Dnia 27 lutego 2007 roku Gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-14-006/08 „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund - ERDF) został powołany w 1975 roku, jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską: "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych".
(źródło:  business-asset.com/pol/wiki-blog/rozny/co-to-jest-efrr-2193.html)

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:

 • inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw
 • rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
 • infrastruktury,
 • rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
 • ochrony i poprawy stanu środowiska,
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

EFRR będzie współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:

 • 16 Programów Regionalnych (każde województwo posiada swój własny program operacyjny tworzony na podstawie konsultacji społecznych odzwierciedlających potrzeby każdego z województw,
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO). NSRO określa krajowe ramy interwencji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności, a także zasady koordynacji pomiędzy polityką spójności Unii Europejskiej i właściwymi krajowymi politykami sektorowymi i regionalnymi. NSRO określa również mechanizmy koordynacji pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków EFRR, EFS, Funduszu Spójności a tymi, które są współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innymi instrumentami finansowymi.
PO IG, zarządzany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ma przyczynić się do zwiększenia spójności interwencji w ramach zakresu odpowiedzialności ministrów właściwych do spraw gospodarki, nauki, turystyki i informatyzacji. Dzięki temu powstanie możliwość dostosowania oferty sektora nauki do potrzeb przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MSP), co przyczyni się do zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań do gospodarki. W efekcie uzyskanej synergii powstanie dodatkowy impuls pozwalający przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego oraz stworzyć stabilne podstawy długotrwałej konkurencyjności polskiej gospodarki.
Wszystkie osie priorytetowe PO IG mają na celu wspieranie innowacyjności oraz działań, które wspomagają innowacyjność. Przez innowacyjność w PO IG rozumie się wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej. Uszczegóławiając tę definicję, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z zakresem definicji nowej inwestycji zawartej w rozporządzeniu 1628/2006 w ramach PO IG wspierane będą przede wszystkim inwestycje, w wyniku których powstaną nowe lub znacząco ulepszone produkty. W związku z powyższym wsparcie udzielane jest głównie na inwestycje w zakresie innowacji produktowych oraz procesowych. Jednocześnie, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i marketingowe stanowią wydatki kwalifikowane i mogą również zostać ujęte w projektach. Innowacyjność nie ma charakteru obiektywnego, lecz relatywny, w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, które wdrażając u siebie innowację, staje się – w danym okresie – przedsiębiorstwem innowacyjnym. W rezultacie innowacyjność może występować na różnych poziomach – zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i danego rynku, kraju czy świata. Innowacyjność cechuje nowość i stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji). Priorytetem w PO IG będzie wspieranie innowacji o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie lub tych, które cechują się największym potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż te mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym i zdolności do tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy. W PO IG szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjność produktową, a także procesową, marketingową i organizacyjną, związaną z elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy, w niej bowiem jest zawarty największy potencjał wzrostu gospodarczego i zdolności eksportowych. Istotne dla Programu jest wsparcie innowacyjności MSP, które dzięki swojej elastyczności i otwartości na nowe rozwiązania są zdolne do szczególnie szybkiego tworzenia i wdrażania innowacji.
Jednocześnie, wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) i jednostek naukowych uwarunkowane jest odpowiednim popytem ze strony innowacyjnych przedsiębiorstw na ich usługi. Innowacyjność o niskim stopniu rozprzestrzeniania będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, 2007-2013 (PO RPW). Program obejmuje działania wspierające innowacyjność, oferując wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, pod warunkiem, że na ich usługi będzie popyt ze strony innowacyjnych przedsiębiorstw.
W ramach PO IG przewiduje się możliwość wspierania także takich projektów innowacyjnych, które koncentrować się będą na zmianach modeli produkcji lub konsumpcji, a tym samym przyczynią się bezpośrednio lub pośrednio do zmniejszenia presji na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi, przyroda, krajobraz) oraz na środowisko widziane jako całość. Będzie to osiągane poprzez ograniczanie emisji, eliminowanie z obiegu gospodarczego substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego, ograniczanie ilości odpadów trudnych do recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, zmniejszanie zapotrzebowanie na nieodnawialne zasoby, a także ograniczanie, a co najmniej racjonalizację wykorzystywania energii. Dotyczy to także innowacyjnych technik ochrony środowiska sensu stricte, zapewniających wyższą skuteczność redukcji oddziaływań na środowisko, przy zmniejszonych kosztach oraz nakładach materiałowych i energetycznych.
(źródło: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 1 października 2007 r.)

Główny cel PO IG:
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Cele szczegółowe PO IG:
• Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
• Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
• Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
• Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
• Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

Priorytety w ramach PO IG:
Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R
Priorytet 3: Kapitał dla innowacji
Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Priorytet 5: Dyfuzja innowacji
Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Priorytet 7: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności
Priorytet 9: Pomoc techniczna

Priorytet VIII PO IG

W ramach priorytetu 8. wspierane będą działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Wsparcie tworzenia i świadczenia eUsług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie polegać na udzielaniu mikro- i małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, dotacji na wykonanie projektu w zakresie tworzenia produktów cyfrowych i udostępniania usług w postaci cyfrowej dotyczących różnych dziedzin. Instrument przewiduje możliwość zakupu przez przedsiębiorcę usług firm doradczych i informatycznych, dzięki czemu działalność na rynku usług elektronicznych będą mogli rozpoczynać przedsiębiorcy o różnych specjalnościach.
Ponadto wspierane będzie tworzenie usług elektronicznych świadczonych między przedsiębiorstwami, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie udzielane przedsięwzięciom typu B2B o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzącym do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Niezbędnym elementem/uzupełnieniem powyższych działań będzie zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wsparcie w tym zakresie będzie polegać na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstw domowych, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. Dodatkowo będzie istniała możliwość zapewnienia niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich warunków jego użytkowania – jak również uzyskanie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. Istnieje również możliwość serwisowania ww. sprzętu oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla beneficjentów ostatecznych. Wspierana będzie również działalność małych i średnich przedsiębiorców, polegająca na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku tzw. „ostatniej mili” na obszarach, na których działalność ta jest nieopłacalna finansowo.
Priorytet 8. będzie realizowany w synergii z priorytetem 7., mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier
administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.

Działanie 8.3 w ramach priorytetu VIII PO IG

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Penetracja Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej. Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniższych dochodach. W sposób znaczący zawęża to krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych. Jego rozszerzenie – przy uwzględnieniu konieczności prowadzenia szerokiego zakresu szkoleń i działalności
promocyjnej - powinno przyczynić się do znaczącego wzrostu popytu na te treści i usługi, a tym samym – pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku usług cyfrowych w Polsce.
W perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na rozwój ekonomiczny regionów i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.
Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom objętym systemem wsparcia społecznego lub niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Będzie miało ono charakter dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego (JST) lub konsorcjom JST i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie danej gminy.
Grupy docelowe projektu (mieszkańcy gminy spełniający warunki do udzielenia pomocy) zostaną zidentyfikowane przez odpowiednią JST, przy możliwym wsparciu organizacji pozarządowej.
Wsparcie będzie przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwisowanie urządzeń, a także na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania przez grupy docelowe.
Wsparciem finansowym objęte zostaną również koszty związane z prowadzeniem działań związanych z obsługą projektu ponoszone przez JST i organizacje pozarządowe, zapewniające funkcjonowanie projektu.
W celu zapewnienia efektywnego wdrażania instrumentu oraz koordynacji zadań realizowanych w ramach niniejszego działania oraz działania 8.4, a także działań podejmowanych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej i w ramach regionalnych programów operacyjnych, realizowany będzie projekt systemowy polegający na prowadzeniu działań promocyjnych dla działania 8.3 i 8.4 i informowaniu potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia (organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji,) prowadzeniu szkoleń i akcji informacyjnych mających na celu podniesienie umiejętności informatycznych docelowej grupy użytkowników oraz podniesienie społecznej świadomości korzyści
wynikających z wykorzystywania technik teleinformacyjnych zarówno w codziennym życiu, jak i w działalności biznesowej. W ramach projektu systemowego będą mogły być wykonywane ekspertyzy związane z realizacją projektów, a także może być udzielane wsparcie doradcze dla działania 8.4,Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz regionalnych programów operacyjnych w celu zachowania koordynacji ww. działań
(źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 12 czerwca 2009)

Projekt „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego” realizowany jest w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany jest w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do domowego odbioru Internetu. Objętych Projektem jest 100 gospodarstw domowych.
Działania Projektu obejmują:
1. Zapewnienie sprzętu teleinformatycznego (1 komputer na gospodarstwo domowe);
2. Podłączenie sprzętu do sieci Internet w gospodarstwach domowych;
3. 80 godzin obowiązkowych szkoleń w zakresie obsługi komputera i Internetu;
4. Serwisowanie sprzętu;
Łączny czas trwania Projektu wynosi 8 lat, z czego 3 lata to okres realizacji, a następne 5 lat to czas trwałości Projektu.

21.02.2013 r. W dniu 21 lutego b.r. w Sali Konferencyjnej na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja Linia Współpracy pod patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji p. Michała Boniego. Ponad 170 samorządowców i przedstawicieli instytucji zajmujących się informatyzacją usług publicznych zgłosiło się na konferencję, w tym Gmina Grodzisk Mazowiecki jako przykład dobrych praktyk została zaproszona na konferencję.
Celem konferencji była dyskusja nt., jak rozwijać e-usługi świadczone przez inicjatywy rządowe i samorządowe.Podczas konferencji zostały utworzone grupy tematyczne, tj. grupa ds. elektronizacji usług administracji, ds. sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków UE,  ds. otwartego rządu i ds. kompetencji cyfrowych i wykluczenia.
Gmina Grodzisk Mazowiecki jako przykład dobrych praktyk została zaproszona do udziału w panelu ds. e-umiejętności  i partycypacji cyfrowej. Podczas tego panelu pracownik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych w Urzędzie Miejskim p. Mateusz Konopka zajmujący się koordynacją projektu oraz sprawami technicznymi omówił realizację 2-óch projektów w Gminie finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

10.01.2013 r. W związku z wyłonieniem Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz instalacja urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej dla 100 stanowisk komputerowych na potrzeby Projektu pn.: „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego” uprzejmie informujemy, iż w dniach od 15.01.2013 r. do 18.01.2012 r. w godzinach od 8.00 do 19.00, przedstawiciele firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( 02-676 ), przy ulicy Postępu 3, będą przeprowadzali wizję lokalną w celu sprawdzenia możliwości podłączenia Internetu.
Podczas instalacji Wykonawca jest zobowiązany wymienić dotychczasowy sprzęt umożliwiający korzystanie z Internetu na nowy. https://www.grodzisk.pl/aktualnosci/pokaz/2193.html

26.03.2012 r. W dniu 21.03.2012r. zorganizowano Konferencję, mającą na celu podsumowanie realizacji Projektu oraz podsumowanie działań (celów) zawartych w Działaniu 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, Beneficjenci Ostateczni Projektu oraz Pan Piotr Abramowicz - przedstawiciel Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pani Agata Liwska-Gołoś – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Pani Marzena Śliz – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Pan Artur Waś – przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Podczas konferencji odbył się wykład na temat trendów informatyzacji w województwie mazowieckim z elementami sposobu wykorzystania nowych technologii w społeczeństwach lokalnych, poprowadzony przez Panią Dominikę Czerniawską.

Zostały podpisane umowy z Beneficjentami Ostatecznymi na okres trwałości projektu, tj. kolejne pięć lat. Z rąk Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego zostały wręczone Beneficjentom dyplomy z podziękowanie za udział w projekcie.

W ramach II części konferencji odbył się jednocześnie panel dyskusyjny poprowadzony przez Pana Mariusza Malinowskiego, Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych, na temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rozwoju technologii informatycznych w ramach środków Unii Europejskiej (szanse, zagrożenia, korzyści, etyka, rozwój, dobre praktyki, itp.) z udziałem Pana Piotra Abramowicza przedstawiciela Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pani Agaty Liwskiej-Gołoś przedstawicielki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Pani Marzeny Śliz – Dyrektora Departamentu Rozwoju i Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Pana Artura Wasia przedstawiciela Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, Pani Dominiki Czerniawskiej, Pani Jolanty Piotrowskiej Burmistrza Giżycka, Pana Waldemara Roszkiewicza vice Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, oraz Pana Grzegorza Benedykcińskiego Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

W czasie, gdy trwała burzliwa dyskusja odbywały się warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych, prowadzone przez firmę The Quality of Life.

16.03.2012 r. Uprzejmie zapraszamy wszystkich Beneficjentów Ostatecznych Projektu na konferencję mającą na celu podsumowanie realizacji projektu pn.: „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 marca 2012 roku, w godzinach 9.00-13.00, w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Spółdzielczej 9 (sala widowiskowa). Dodatkowo podczas konferencji będą zawierane nowe umowy z Beneficjentami Ostatecznymi na czas pięcioletniego okresu  trwałości projektu.

06.12.2011 r. Zawiadamiamy, iż z dniem 1 grudnia 2011 roku zmienia się Koordynator Projektu pn.: „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”. Obowiązki Koordynatora przejmuje Pani Marta Ostrowska, numer telefonu (22) 463-46-54, kom. 668-167-541, e-mail: marta.ostrowska@grodzisk.pl.
Jednocześnie zmienia się także informatyk zatrudniony w ramach  w/w projektu. Obowiązki te przejmuje Pan Piotr Tyniec, numer telefonu (22) 463‑46-10, e-mail: piotr.tyniec@grodzisk.pl.

7.06.2011 r. W dniu dzisiejszym na zaproszenie władz miasta Giżycka, Gmina Grodzisk Mazowiecki reprezentowana przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego-Grzegorza Benedykcińskiego oraz Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych-Mariusza Malinowskiego na konferencji rozpoczynającej realizację projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko” zaprezentowali prezentację przedstawiającą realizowany przez Grodzisk Mazowiecki projekt pn „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”.

W miesiącu czerwcu br. rozpoczęły się kontrole u Beneficjentów Ostatecznych Projektu mające na celu sprawdzenie zgodnego z zapisami umowy użytkowania sprzętu komputerowego. Kontrole potrwają do końca sierpnia.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
z projektem „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”

otrzymała wyróżnienie w konkursie „Gmina Przyszłości” realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki

6.11.2010 r. W dniu dzisiejszym w nowej siedzibie Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczestników szkoleń. Beneficjenci otrzymali certyfikaty z rąk burmistrza Grodziska Mazowieckiego – Grzegorza Benedykcińskiego oraz pani Marii Grabowskiej – zastępcy burmistrza. Kursanci oprócz certyfikatów otrzymali także drobne upominki zakupione

w ramach realizowanego projektu.

20 czerwca 2010r. W dniu dzisiejszym rusza cykl szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu ,, Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego. Szkolenia potrwają do 10 września 2010 r. Uczestnicy, po przeprowadzeniu testu kompetencji zostaną  podzieleni na dwie grupy: podstawową i średnio zaawansowaną.

Szkolenia oferują bogaty program dzięki, któremu kursanci będą swobodnie poruszać się
w zagadnieniach dotyczących obsługi komputera i Internetu. Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik otrzyma  certyfikat  oraz zaświadczenia, dotyczące ukończenia kursu.

21.11. 2009r. W dniu dzisiejszym pierwsze komputery trafiły do uczestników projektu. Każdy  beneficjent otrzymał nowy zestaw komputerowy wraz z pełnym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.

24.07.2009r. Po zakończeniu II naboru, przeprowadzone zostało losowanie wśród  zgłoszonych osób, którego głównym celem było wyłonienie  24 Beneficjentów Ostatecznych  jak  również ustalenie  kolejności  pozostałych uczestników Projektu na liście rezerwowej.

15-26.06.2009r. Odbył się II nabór do projektu. Konieczność przeprowadzenia II naboru wynikła z niewystarczającej liczby zgłoszeń do Projektu podczas pierwszego naboru.

18 -29.05.2009 r. Odbył się I nabór beneficjentów w ramach projektu „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”.  W ramach przeprowadzonego naboru wyłonionych zostało 76 Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

27.02.2007 Gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie projektu „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego” (nr POIG.08.03.00-14-006/08) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
https://www.poig.gov.pl/

2. Portal Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

3. Władza Wdrażająca Programy Europejskie
https://www.wwpwp.gov.pl/

4. Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji
https://www.mswia.gov.pl/

5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
https://www.mrr.gov.pl/

6. Portal Unii Europejskiej
https://www.europa.eu.int

7. Centrum Informacji Europejskiej
https://www.cie.gov.pl

Urząd Miejski

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel: 
(22) 755-55-34
(22) 755-20-16 
fax: 
(22) 755-53-27
mail:
 urzad@grodzisk.pl

Koordynatorem projektu „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego” jest Katarzyna Nowak.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. T.  Kościuszki 34
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki,
Tel: (22) 755-55-34
Tel: (022) 463 86 78,
E - mail: rafal.siwik@grodzisk.pl

Kontakt listowny
Urząd Miejski
ul. T. Kościuszki 32a,
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
z dopiskiem projekt „Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”

Na górę