22 724-34-35. Punkt Szczepień znajduje się w MEDIATECE, w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 3 Maja 57.

Darowizna na rzecz uchodźców

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim utworzył specjalny rachunek bankowy na wpłaty darowizn na pomoc uchodźcom przebywającym w naszej Gminie.

Zebrane środki posłużą do zapewnienia uchodźcom z Ukrainy zakwaterowania, wyżywienia, zakupu niezbędnych środków higieny osobistej, lekarstw, płatnych badań, usług transportu i dodatkowych zajęć dla dzieci. Pomoc będzie realizowana tylko dla osób przebywających na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Nr konta do wpłat: 85 1240 6292 1111 0011 1198 0588

Każda wpłata w tytule przelewu powinna zawierać: Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Wpłat można dokonywać także z zagranicy. Wówczas należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC/SWIFT.
Numer IBAN rachunku do wpłat: PL85 1240 6292 1111 0011 1198 0588
Kod BIC/SWIFT Banku Pekao S.A.: PKOPPLPW

Firmy i instytucje, które chciałyby  przekazać darowiznę pieniężną na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy zobowiązane są  podpisać umowę  darowizny z Gminą.

W tym celu proszę o kontakt: 

Przemysław Bobiński - tel. 507 484 395

Wzór umowy do pobrania tutaj.

Klauzula informacyjna tutaj.

Pomoc prawna

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OFIAR WOJNY NA UKRAINIE
+48 22 350 66 16

 

LISTA KANCELARII NOTARIALNYCH W IZBIE NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZAPEWNIAJĄCYCH WSPARCIE PRAWNE W ZAKRESIE NOTARIALNYCH CZYNNOŚCI POŚWIADCZENIOWYCH DLA OBYWATELI UKRAINY

 

Krajowa Izba Radców Prawnych uruchomiła Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla osób poszkodowanych agresją rosyjską. Szczegóły: https://prawnicyukrainie.pl/

Centrum pomocy prawnej, Ukraina +48 800 088 544

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Гаряча лінія для біженців з України

+ 48 22 724 21 21

пн-пт 12:00-18:00
сб 09:00-12:00

Новини

Гаряча лінія для біженців з України

+ 48 22 724 21 21

пн-пт 12:00-18:00
сб 09:00-12:00

Система реєстрації біженців з України

У зв’язку з інформацією, наданою Міністерством Внутрішніх Справ та Адміністрації, з середи, 16 березня, розпочнеться видача номера PESEL для біженців, які прибувають до Польщі в районах. Це виникає зі змін, які супроводжують прийнятий закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні.

Реєстрація біженців з України, які перебувають в муніципалітеті Гродзіська Мазовецького та хочуть отримати PESEL, відбувається у Новій Ратуші за адресою вул. Костюшки, 12а/ ul. Kościuszki 12a в годинах праці уряду:

понеділок 9.00-18.00,
вівторок-четвер 8.00-16.00,
п'ятниця 8.00-15.00

Wejście do ratusza, ul. Kościuszki 12A

Хто може отримати PESEL?

Будь-яка особа, яка у зв’язку з воєнними діями в Україні, від дня 24 лютого 2022 року прибула до Польщі з території України або в’їхала на територію Польщі через інші країни та:
-Має громадянство України або є чоловіком/дружиною громадянина України, але не має громадянства України або,
-Має громадянство України та карту поляка або,
-Є членом найближчої родини особи, яка має громадянство України та Карту Поляка.
Увага! Щоб отримати номер PESEL, Ви не мусите в’їжджати в Польщу безпосередньо з території України.

Що потрібно підготовити?

Заяву про надання номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом (файл .pdf, 517 kB).  Заяву  можна отримати в районному управлінні. Можна теж завантажити заяву у версії російській (файл .pdf, 549 кБ).

• Документ, який підтвердить дані, які ви заміщуєте  у заяві.

Якщо у вас немає такого документу, то Ваш підпис надає підтвердження  про правдивість ваших даних.

Дані, які ви заміщуєте в заяві:

-Ім’я та прізвище,

-дата  та місце народження,

- край народження та громадянство,

- дату в’їзду до Польщі,

- український ідентифікаційний код  – якщо у вас він є,

- для отримання довіреного профілю – контактні дані: адреса електронної пошти та польський номер телефону.

• Якщо ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.

Кольорове фото на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і – якщо ви на фото в темних окулярах або  в головному уборі– відповідний сертифікат.

Щоб отримати довірений профіль, ви повинні мати:

• робочий мобільний телефон з номером польського оператора, якого користувачем  є тільки Ви,

• адреса електронної пошти, яку ви використовуєте.

Пам’ятайте! Під час складання заяви будуть зняті Ваші відбитки пальців.

Що мусите зробити?

Заповнену заяву разом з необхідними документами та фотографією Ви приносите в будь-яке районне відділення країни. Урядовець зніме ваші відбитки пальців.

Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особа буде визначана  на підставі декларації.

Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично опікується дитиною. У дітей до 12 років відбитків пальців не беруть.

Підпишіть заяву власноручно.  Видання документу безкоштовне.

Більше інформації українською та польською мовами за адресою:

• Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуги для громадян України у зв’язку зі збройним їконцль

• Отримати номер PESEL та довірений профіль – послугу для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Процес видачі номера PESEL пов’язаний із запуском довіреного профілю , тобто інструменту, який дозволить дистанційно користуватися послугами, що пропонуються державою та органами місцевого самоврядування, а також запуском мобільного документу, який можна використовувати в відносинах з урядами, охороною здоров’я та цивільно-правовими установами.

Аплікація mObywatel і документ Diia.pl (Дія пл) – це простий спосіб показати свою особу (дані) практично в кожній життєвій ситуації. Електронний документ містить найважливіші дані – в т.ч. ім’я та прізвище, фото та номер PESEL.

Документ Diia.pl (Дія пл) дозволяє підтвердити свою особу так само ефективно, як і посвідчення особи чи паспорт.  Пригодиться при користуванні медичними послугами або при поданні своїх даних до заключення трудового договору.

Про те, хто може користуватися програмою mObywatel та документом Diia.pl (Дія пл), можна дізнатися за посиланням: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nadanie-numeru-pesel-ie-uslugi-dla-obywateli - Україна 2

Допомоги для сім’ї або юридичних осіб, які прийняли громадян України

Уже можна подавати заяви на грошову допомогу для забезпечення проживання та харчуванням громадян України, які перебувають на території Республіки Польща в зв’язку зі воєнними діями, які ведуться на території України.

Нижче ми представляємо декілька найважливіших інформацій,  пов’язаних з отриманням допомоги для сім’ї або юридичних осіб, які прийняли громадян України:

Хто може подати заяву

Будь-яка юридична особа,  фізична особа, яка веде домашнє господарство та забезпечуватиме проживання і харчування громадян України, які прибули безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями.

На який період

Допомога надається на період фактичного забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, не більше ніж 120 днів.

Перевірка даних районними органами

Надання чи виплата допомоги може бути залежна від  умов проживання та харчування. Допомога не надається, якщо умови проживання та харчування загрожують життю чи здоров’ю людей, а також якщо в заяві міститься неправдива інформація. Заявник подає декларацію про достовірність даних, що містяться в заяві.   За надання неправдивих даних грозить кримінальна відповідальність.

В якій сумі

Розмір грошової допомоги становить 40 злотих на особу на добу.

Термін розгляду

Заява розглядається на протязі одного місяця з дня її подання до уряду.

Спосіб оплати

Допомога буде виплачена на банківський рахунок .

Куди і як подати заявку

Заяву на грошову допомогу можна  подати:

 • В уряді в Гродзіську Мазовецькому, вул. T. Kościuszki 12A (ul. T. Kościuszki 12A) 05-825 Grodzisk Mazowiecki – Приміщення для обслуговування мешканців (Sala Obsługi Mieszkańca) понеділок 9.00-18.00, вівторок – четвер 8.00 – 16.00 п’ятниця 8.00-15.00
 • в електронному вигляді з допомогою засобів електронного зв’язку – e-PUAP. /umgrodziskmaz/ SkrytkaESP. Така заява підтверджується кваліфікованим електронним підписом або аутентифікується за допомогою довіреного профілю.
 • поштою з позначкою «świadczenie pieniężne» на адресу:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. Т. Kościuszki 12а
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Бланки заяви доступні в  Міськой Раді або в файлі,  який знаходиться нижче.

Важлива інформація та актуальні новини

OPIEKA MEDYCZNA DLA UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW, DZIECI Z CUKRZYCĄ TYPU 1

Kоординатор

Natalia Danielewicz
natalia.danielewicz@grodzisk.pl

Посольство України в Польщі

ambasada.ukr.pol@gmail.com
tel. 22 621 39 79

Праця

Робота для громадян України. Статус безробітного Громадянин України

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Вісник законів від 2022 року, ст. 583) громадянин України має право працювати на території Республіки Польща протягом періоду перебування відповідно до чинних правил, якщо:

 1. його перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 пункт 1 або
 2. є громадянином України, який на законних підставах проживає на території Республіки Польща

- якщо суб’єкт, який доручає виконання роботи, повідомляє протягом 14 днів з дня початку роботи громадянином України повітове управління з питань праці за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта про доручення роботи цьому громадянину. .

Повідомлення про виконання робіт здійснювати через систему ІКТ - praca.gov.pl .

Громадянин України може стати на облік і бути визнаним безробітним або шукає роботу, зазначену у ст. 2 пункт 1 п. 2 або п. 22 Закону від 20 квітня 2004 р. про сприяння зайнятості та установи ринку праці (Вісник законів від 2021 р., ст. 1100 із змінами). Однак умова, зазначена у ст. 2 пункт 1 бал 2 літ. б Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці.

ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ В ГРОДЖІСЬКУ МАЗОВЕЦЬКОМУ
ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ В ГРОДЖІСЬКОМУ РАЙОНІ
ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ ЗА ЗАРУБЕЖОМ
EURES ПОЛЬЩА | МЕРЕЖА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ РОБОТИ

 

Підтримка безробітних та тих, хто шукає роботу

Інформуємо Вас, що:

 1. Реєстрація безробітних або тих, хто шукає роботу, відбувається онлайн через веб-сайт www.praca.gov.pl з довіреним профілем та без нього.
  Телефони: (22) 755-55-86 доб. 115, 116 та 119,
  моб.: 518-979-058.
 2. Особи, які зареєстровані як безробітні або шукають роботу в Бюро праці, будуть обслуговуватися телефоном, електронною поштою або традиційним контактом.
  Нижче наведено контактні телефони консультантів клієнтів відповідно до поділу на муніципалітети:

 • Grodzisk Mazowiecki - мобільний телефон 506-073-531, (22) 755-55-86 доб. 122 і 107,
 • села ґміни Гродзиськ Мазовецького - кел. 519-433-548, (22) 755-55-86 ст.126 ст.
 • Міланувек - (22) 755-55-86 доб. 123 моб. 506-073-531
 • Podkowa Leśna (22) 755-55-86 доб. 122,
 • Якторів - (22) 755-55-86 доб. 108
 • Жаб'я Воля - (22) 755-55-86 доб. 107
 • Баранів (22) 755-55-86 доб. 122, моб. 506-073-531

 1. Інших клієнтів Бюро зайнятості просимо вирішувати питання електронною поштою або традиційною поштою
  , за номером телефону головного офісу Управління  (22) 755-55-86 доб. 100
  www.praca.gov.pl
  sekretariat@pupgm.internetdsl.pl
  ePUAP: / PUPGrodziskMaz / SkrytkaESP
  grodziskmazowiecki.praca.gov.pl

Просимо Вас адаптуватися до вищезазначених форм підтримки зв’язку з працівниками Повітового бюро зайнятості в Гродзіську Мазовецькому до подальшого повідомлення.

 

 

Дошкільна та шкільна освіта

Інформація про дитину, яка прибула з території України

FORMULARZ w j. ukraińskim (plik DOCX - KB)

Проживання

У цей складний момент гміна Ґродзіск Мазовєцкі невпинно шукає можливості підтримки біженців з України, які до нас прибувають. Кожен із нас може солідаризуватися з нашими сусідами з-за кордону – надати тимчасовий притулок або забезпечити житло. Можна також допомагати іншими способами:

Ukrainskidom.pl

Якщо ви бажаєте надати в тимчасове користування притулок або житло українським біженцям, яким потрібна допомога у Польщі, ви можете виповнити анкету на сторінці: http://www.ukrainskidom.pl. Працівники Українського дому у Варшаві повідомляють, хто спроможний запропонувати помешкання або кімнату – виключно безкоштовно.

Pomagamukrainie.gov.pl

Ви можете також увійти на урядовий портал Pomagamkrainie.gov.pl, де необхідно виповнити формуляр: http://www.pomagamukrainie.gov.pl

Збірка необхідних речей

Польський Червоний Хрест

Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40

Bożena Bajkowska
tel. 693 613 243

Здоров’є

Beata Żółcińska
burmistrz@grodzisk.pl
tel. +48 608 340 729

Медична допомога для громадянів України:

– в надзвичайних  випадках, відділення швидкої допомоги в лікарні (SOR),
– нічна медична допомога (NPL) в лікарні з понеділка по п’ятницю з 18:00, у вихідні та святкові дні цілодобово.

 Крім цього, медична допомога (POZ), Grodzisk Mazowiecki:

1. NFZ NZOZ Grodziskie Centrum Medyczne, Grodzisk Mazowiecki, ul. Piaskowa 17 A, telefon: 22 755-56-79
2. NFZ NZOZ Eskulap, Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, ul. H. Szczerkowskiego 17, telefon: 22 755-50-57
3. NFZ NZOZ Lecznica Rodzinna, Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 21, telefon: 22 755-52-94
4. NFZ NZOZ Medikon, Grodzisk Mazowiecki, ul. Sadowa 22, telefon: 22 755-50-61
5. NFZ NZOZ Optima, Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Bairda 56/7, telefon: 22 724-36-43
6. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, telefon: 22 755-90-06
7. NFZ NZOZ Usługi Medyczne, Medycyna Rodzinna, Grodzisk Mazowiecki, ul. Żydowska 17/2, telefon: 22 378-00-90
8. Przychodnia Specjalistyczna, Książenice, ul. Mazowiecka 136 A, telefon: 22 728-62-26

Рекомендуємо записатись на вакцинацію проти COVID-19. У нас зарезервовані вакцини PFIZER та однодозові JOHNSON.  Реєстрація відбувається на вокзалі (dworzec PKP) або за телефоном гарячої лінії 22 724-34-35.  Пункт вакцинації знаходиться в MEDIATECE, під адресою Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57.

Пожертвування для біженців

Міський уряд у Ґродзіску Мазовєцкому відкрив спеціальний банківський рахунок для збору коштів на підтримку біженців, які перебувають у нашій гміні.

Зібрані кошти забезпечать українським біженцям житло, їжу, придбання засобів особистої гігієни, лікувальних препаратів, платних аналізів, транспортних послуг та додаткових занять для дітей. Допомога здійснюватиметься лише для осіб, які перебувають на території гміни Ґродзіск Мазовєцкі.

Номер рахунку для проведення платежів: 85 1240 6292 1111 0011 1198 0588

Кожен грошовий переказ повинен мати назву: Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy. Платежі можна здійснювати також з-за кордону. Тоді слід застосувати номер рахунку IBAN, а також код банку BIC/SWIFT.

Номер IBAN рахунку для здійснення платежів: PL85 1240 6292 1111 0011 1198 0588

Код BIC/SWIFT для Bank Pekao S.A.: PKOPPLPW

Підприємства та установи, які б хотіли дати грошову пожертву, зобов’язані підписати договір пожертвування з гміною.


Для того ми просимо зв
язятися з:

Пшемислав Бобіньскі – тел. 507 484 395

Зразок договору можна завантажити тут.

Інформація тут.

юридична допомога

Перелік нотаріальних контор, які задекларували юридичну допомогу у сфері нотаріальних посвідчувальних дій для громадян України

 

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej: https://prawnicyukrainie.pl/

Centrum pomocy prawnej, Ukraina +48 800 088 544

 

Загальний регламент щодо захисту даних

TOP