Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W ramach ESZ, środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.

Obszary wsparcia EFS

Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one:

 

  1. Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji z rynkiem pracy długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim.
  2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.
  3. Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.
  4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
  5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.

Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich służy wdrażaniu Narodowego Plan Rozwoju, czyli dokumentu określającego cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wszystkie działania SPO RZL są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowym celem SPO RZL jest "budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety:

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Oznacza to między innymi działania na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka, a także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, czyli ułatwienie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu, włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych, podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości, promocja elastycznych form pracy oraz poprawa jakości pracy administracji publicznej przez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

Priorytet 3: Pomoc techniczna oznaczająca wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.

W ramach powyższych Priorytetów mogą być podejmowane określone Działania. Na przykład, projekt Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych jest realizowany w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1. "Zwiększanie dostępu do edukacji – promowanie kształcenia ustawicznego".

Projekt pn. "Pracownie komputerowe dla szkół" zakłada wyposażenie wybranych szkół w sprzęt komputerowy. Zgodnie z założeniami przewiduje się wyposażenie szkół w dwa typy pracowni:

- dla szkół podstawowych i gimnazjów - typ I,
- dla szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i zakładów kształcenia nauczycieli - typ II.

Każda z wytypowanych szkół otrzyma stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem podstawowym, serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym, drukarkę sieciową, skaner, wideoprojektor, komputer przenośny, urządzenia sieciowe i oprogramowanie edukacyjne.

Cele projektu to przede wszystkim:
- umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
- przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
- stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
- stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
- promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
- usprawnienie komunikacji w systemie oświaty

Projekt realizowany będzie w latach 2004 - 2006. Na realizację projektu w ciągu trzech lat zaplanowano 1 338 223 tys. PLN (z czego 334 555,75 tys. PLN pochodzić będzie z budżetu państwa a 1 003 667,25 tys. PLN jest wkładem wspólnotowym z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Na poziomie szkół za prawidłową realizację projektu pn. "Pracownie komputerowe dla szkół" odpowiedzialni są dyrektorzy placówek objętych projektem:

Szkoła Podstawowa Nr 1: Beata Pawłowska

Szkoła Podstawowa Nr 2: Danuta Pokropek

Szkoła Podstawowa Nr 4: Maria Michalak

Szkoła Podstawowa Nr 6: Małgorzata Szmajkowska

Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie: Piotr Paweł Ciesielczyk

Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym: Małgorzata Pietraszek

Gimnazjum Nr 1: Joanna Kozdrak

Gimnazjum Nr 2: Elżbieta Wojtasik

Gimnazjum Nr 3: Małgorzata Okurowska

- Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w gminie Grodzisk Mazowiecki otrzymają nowe pracownie komputerowe

Sześć szkół podstawowych i trzy gimnazja z terenu naszej Gminy zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do pracowni komputerowych w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół".

Instytucją wdrażającą projekt jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z wymogami projektu, Gmina finansuje szkolenia dla wytypowanych nauczycieli, natomiast szkoły przygotowują pomieszczenia pod względem technicznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Europejski Fundusz Społeczny - https://www.efs.gov.pl
2. Portal Unii Europejskiej - https://www.europa.eu.int
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://www.men.waw.pl

TOP