Fundusz Spójności - podstawowe informacje

 

"Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim"

PROJEKT FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
NR 2004/PL/16/C/PE/007

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - Fundusz Kohezji lub Europejski Fundusz Kohezji (z j. ang. Cohesion Fund). Pierwotnie nazwano go Finansowym Instrumentem Spójności ale w 1994 r. zmieniono jego nazwę na Fundusz Spójności.

Geneza powstania funduszu:

 • Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej (poakcesyjny).
 • Czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na mieszkańca nie przekracza 90% średniej PNB dla wszystkich państw członkowskich,
 • Powstał na mocy art.. 161 Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r.
 • Powołany do życia Rozporządzeniem Nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 r. Rady Unii Europejskiej, którego przepisy weszły w życie w dniu 26 maja 1994 r.
 • Realizacja funduszu początkowo zaplanowana była na lata 1993- 1999. Na szczycie w Berlinie w 2000r., działanie funduszu zostało przedłużone do 2006 r.

  Na szczycie wprowadzone zostały dwa zastrzeżenia odnośnie udzielania pomocy w ramach Funduszu Spójności:

  • w roku 2003 zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji czy państwa nadal kwalifikują się do pomocy przy PNB 90% średniego PNB na jednego mieszkańca w UE,
  • pomoc dla krajów "strefy euro" będzie udzielana pod warunkiem spełnienia kryteriów konwergencji- stabilność gospodarcza i wzrost.

Przyczyny powstania Funduszu Spójności:

 • Jedną z głównych przyczyn, które przyczyniły się do powstania funduszu było przyjęcie do Unii Europejskiej nowych państw członkowskich tj. Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii, czyli państw słabiej rozwiniętych niż dotychczasowi członkowie Unii Europejskiej. Państwa te, korzystały z tego funduszu od początku jego istnienia. Od 1 stycznia 2004 r. Irlandia nie kwalifikuje się już do wsparcia z Funduszu Spójności. Przez bardzo krótki okres czasu (w okresie przejściowym) programem objęte były również wschodnie Niemcy (byłe NRD). Obecnie nie korzystają już one z pomocy.
 • Fundusz został powołany również ze względu na planowane w Traktacie z Maastricht wprowadzenie Unii Gospodarczo- Walutowej, która wymagała równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich.

Finansowanie z Fundusz Spójności.

 • Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparte będzie na Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004 - 2006 utworzonej na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.
 • Pomoc z funduszu, na określony projekt będzie wynosić maksymalnie od 80% do 85% kosztów kwalifikowanych (zgodnie z obowiązującymi zasadami współfinansowania w zakresie polityki strukturalnej). Pozostałe 15 % musi być zapewnione przez Beneficjenta ze środków pochodzących np. z: budżetu gminy, środków własnych przedsiębiorstw komunalnych, środków z NFOŚiGW (dotacje, kredytów). budżetu państwa, innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).
 • Na lata 2000- 2006 Budżet Funduszu Spójności zaplanowano na kwotę 18 mld euro, z czego w latach 2004 - 2006 z całej kwoty Funduszu Spójności dla Polski na sektor środowiska przypadnie kwota 2,089 mld euro.
 • Budżet Funduszu Spójności w latach 1994 - 1999 wynosił 15,5 mld euro.

Główne cele funduszu z zakresu Ochrony Środowiska.

 • Wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.
 • Poprawa jakości wód powierzchniowych.
 • Polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia.
 • Racjonalizacja gospodarki odpadami.
 • Ochrona Środowiska naturalnego.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
 • Zwalczanie zanieczyszczenia przemysłowego.

Opis projektu

"Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej."
"Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską"
Promotorem projektu i Beneficjentem Końcowym pomocy z Funduszu Spójności jest miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki.

Eksploatatorem infrastruktury, która zostanie wybudowany w ramach projektu, będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Projekt przewiduje modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Wdrożenie projektu w latach 2005 - 2008.

Całkowita wartość projektu wynosi 15.512.580 Euro

Wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności wynosi 11.045.685 Euro

Udział Funduszu Spójności w kosztach projektu 73%

Poniżej przedstawiony został zakres projektu z podziałem na poszczególne zadania przewidziane do realizacji:

W ZAKRESIE WODY PITNEJ.

Planuje się budowę nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz renowację istniejących odcinków sieci wodociągowej, modernizację 3 stacji uzdatniania wody: SUW Cegielniana, SUW Bałtycka, SUW Dąbrówka oraz budowę nowej stacji SUW Czarny Las.

Zadanie I - Rozbudowa i modernizacja SUW "Cegielniana"

Istniejąca technologia uzdatniania wody (napowietrzanie, dwustopniowa filtracja) pozostanie bez zmian. Wymieniona zostanie armatura w budynku filtrów i budynku pompowni, sprężarki, pompy płuczące filtry, pompy sieciowe II stopnia jak również urządzenia pomiarowe do kontroli napełnienia zbiorników. Poprzez budowę studni i przewodu tłocznego wydajność wzrośnie z 304 m3/h na 400 m3/h.

Zadanie II - Modernizacja SUW "Bałtycka"

Stacja uruchamiana będzie okresowo, w okresach dużego zapotrzebowania na wodę i podczas ograniczeń w produkcji pozostałych stacji.

Założenia technologiczne:
- Wydajność nominalna Q = 60 m3/h
- Modernizacja studni nr 3 (wymiana obudowy i głowicy studni oraz przewodu tłocznego, wykonanie instalacji technologicznej do uzdatniania wody.

Zadanie III - Modernizacja SUW "Dąbrówka" 

Założenia technologiczne:
- Wydajność nominalna Q = 80 m3/h
- Wykonanie nowych instalacji do: płukania filtrów, napowietrzania wody surowej, oczyszczania wody popłucznej, monitoringu procesu produkcji wody, budowa zbiornika wody czystej, montaż urządzeń pomiarowych.

Zadanie IV- Budowa SUW "Czarny Las"

Założono następujące etapy procesu uzdatniania:
- Wydajność nominalna Q=50 m3/h
- Intensywne napowietrzanie wody w aeratorach otwartych,
- Zbiornik reakcyjny o pojemności czynnej około 50 m3/h (czas reakcji 60 minut)
- dwustopniowa filtracja z prędkością 6-7 m/h. Maksymalna prędkość filtracji
- w czasie płukania jednego z filtrów 8-9 m/h. Płukanie filtrów wodą czystą.
- Zbiorniki wyrównawcze wody czystej o pojemności około 2 x 200 m3,
- Pompownia wody do sieci miejskiej o wydajności Qhmax= 120 m3/h. Ciśnienie wyjściowe 53-55 m sł. wody.

Zadanie V - Budowa sieci wodociągowej na terenie południowej części gminy Grodzisk Mazowiecki.

Planuje się budowę nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie południowej części Gminy Grodzisk Mazowiecki tj. na terenie wsi Adamowizna, Czarny Las, Janinów, Książenice, Odrano Wola, Szczęsne, Władków(5 350 m sieci podstawowej, 2 000 m sieci rozdzielczej i około 266 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości około 3 000 m, 1 pompownia).

Zadanie VI - Renowacja sieci wodociągowej.

Renowacja magistrali wodociągowej zlokalizowanej na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki w rejonie ul. Królewskiej i ul. Sienkiewicza odbędzie się z wykorzystaniem metody bezwykopowej. Renowacja odcinków sieci wodociągowej obejmie 1 263 m.

W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI:

Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Grodzisk Mazowiecki i w południowej części gminy Grodzisk Mazowiecki

Zadanie VII- Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Grodzisk Mazowiecki.

Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Grodzisk Mazowiecki o łącznej długości około 19 486 m i 670 sztuk przyłączy. Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Grodzisk Mazowiecki z podziałem na poszczególne zlewnie przedstawia się w sposób następujący: Osiedle Piaskowa, Osiedle Piaskowa
- ul. Okrężna (cz. II), Zlewnia ul. Radońskiej i ul. Montwiłła, Dzielnica "Łąki" Zlewnia w rejonie ul. Kresowej.

Zadanie VIII- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Grodzisk Mazowiecki na terenach wsi Książenice, Odrano Wola, Adamowizna, Radonie, Kałęczyn, Janinów, oraz Czarny Las. W sumie w gminie Grodzisk Mazowiecki wybudowanych zostanie około 20 200 m kanalizacji sanitarnej oraz około 4 050 m przewodów tłocznych, 2 pompownie i 565 sztuk przyłączy.

Zadanie IX- Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Grodzisk Mazowiecki.

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części miasta Grodzisk Mazowiecki, w rejonie ul. Królewskiej, ul. Okulickiego , ul. 3-go Maja i ul. Teligi oraz torów PKP. W ramach inwestycji przewiduje się likwidację istniejących połączeń kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną ( w rejonie ul. Orzeszkowej i ul. Teligi) i wybudowanie jednego zbiorczego kolektora o łącznej długości około 1 000 m, odprowadzającego wody deszczowe, po podczyszczeniu do rzeki Rokitnicy.

W ZAKRESIE MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Zadanie X - Modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim

Modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim podzielona została na trzy części:

- Część obejmującą modernizację obiektów oczyszczania ścieków,
- Część obejmującą modernizację obiektów gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków,
- Część obejmującą działania mające na celu rozwiązanie problemu ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych

Modernizacja oczyszczalni w tym zakresie będzie polegać na budowie nowych obiektów oraz modernizacji istniejących, celem zapewnienia biologicznego usuwania azotu i fosforu oraz uzyskania efektu oczyszczania ścieków zgodnego z wymaganiami przepisów polskich i Unii Europejskiej. Przepustowość hydrauliczna po modernizacji biologicznej części oczyszczalni wyniesie: Q= 10 500 m3/d (147 000 RLM); Modernizacja zapewni uzyskanie następujących stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:

- BZT5 - 15 g O2/m3 lub redukcja 90% ładunku BZT5 na dopływie
- ChZT - 125 g O2/m3 lub redukcja 75% ładunku ChZT na odpływie
- Zawiesina og. - 35 g/m3 lub redukcja 90% ładunku zaw. og. na odpływie
- Azot og. - 10 g/m3 lub redukcja 85% ładunku Nog. na odpływie
- Fosfor og. - 1 g/m3 lub redukcja 90% ładunku Pog. na odpływie

W zakresie modernizacji części osadowej założono modernizację drugiej wydzielonej komory fermentacji (wraz z zapleczem), budowę studni kondensatu oraz odsiarczalnika gazu wraz z rurociągami.

Ponadto zaplanowano budowę stacji suszenia osadów ściekowych, która będzie zapewniała czterokrotnie zmniejszenie ogólnej masy osadu a tym samym uzyskiwanie produktu gotowego do dalszego przekształcenia termicznego z odzyskaniem energii. Średniodobowa przepustowość instalacji wynosiła będzie 26, 66 t/d.

Cele projektu

Zasadniczym celem planowanych inwestycji objętych projektem jest kompleksowe uregulowanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, w tym również poprawa jakości wody pitnej, w jaką mieszkańcy są zaopatrywani. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm w tym zakresie, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia na obszarze projektu.

Ekologiczne cele projektu:

1. Spełnienie parametrów oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej,
2. Zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie kanalizacji sanitarnej,
3. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemu wodociągowego,
4. Zagospodarowanie osadów ściekowych.

Społeczne cele projektu:

1. Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co skutkuje podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego) oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków (hermetyzacja urządzeń , zagospodarowanie osadów),
2. Stworzenie podstaw do dalszego rozwoju usług turystycznych,
3. Zapewnienie mieszkańcom stałości dostaw wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE,
4. Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania.

Jednostka Realizująca Projekt - JRP

Dla prawidłowej realizacji projektu Funduszu Spójności, Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki Zarządzeniem Nr 171/2004 i Zarządzeniem Nr 172/2004 z dnia 29 października 2004 r. powołał osoby na stanowisko:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności
(Measure Authorising Officer)

Pani MARIA GRABOWSKA
Zastępca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Zastępcą Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności
Pan ROBERT LEWANDOWSKI -
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Gminy Grodzisk Mazowiecki.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT - JRP

Koordynator
- Pani Urszula Chrzanowska

Pracownicy

Pan Piotr Szwarocki
Specjalista ds. nadzoru i rozliczeń

Pan Jacek Jadowski
Specjalista ds. biurowo-organizacyjnych

Pani Anita Rusin
Specjalista ds. obsługi prawnej

Pan Rafał Strzeszewski
Główny Księgowy Jednostki Realizującej Projekt

Kontakt
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Jednostka Realizująca Projekt - JRP
ul. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Maz.
woj. mazowieckie
telefon (0-22) 755-51-46 wew. 135
fax. (0-22) 755-53-27
e-mail: piu@grodzisk.pl

Realizacja projektu

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. grodziski, ul. Kościuszki 32 A, tel. 022-755-51-46, fax 022-755-53-27, e-mail: urzad@grodzisk.pl, informuje, iż w dniu 17.07.2007 r. została podpisana umowa na Kontrakt III DLA CZEŚĆI Nr 1 i 2 przedmiotu zamówienia pn:
"BUDOWA SYSTEMU UNIESZKODLIWIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH" REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PN.: GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W GRODZISKU MAZOWIECKIM FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT NR 2004/PL/16/C/PE/007"
(opis przedmiotu zamówienia)

Umowa dla części nr 1 przedmiotu zamówienia pn: "Budowa Systemu Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych: Zaprojektowanie i Wykonanie Suszarni Osadów" została zawarta między Gminą Grodzisk Mazowiecki a Konsorcjum Firm: Vomm Impianti e Processi SpA (Lider Konsorcjum) 20089 Rozzano, Via Curiel, 252, Mediolan, Włochy i Firmą Konsultingowo-Handlowa Eko-MTK Sp. zo.o., ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów (Partner Konsorcjum).
Cena oferty: 11.309.461,00 PLN (wraz z podatkiem VAT)
Słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych PLN (wraz z podatkiem VAT).

Umowa dla części 2 przedmiotu zamówienia pn: "Budowa Systemu Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych: Urządzenia Elektryczne Zasilania Instalacji Suszenia Osadów" została zawarta pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a firmą „BŁYSK" Sp. z o.o.,96-500 SOCHACZEW, ul. AL. 600-LECIA 47
Cena oferty: 728 828,00 PLN (WRAZ Z PODATKIEM VAT)
Słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych PLN (wraz z podatkiem VAT).

„Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych
pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej”

„Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na kontrakt III:

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn: „Budowa Systemu Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych realizowana w ramach projektu pn: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz. Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007”.
Wybrano ofertę firmy:
1) Dla I części przedmiotu zamówienia pn: „Budowa Systemu Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych: Zaprojektowanie i Wykonanie Suszarni Osadów” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Konsorcjum Firm
VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA (Lider Konsorcjum)
20089 ROZZANO VIA CURIEL,252,MEDIOLAN, WŁOCHY
FIRMA KONSULTINGOWO-HANDLOWA EKO-MTK Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów

Cena oferty wybranej: 11 309 461,00 PLN (wraz z podatkiem VAT)
Słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych PLN /wraz z podatkiem VAT/

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła odnośnie części I przedmiotu zamówienia.

2) Dla części II przedmiotu zamówienia pn: „Budowa Systemu Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych: Urządzenia Elektryczne Zasilania Instalacji Suszenia Osadów” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
„BŁYSK” Sp. z o.o.
ul. Al. 600-Lecia 47
96-500 Sochaczew

Cena oferty wybranej: 728 828,00 PLN (wraz z podatkiem VAT)
Słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych PLN (wraz z podatkiem VAT)

Cena oferty najtańszej: 728 828,00 PLN (wraz z podatkiem VAT)
Słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych PLN (wraz z podatkiem VAT)
Cena oferty najdroższej: 1 077 870,00 PLN
Słownie: jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych PLN (wraz z podatkiem VAT).
W/w oferta spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest to oferta z najniższą ceną.

Informacja i podpisaniu umowy
Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. grodziski, ul. Kościuszki 32 A, tel. 022-755-51-46, fax 022-755-53-27, e-mail: urzad@grodzisk.pl, informuje, iż w dniu 09.maja 2007 r. została podpisana umowa na Kontrakt IV pn.: „BUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY” REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PN.: GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W GRODZISKU MAZOWIECKIM FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT NR 2004/PL/16/C/PE/007”
(opis przedmiotu zamówienia)

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a konsorcjum firm Funam Sp. zo.o. i Wodrol-Pruszków S.A
Cena oferty: 8 084 940.00PLN /brutto/

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody – zaprojektowanie i wykonanie” realizowanego w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007 (Kontrakt IV)
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego ukazało się w:
- Biuletynie Zamówień Publicznych – BZP z dnia 30.01.2007 r. Nr 24, pozycja 10770
- Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. Treść ogłoszenia.

Unieważnienie postępowania w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych” realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
21.12.2006 r.
Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych” realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta Konsorcjum firm: VOMM Impianti e Processi SpA, 20089 Rozzano, Via Curiel, 252, Mediolan, Włochy (Lider Konsorcjum) oraz Firma Konsultingowo – Handlowa Eko – MTK Sp. z o.o., ul. Kępińska 62, 05 – 840 Brwinów (Partner Konsorcjum) z ceną 12 981 758,75 PLN /brutto/.

Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki informuje, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu jedynej złożonej w postępowaniu oferty niepodlegającej odrzuceniu, okazało się, że jej cena w wysokości 12 981 758,75 PLN /brutto/ jest wyższa od kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 7 225 566,75 PLN.
W związku z dużą rozbieżnością pomiędzy kwotą, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a ceną złożonej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych” realizowanego w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007 (Kontrakt III)
05.10.2006
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego ukazało się w:
- Biuletynie Zamówień Publicznych – BZP z dnia 12.10.2006 r. Nr 272, pozycja 52916
- Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. Treść ogłoszenia.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY
Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. grodziski, ul. Kościuszki 32 A, tel. 022-755-51-46, fax 022-755-53-27, e-mail: urzad@grodzisk.pl, informuje, iż w dniu 07 września 2006 r. została podpisana umowa na Kontrakt II pn.:

„MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PN.: GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W GRODZISKU MAZOWIECKIM FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT NR 2004/PL/16/C/PE/007”
(opis przedmiotu zamówienia)

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a firmą K.T.S. ELPOM S.A. z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Pruszkowskiej 24, 05 -830 Nadarzyn.

Cena oferty: 29 156 158,41 PLN /brutto/
Słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 41/100

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich Treść ogłoszenia

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY
Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. grodziski, ul. Kościuszki 32 A, tel. 022-755-51-46, fax 022-755-53-27, e-mail: urzad@grodzisk.pl, informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2006 r. została podpisana umowa na Kontrakt I pn.:

„BUDOWA I RENOWACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PN.: GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W GRODZISKU MAZOWIECKIM FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT NR 2004/PL/16/C/PE/007”
(opis przedmiotu zamówienia)

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a firmą BUDIMEX DROMEX S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Cena oferty: 37 878 558,78 PLN /brutto/
Słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 78/100

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KONTRAKT II:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007”
Wybrano ofertę firmy:
KTS ELPOM S.A
ul. Pruszkowska 24
05-830 Nadarzyn
Cena oferty: 29 156 158,41 PLN /brutto/
Słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 41/100 PLN /brutto/

Cena oferty najtańszej: 29 156 158,41 PLN /brutto/, słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 41/100 PLN /brutto/
Cena oferty najdroższej: 38 589 214,06 PLN /brutto/, słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czternaście 06/100 PLN /brutto/

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KONTRAKT I:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007”.
Wybrano ofertę firmy:
BUDIMEX DROMEX S.A.
ul. Stawki 40,
01 – 040 Warszawa
Cena oferty wybranej: 37 878 558,78 PLN brutto (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 78/100 PLN brutto)

Cena oferty najtańszej: 37 878 558,78 PLN brutto (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 78/100 PLN brutto)
Cena oferty najdroższej: 52 904 711,90 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset jedenaście 90/100 PLN brutto)

24.04.2006 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Modernizację oczyszczalni ścieków realizowaną w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007” (Kontrakt II).
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego ukazało się w:
- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 03.05.06 r. Nr 2006/S 84-088678.
- Biuletynie Zamówień Publicznych - BZP z dnia 28.04.2006 r. Nr 106, pozycja 22543 .
- Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. Treść ogłoszenia.
- Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Grodziska Mazowieckiego (BIP). Treść ogłoszenia.

03.03.2006r. Debata Społeczna w Miejskim Ośrodku Kultury w Milanówku
13, 24.03.2006r. Rozprawa Administracyjna w Grodzisku Maz.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Funduszu Spójności w dniu 3 marca 2006 r. została przeprowadzona debata dla społeczeństwa w Milanówku, oraz w dniu 13, 24 marca 2006 r. rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w Grodzisku Mazowieckim i Milanówku.
Przedmiotem debaty i rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa były sprawy dotyczące:
- modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim
- rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Cegielniana” – ujęcie wód podziemnych w Grodzisku Mazowieckim
- budowy Stacji Uzdatniana Wody „Czarny Las” – ujęcie wód podziemnych w miejscowości Czarny Las w gminie Grodzisk Mazowiecki
- budowy zbiorczego kolektora deszczowego odprowadzającego ścieki deszczowe z rejonu osiedla Kopernik do rzeki Rokitnicy.

06.04.2006 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (Kontrakt I)
Dnia 06.04.2006 r. zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007”.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się:
- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15.04.2006 r. Nr 74-077194.
- Biuletynie Zamówień Publicznych - BZP z dnia 12.04.2006 r. Nr 89, pozycja 18889.
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. Treść ogłoszenia
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej najmniej

16.02.2006 r. Unieważnienie postępowania w przetargu nieograniczonym tryb postępowania pn.: „Budowa i Renowacja Sieci Wodociągowej, Budowa Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej Realizowana W Ramach Projektu pn.: Gospodarka Wodno – Ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007"
JRP.341-7/05/1027/06
INFORMACJA O UNIEWAŻANIENIU POSTĘPOWANIA na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. grodziski, ul. Kościuszki 32 A tel. 022-755-51-46, fax 022-755-53-27, e-mail: urzad@grodzisk.pl informuje o unieważnieniu postepowania w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM tryb postępowania pn.: „BUDOWA I RENOWACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PN.: GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W GRODZISKU MAZOWIECKIM FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT NR 2004/PL/16/C/PE/007"
opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno – ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007” za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta firmy BUDIMEX DROMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa z ceną 11 333 739 euro /brutto/.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu wszystkich złożonych ofert okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę BUDIMEX DROMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa wyrażona na kwotę 11 333 739 euro /brutto/, jest większa o 2 103 590 euro od kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy budżetu Gminy uznano, że nie ma możliwości pokrycia różnicy pomiędzy ceną oferty najkorzystniejszej, a środkami finansowymi, które są do dyspozycji Gminy.
Gmina Grodzisk Mazowiecki planuje ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego przetargu.

16.12.2005 r. Podpisanie Umowy na Inżyniera Kontraktu
W dniu 16.12.2005 r. została zawarta Umowa Nr JRP.342/U/7/2005 pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, a firmą ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. w sprawie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na: Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych według FIDIC wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim” Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.), na podstawie oferty z dnia 25.10.2005r.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera dla czterech Kontraktów na Roboty objętych Projektem tj.:
- Kontrakt na Roboty nr I – „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
- Kontrakt na Roboty nr II – „Modernizacja oczyszczalni ścieków”
- Kontrakt na Roboty nr III – „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych”
- Kontrakt na Roboty nr IV – „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”

30.11.2005 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (Kontrakt I)
Dnia 30.11.2005 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony pn.: "Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana w ramach projektu pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007”.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego ukazało się w:
- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 01.12.2005 r. Nr 2005/S 231-227869.
- Biuletynie Zamówień Publicznych - BZP z dnia 06.12.2005 r. Nr 278, pozycja 64612 .
- Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. Treść ogłoszenia.
- Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Grodziska Mazowieckiego (BIP). Treść ogłoszenia.

27.09.2005 r. Umowa o dofinansowanie Projektu z NFOŚiGW.
W dniu 27.09.2005 r. została zawarta Umowa Nr 3114/2005/wn7/OW-ki-IS/D. o dofinansowanie Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim" w ramach Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/007 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Grodzisk Mazowiecki.
Konferencja prasowa w Narodowym Funduszu

15.09.2005 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór Inżyniera Kontraktu.
Dnia 15.09.2005 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych według FIDIC dla zamówienia pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim" Fundusz Spójności Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym i ukazało się w:
- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 16.09.2005 r. Nr 2005/S 179-177349.
- Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych- BZP nr 210 z dnia 21.09.2005 r. pod pozycją 49526.
- Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. Treść ogłoszenia
- BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Grodziska Mazowieckiego. Treść ogłoszenia

18.07.2005 r. Kontrola przedrealizacyjna.
W dniach od 18.07.2005 r. do 22.07.2005 r. została przeprowadzona z ramienia NFOŚiGW Kontrola przedrealizacyjna.
Celem kontroli było sprawdzenie stanu przygotowania Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim do realizacji Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/007 pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim".

27.04.2005 r. Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.
Dnia 27.04.2005 r. została podjęta Uchwała nr 418/2005 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia środków Funduszu Spójności będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki do podpisania Umowy o dofinansowanie i ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych środków.

27.04.2005 r. Wstępne Ogłoszenie Informacyjne.
Dnia 27.04.2005 r. zostało wysłane Wstępne Ogłoszenie Informacyjne dla zadania pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych według FIDIC dla zamówienia pn." Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim" nr 2004/PL/16/C/PE/007."
Wstępne Ogłoszenie Informacyjne ukazało się w:
- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 29.04.2005 r. pod nr 2005/S 84-081631.
- Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych- BZP nr 86 z dnia 04.05.2005 r. pod pozycją 19732.

28.02.2005 r. Powierzenie pełnienia funkcji MAO.
Dnia 28.02.2005 r. Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Pan Tomasz Podgajniak powierzył pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności MAO (Mesaure Authorising Officer)- 2004/PL/16/C/PE/007 "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki" Pani Marii Grabowskiej Zastępcy Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki.

25.01.2005 r. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania środków z Unii Europejskiej.
Dnia 25 stycznia 2005 roku Gmina Grodzisk Mazowiecki za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymała kopię Decyzji Komisji Europejskiej nr C (2004) 5134 z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w Grodzisku Mazowieckim" Nr 2004/PL/16/C/PE/007.
Informacja prasowa "Ponad 50 milionów zł unijnych dotacji dla Grodziska Maz."

19.01.2005 r. Wstępne Ogłoszenie Informacyjne na roboty budowlane dla kontraktów objętych projektem Funduszu Spójności:
Dnia 19.01.2005 r. wysłane zostało Wstępne Ogłoszenie Informacyjne na roboty budowlane dla kontraktów objętych projektem Funduszu Spójności:
Kontrakt I - Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Kontrakt II - Modernizację oczyszczalni ścieków (roboty budowlane),
Kontrakt III - Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych (roboty budowlane),
Kontrakt IV- Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (roboty budowlane),
Kontrakt V- Inżynier Kontraktu dla kontraktów I-IV (usługa)
Wstępne Ogłoszenie Informacyjne ukazało się w:
- Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 26.01.2005r. pod nr 2005/S 18-017256.
- Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych- BZP nr 16 z dnia 25.01.2005r. pod pozycją 3655.

29.10.2004 r. Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu funduszu Spójności.
Dnia 29.10.2004 r. Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki wydał Zarządzenie nr 171/2004 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu funduszu Spójności ze strony Beneficjenta Końcowego- gminy Grodzisk Mazowiecki (Measure Authorising Officer) zwanego MAO w osobie Zastępcy Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki Pani Marii Grabowskiej i Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu funduszu Spójności -Zastępcę MAO w osobie Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki Pana Roberta Lewandowskiego.

29.10.2004 r. Powołanie Jednostki Realizującej Projekt - JRP
Dnia 29.10.2004 r. Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki wydał Zarządzenie nr 172/2004 w sprawie utworzenia komórki międzywydziałowej ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. Zespół Realizacji Projektu Funduszu Spójności (Project Implementation Unit - PIU).

13.08.2004 r. Rejestracja wniosku.
Komisja Europejska potwierdziła zarejestrowanie wniosku dla projektu w dniu 13.08.2004 r. pod nr 2004/PL/16/C/PE/007.

Przydatne strony

1. Ministerstwo Ochrony Środowiska - https://www.cios.gov.pl

2. Ministerstwo Gospodarki i Pracy - https://www.mgip.gov.pl

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - https://www.nfosigw.gov.pl

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - https://www.wfosigw.gov.pl

5. Komisja Europejska - https://www.europa.eu.int

TOP