Umowa o dofinansowanie pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a gmina Grodzisk została podpisana 24.07.2012 r.

Inwestycja termomodernizacyjna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytetu IV. - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka realizowana jest przez gminę Grodzisk Mazowiecki od 2007 roku.

Projekt pn „Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w gminie Grodzisk Mazowiecki” obejmuje 7 obiektów na terenie gminy :

 • 6 obiektów oświatowych
 • 1 obiekt sportowy –Pływalnia miejska „Wodnik 2000”

 

 

 1. Przedszkole nr 7 przy ulicy Kopernika 15,
 2. Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie,
 3. Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1 przy ulicy Zielony Rynek 2,
 4. Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 2 przy ulicy Westfala 3 wraz z Halą Sportową,
 5. Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  nr 6 im. Szarych Szeregów przy ulicy Sportowej 31,
 6. Filie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Jotejko w Książenicach,
 7. Pływalnia Miejska „Wodnik 2000” przy ulicy Montwiłła.

 

Pierwsze roboty termo modernizacyjne w ramach realizacji projektu zakończyły się IV kwartale 2008 roku. Termomodernizacji poddano obiekty :

 • Szkołę Podstawową z oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów  przy ulicy Sportowej 31
 • Filie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Jotejko w Książenicach

Prace termomodernizacyjne polegały na kompleksowym ociepleniu budynków
( ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, rur spustowych, instalacji odgromowej  oraz wymiany , modernizacji instalacji C.O.

 

W roku 2009 zakończono termomodernizacje Przedszkola nr 7 przy ulicy Kopernika 15, Szkoły Podstawowej w Adamowiżnie. W roku 2010 zakończono roboty na obiekcie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Westfala 3 gdzie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplenie ścian, ościeży i stropodachu.

 

Do końca listopada 2012 r. planowane jest zakończenie prac termomodernizacyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ulicy Zielony Rynek 2. Całkowity koszt robót budowlanych na obiekcie to ponad 1,7 mln zł. Zakres robót obejmuje: docieplenie ścian, dachu, wykonanie tynków ,wymianę stolarki drzwiowej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji C.O., montaż grzejników na terenie obiektu.

 

Gmina Grodzisk Mazowiecki planuje wykonanie dalszych zadań termomodernizacyjnych w ramach projektu w roku 2013.

Przewidziana jest termomodernizacja Hali Sportowej wchodzącej w skład Zespółu Szkolno –Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Westfala 3 oraz pływalni miejskiej „Wodnik 2000” przy ulicy Montwiłła.

 

Na hali sportowej wymieniona zostanie stolarka aluminiowa w obrębie wejść do obiektu, ocieplone zostaną również ściany. Ponadto projekt przewiduje instalacje kolektorów słonecznych na hali sportowej.

 

Pływalnia miejska „Wodnik 2000”

 • Wymiana drzwi wejściowych na rozsuwane automatycznie, zamontowanie kurtyny powietrza
 • Instalacja kolektorów słonecznych na dachu obiektu

 

Zakończenie realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych
w gminie Grodzisk Mazowiecki przewiduje się na koniec listopada 2013 roku. Całkowity koszt inwestycji to prawie 6 mln złotych z czego 3 mln zł to środki pochodzące z UE.

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki
Wdrożenie projektu w latach: 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 5 925 781,20 PLN
Wnioskowana dotacja z EFRR: 2 982 434,91 PLN
Poziom dofinansowania z EFRR:   70 %

TOP