01.08.2013 r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki uprzejmie informuje o konieczności zawarcia aneksów w ramach projektu pn.: „Słoneczne innowacje – Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” do umowy użyczenia i umowy udziału w projekcie oraz montażu zestawu kolektora słonecznego.

Aneksy należy zawrzeć w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Wzór aneksu do umowy użyczenia

Wzór aneksu do umowy udziału w projekcie oraz montażu zestawu kolektora słonecznego

 

W celu podpisania stosownych dokumentów należy zgłaszać się do siedziby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Kościuszki 32a, pok. 201 ( II piętro, klatka B ), w godzinach: poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.

Dla Państwa udogodnienia Gmina przewiduje zapewnić dyżury w soboty: 24 oraz 31 sierpnia 2013 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 na Sali Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim, przy ulicy Kościuszki 32a.

 

Uprzejmie informujemy, iż aktualny terminarz wygląda następująco:

Rok 2013

sierpień: podpisanie aneksów do umów z uczestnikami projektu;

sierpień / wrzesień: ogłoszenie przetargu na inżyniera kontraktu;

wrzesień: rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą;

wrzesień / październik: spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestników projektu;

listopad: ogłoszenie przetargu na uaktualnienie dokumentacji projektowej

grudzień: rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą

 

O dalszych etapach realizacji projektu będą Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem strony internetowej.

Dodatkowo prosimy o zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących uczestników projektu oraz nieruchomości, na których mają być instalowane kolektory słoneczne, telefonicznie pod numer: 22 463 46 76, bądź mailem na adres: marta.ostrowska@grodzisk.pl .

Ponadto przypominamy, że główne warunki otrzymania dofinansowania to m.in.

-        Nieruchomość zabudowana, położona w gminie Grodzisk Mazowiecki;

-        Budynek mieszkalny już oddany do użytkowania;

-        Zakaz prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej/ zakaz umieszczenia tam siedziby przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa przez cały czas trwania projektu. Zakaz prowadzenia działalności komercyjnej w budynkach, na których instalowane będą kolektory wynika z regulaminu konkursu RPOWM/4.3/2/2010;

-        Zameldowanie wszystkich współwłaścicieli na pobyt stały w gminie Grodzisk Mazowiecki już w momencie podpisywania umowy udziału w projekcie oraz montażu zestawu kolektora słonecznego;

-        Złożenie 3 podpisanych kompletów umów/aneksów w Urzędzie Miasta;

Niespełnienie któregoś z powyższych warunków również skutkuje wykluczeniem z projektu, z możliwością zgłoszenia się na listę rezerwową po spełnieniu przez Państwa warunków formalnych.

Cel główny RPO WM
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.
Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:
• rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
• poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
• wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
• podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Priorytety RPO WM 2007-2013:

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.
 3. Regionalny system transportowy.
 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu.
 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
 8. Pomoc techniczna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”

Nazwa projektu: „Słoneczne innowacje – Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki”

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Planowany okres realizacji projektu: 2010 – 2014

Całkowita wartość projektu: 8 533 412,00 zł

Wartość dofinansowania:  5 930 574,30 zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 70%

 

Przedsięwzięcie dotyczy instalacji zestawów solarnych – kolektorów słonecznych w 409 nieruchomościach należących do mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wykonanie instalacji pompy ciepła wraz z agregatem kogeneracyjnym z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Podstawowym założeniem projektu jest zakup i montaż zestawów solarnych – kolektorów słonecznych składających się z następujących elementów:

 • kolektorów słonecznych,
 • zasobnika – bufora,
 • układu pompowego,
 • układu bezpieczeństwa,
 • układu hydraulicznego,
 • sterowania,
 • izolacji,
 • stelaży do mocowania kolektorów.

Zestawy solarne mają służyć przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie takich założeń jak: promocja źródeł odnawialnych, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podniesienie  komfortu użytkowania obiektów biorących udział w projekcie, ochrona środowiska przyrodniczego – m.in. poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji chemicznych (m.in. CO2, SO2), zmniejszenie kosztów ponoszonych na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

05.09.2012

Gmina uzyskała zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przedłużenie realizacji projektu do dnia 31.12.2014r.

24.07.2012

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Grodzisk Mazowiecki.

04.06.2012

Skompletowanie listy 409 uczestników projektu.

Październik 2011-Czerwiec 2012

Weryfikacja i kompletowanie listy uczestników projektu, uzupełnianie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy.

22.09.2011

Został złożony komplet dokumentów do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczących projektu pn. „Słoneczne Innowacje – Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki”, niezbędnych do podpisania umowy .

27.07.2011

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne Innowacje – Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki”, przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i został przekazany do wydziału Wdrażania Priorytetu 4 i 7 RPO WM.

10.03.2011

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne Innowacje – Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki”, przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do wydziału Wdrażania Priorytetu 4 i 7 RPO WM.

28.12.2010

Gmina Grodzisk Mazowiecki złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne Innowacje – Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki”.

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych -  www.mazowia.eu
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego –  www.mazovia.pl
3. Fundusze Europejskie -  www.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Portal Unii Europejskiej -  https://www.europa.eu.int

TOP