Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe” – typ projektów – Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Przedmiotowy projekt zakłada dostosowanie istniejącego obiektu w Izdebnie Kościelnym zarządzanego przez Ochotniczą Straż Pożarną na potrzeby świetlicy wiejskiej, której główną funkcjonalność stanowić będzie działalność kulturalna. Główną część prac stanowić będą działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku, umożliwiającej komfortowe korzystanie z jego infrastruktury przez cały rok oraz uzyskanie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania budynku. Do ww. zakresu prac budowlanych będą należeć:

- poprawa sprawności instalacji ogrzewania poprzez wymianę kotła, rur, grzejników, zaworów, termostatycznych , regulacji,

- docieplenie stropodachu wełną mineralną na suficie podwieszonym z twardej wełny szklanej,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem,

- wymiana okien w budynku,

- wymiana ocieplenia podłogi na gruncie,

W zakresie wyposażenia obiektu na potrzeby działalności kulturalnej zakupione zostaną:

- system nagłośnienia,

- system oświetlenia,

- system multimedialny (projektor, ekran, komputer),

- meble biurowe i wyposażenie,

- wyposażenie meblowe sali wielofunkcyjnej.

Uzupełnieniem projektu będzie digitalizacja historycznych zdjęć Izdebna Kościelnego i okolic, a także wykonanych w ramach projektu zdjęć panoramicznych zabytkowych obiektów Izdebna Kościelnego, tj. drewnianego kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, zabytkowych nagrobków cmentarnych oraz klasycystycznego dworu Szymanowskich. Ucyfrowione obiekty zostaną bezpłatnie udostępnione w ramach podstrony internetowej Gminy, która będzie powszechnie dostępna dla mieszkańców gminy i wszystkich zainteresowanych. Digitalizacja i udostępnienie dziedzictwa kulturowego miejscowości wynika z turystycznych walorów gminy Grodzisk Mazowiecki – promocja lokalnego dziedzictwa w Internecie pozwoli przyciągnąć do Izdebna Kościelnego również turystów, którzy przy okazji będą mogli skorzystać także z oferty kulturalnej miejscowej świetlicy.

Szczegółowo wybrany wariant przedsięwzięcia został opisany w kolejnym rozdziale.

Projekt zakłada kompleksową renowację obiektu kultury, tj. przewiduje się dostosowanie nieużytkowanego obiektu do nowych funkcji kulturalnych. Jednocześnie w wyniku projektu, obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – zarówno ruchowo (wjazd do obiektu możliwy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo), wzrokowo (możliwość skorzystania z komputera z funkcją komend głosowych) oraz słuchowo (zakup nagłośnienia umożliwiającego lepszą jakość dźwiękową prowadzonych wydarzeń kulturalnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prezentację filmów z napisami i transkrypcją).

Całkowita wartość projektu: 800 161,02 PLN

Wartość dofinansowania: 552 111,10 PLN

Termin realizacji projektu: 07.11.2016 - 03-06.2018

Na terenie działki objętej przedmiotem projektu znajdują się: Strażnica OSP oraz budynek OSP, stanowiący zaplecze Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie Kościelnym (będący przedmiotem projektu). W ramach infrastruktury towarzyszącej na działce znajdują się także: plac manewrowy przed budynkiem, miejsca parkingowe, wiata śmietnikowa, maszt flagowy, maszt syreny alarmowej, zbiornik szczelny na nieczystości płynne, przykanalik sanitarny, separator produktów ropopochodnych, wodociąg oraz przyłącza: wodociągowe, energetyczne i gazowe. Teren jest w związku z powyższym zagospodarowany, a także ogrodzony i uzbrojony w zakresie wodociągów, gazu i energii elektrycznej. Obiekty i działka są własnością Gminy Grodzisk Mazowiecki, a trwały zarząd na podstawie Księgi Wieczystej nr WA1G/00042497/4 sprawują: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebnie Kościelnym.

Planowany budynek do zagospodarowania na świetlicę wiejską – obiekt kulturalny, usytuowany jest w północnowschodniej części działki jako samodzielny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony budynek zaplecza OSP. Obsługę komunikacyjną na terenie działki zapewnia wspólny dla obydwu budynków plac manewrowy, wraz z zespołem dwóch parkingów. Na terenie działki Inwestora usytuowano łącznie 8 miejsc postojowych oraz 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.  Parkingi służą potrzebą obydwu budynków i spełniają wymagania wydanych dla inwestycji warunków zabudowy. Dookoła obydwu budynków wykonano opaskę chodnikową z kostki betonowej. Zaprojektowane ukształtowanie terenu umożliwia swobodny dostęp osobom niepełnosprawnych do obydwu budynków. Wszystkie wody opadowe z utwardzeń są odprowadzane na własny teren zielony.

W południowo - wschodniej części działki usytuowano obudowę śmietnika. Wiatę śmietnikową zaprojektowano jako murowaną z pustaków betonowych wykończonych obustronnie tynkiem mozaikowym. W południowo - wschodniej części działki usytuowano prefabrykowany zbiornik szczelny na nieczystości płynne. Pozostała niezabudowana część działki jest zagospodarowania zielenią.

Podsumowując, do największych problemów obiektu, mogącego być potencjalnie wykorzystywanego na potrzeby kulturalne należą:

- niska sprawność instalacji ogrzewania,

- niedocieplone ściany, stropodach, podłoga oraz nieszczelna stolarka skutkująca stratami

ciepła,

- wysokie zużycie energii elektrycznej,

- niedostosowanie obiektu do działalności kulturalnej.

Opisany budynek stanowi jeden z nielicznych potencjalnych obiektów kultury na terenie jednej z większych miejscowości Gminy Grodzisk Mazowiecki – Izdebno Kościelne. Problemem mieszkańców tej miejscowości, jak i jej najbliższej okolicy, jest brak infrastruktury kulturalnej pozwalającej na realizację warsztatów artystycznych, działalności scenicznej, filmowej czy integrację lokalnej społeczności. Jest to szczególnie istotne, gdy w tej samej miejscowości działają: Szkoła Podstawowa (i filia Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim w niej funkcjonująca) oraz Dom Pomocy Społecznej.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zasobów kultury na terenach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki. Jego uzyskanie będzie możliwe dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

- wieloaspektowy rozwój oferty kulturalnej Gminy Grodzisk Mazowiecki na obszarach wiejskich, dzięki wdrożeniu działalności kulturalnej w Izdebnie Kościelnym – uzyskanie tego celu będzie weryfikowane poprzez wskaźniki rezultatu: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz liczba korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem,

- udostępnienie nowej przestrzeni dla kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym na potrzeby świetlicy wiejskiej o funkcjonalności kulturalnej – osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez weryfikację wskaźników produktu: liczba instytucji kultury objętych wsparciem i liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem.

Osiągnięcie celu głównego będzie również weryfikowane poprzez wskaźniki: liczba instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla niepełnosprawnych (dzięki dostępowi do nowej przestrzeni kulturalnej w świetlicy dostępnej z poziomu terenu) oraz wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (dzięki stanowisku koordynatora świetlicy).

Planowane bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia to:

  • Liczba objętych wsparciem – 1
  • Liczba kulturowych obszarów/ miejsc/ instytucji kulturalnych  udostępnianych dla niepełnosprawnych – 1
  • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1

 

W wyniku realizacji inwestycji planuje się osiągnąć następujące rezultaty:

  • Wzrost oczekiwanej liczby  odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne:  400 odwiedzin/rok
  • Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem -  400 odwiedzin/rok
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1

Realizacja projektu

Dnia 14.06.2017 r. został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca został wprowadzony na budowę i obecnie realizuje inwestycję.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

 Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy listopad 2017 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy marzec 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy marzec 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy marzec 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy marzec 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy marzec 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy marzec 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy maj 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy maj 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy maj 2018 r.

Izdebno Kościelne modernizacja świetlicy maj 2018 r.

 

Świetlica w Izdebnie Kościelnym na ukończeniu

 

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazowia.pl
3. Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int
5. Lokalny Program Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - https://www.bip.grodzisk.pl
6. https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Wirtualny spacer - Izdebno Kościelne

Na górę