„Start w dorosłość – zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych w Gminie Grodzisk Mazowiecki” to projekt mający na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie ich podatności na patologie społeczne.

Nowe źródło finansowania rozwoju Polski

Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzących EOG - a tym samym korzystających z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny UE - dla najmniej zamożnych państw UE, w tym także Polski.

W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego.Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Pomoc jest udzielana w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro bedzie wykorzystywana w latach 2004-2009. (Łączna indykatywna alokacja dla Polski w latach 2004-2009 na realizację przedsięwzięć z Mechanizmów Finansowych wynosi 559 mln euro. Kwota ta, po pomniejszeniu o koszty zarządzania, które ponoszą instytucje państw-darczyńców: Biuro Mechanizmów Finansowych, Komitet Mechanizmu Finansowego oraz norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wynosi 533,51 mln euro).

Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Obecnie funkcję koordynacyjną w tym względzie - jako Krajowy Punkt Kontaktowy - pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

„Start w dorosłość – zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych w Gminie Grodzisk Mazowiecki” to projekt mający na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie ich podatności na patologie społeczne.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2007 – 2010. Jego koszt to prawie 1,2 miliona złotych.

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oceniło grodziski projekt, jako jeden z najlepszych w Polsce i przyznało mu dotację ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA GRANTS), która pokryje 85% wartości projektu.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1. wprowadzenie do szkół gimnazjalnych nowatorskich programów profilaktycznych,
2. prowadzenie siedmiu środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD oraz utworzenie przy nich sportowych kół zainteresowań,
3. uruchomienie „grup wsparcia” dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. 1 Maja 15 w Grodzisku Maz.,
4. przygotowanie dwóch międzynarodowych konferencji dotyczących zagadnień profilaktyki uzależnień oraz pracy z dzieckiem,
5. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla grup społecznych wspierających realizację projektu,
6. działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu oraz jego realizacji.

Dział w trakcie budowy, zapraszamy wkrótce

TOP