Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich służy wdrażaniu Narodowego Plan Rozwoju, czyli dokumentu określającego cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wszystkie działania SPO RZL są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowym celem SPO RZL jest "budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety:

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Oznacza to między innymi działania na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka, a także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, czyli ułatwienie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu, włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych, podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości, promocja elastycznych form pracy oraz poprawa jakości pracy administracji publicznej przez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

Priorytet 3: Pomoc techniczna oznaczająca wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.

W ramach powyższych Priorytetów mogą być podejmowane określone Działania. Na przykład, projekt Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych jest realizowany w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1. "Zwiększanie dostępu do edukacji – promowanie kształcenia ustawicznego".

Projekt Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych zakłada wyposażenie wybranych bibliotek z terenu całego kraju w sprzęt komputerowy.

Każda w wytypowanych do projektu szkół otrzyma 4 stanowiska komputerowe dla czytelnika, skaner, drukarkę oraz oprogramowanie multimedialne (atlas, encyklopedię, słownik).

Do projektu zostały zakwalifikowane szkoły posiadające już pracownię komputerową, bibliotekę i czytelnię oraz zatrudniające przynajmniej jednego nauczyciela bibliotekarza na cały etat.

Cele projektu to przede wszystkim:
- podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie
- ułatwienie uczniom i nauczycielom indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez Internet oraz informacji multimedialnej
- zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych
- wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego
- wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej

Na realizację powyższych celów w skali całego kraju zaplanowano w sumie 184 500 tys. PLN; środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (138 375 tys. PLN) oraz z budżetu państwa (46 125 tys. PLN).

Zaplanowano, że w okresie od 2004 do 2006 roku projektem zostanie objętych 15 592 bibliotek w szkołach publicznych, 49 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 273 biblioteki pedagogiczne będące ich filiami.

Na poziomie szkół za prawidłową realizację projektu Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych odpowiedzialni są dyrektorzy placówek objętych projektem:

Szkoła Podstawowa Nr 1: Beata Pawłowska

Szkoła Podstawowa Nr 4: Maria Michalak

Szkoła Podstawowa Nr 6: Małgorzata Szmajkowska

Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie: Piotr Paweł Ciesielczyk

Gimnazjum Nr 1: Joanna Kozdrak

Gimnazjum Nr 2: Elżbieta Wojtasik

Gimnazjum Nr 3: Małgorzata Okurowska

  • W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Gmina złożyła w dniu 10.05.2005 roku wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki".
  • Wniosek nr: Z/2.14/II/2.1/8/54/05 po pozytywnej formalnej weryfikacji został przekazany do oceny przez Komisję Oceny Projektów, która zaakceptowała kwotę dofinansowania (pismo z dn. 22.07.2005 r.).
  • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pismem z dnia 8.08.2005 roku przyjął wniosek Gminy Grodzisk Mazowiecki do dofinansowania.
  • Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 20.09.2005 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Grodzisk Mazowiecki.
  • 12 października 2005 roku po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, została podpisana umowa na realizację szkoleń z firmą English For You - Szkołą Języków Obcych S. C. Kursy odbywać się będą w budynku Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim, ul. L. Zondka 6.

Wyjaśnienie: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest - z upoważnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego - Instytucją Wdrażającą Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

1. Europejski Fundusz Społeczny - https://www.efs.gov.pl
2. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://www.men.waw.pl

TOP