Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W ramach ESZ, środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.

Obszary wsparcia EFS

Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one:

 

  1. Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji z rynkiem pracy długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim.
  2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.
  3. Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.
  4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
  5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.

Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Promocja integracji społecznej, Działania 7.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Projekt „Wykorzystaj Szansę” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim w latach 2008 – 2013.

W ramach programu przeprowadzone zostaną działania skierowane do osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia OPS, którzy chcą powrócić na rynek pracy.

Celem projektu jest pomoc osobom pozostającym bez pracy w wieku aktywności zawodowej i pokonanie trudności w integracji społecznej poprzez:
-zminimalizowanie lęków związanych z powrotem na rynek pracy,
-nabycie umiejętności aktywnych metod poszukiwania pracy,
-rozwój kompetencji zawodowych,
-pozyskanie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
-rozwój ducha przedsiębiorczości.

Kadra zarządzająca projektem – Dyrektor OPS Rafał Szczepaniak
Kierownik projektu – Wioletta Domownik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim ul. 11 Listopada 33
tel. (022) 755-51-11, 755-61-69

W 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje siódmą edycję projektu systemowego „Wykorzystaj Szansę” , w ramach którego 15 osób weźmie udział w szkoleniach z następujących dziedzin: warsztaty z rozwoju osobistego i kompetencji społecznych – 50 godz. dydaktycznych, obsługa kas fiskalnych – 30 godz. dydaktycznych, komputer od podstaw z modułem techniczne środki obsługi biura – 80 godz. dydaktycznych, kurs kosmetyczny – 40 godz. dydaktycznych, aktywne poszukiwanie pracy – 20 godz. dydaktycznych.

W lutym 2013r rozpoczniemy realizację szóstej edycji projektu systemowego „Wykorzystaj Szansę”, w ramach którego 15 osób weźmie udział w szkoleniach z następujących dziedzin: warsztaty z rozwoju osobistego i kompetencji społecznych – 50 godz. dydaktycznych, obsługa kas fiskalnych – 30 godz. dydaktycznych, komputer od podstaw z modułem techniczne środki obsługi biura – 80 godz. dydaktycznych, kurs kosmetyczny – 40 godz. dydaktycznych, aktywne poszukiwanie pracy – 20 godz. dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały do maja b.r.

W 2012r w m-cach od maja do lipca realizujemy piątą edycję projektu systemowego „Wykorzystaj Szansę”, w ramach którego 13 osób uczestniczy w szkoleniach z następujących dziedzin: warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych – 50 godz. dydaktycznych, obsługa kas fiskalnych – 30 godz., komputer od podstaw z modułem techniczne środki obsługi biura – 80 godz., kurs kosmetyczny – 40 godz., aktywne metody poszukiwania pracy – 20 godz. dydaktycznych, doradztwo zawodowe – 4 godz. indywidualnego wsparcia.

Od maja do sierpnia 2011r realizujemy czwartą edycję projektu systemowego „Wykorzystaj Szansę”, w ramach którego 13 osób uczestniczy w szkoleniach z następujących dziedzin: warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych – 60 godz. dydaktycznych, komputer od podstaw z modułem techniczne środki obsługi biura – 100 godz., obsługa kas fiskalnych – 40 godz., aktywne metody poszukiwania pracy – 40 godz. dydaktycznych.  Beneficjenci projektu korzystają również z indywidualnych konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego.

W kwietniu 2010r rozpoczęliśmy realizację trzeciej edycji projektu systemowego „Wykorzystaj Szansę”, w ramach którego 18 osób weźmie udział w szkoleniach z następujących dziedzin: warsztaty z rozwoju osobistego i kompetencji społecznych – 50 godz. dydaktycznych, komputer od podstaw- 60 godz., aktywne metody poszukiwania pracy- 20 godz., ABC przedsiębiorczości- 60 godz., obsługa kas fiskalnych- 40 godz., florystyka i bukieciarstwo- 30 godz., opieka nad osobami zależnymi- 40 godz. dydaktycznych.

W 2009r w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla 15 osób, w tym: mała Przedsiębiorczość 60 godz., obsługa wózków widłowych 60 godz., opieka nad osobami zależnymi 40 godz., obsługa kas fiskalnych 40 godz., komputer od podstaw 60 godz., rozwój osobisty i rozwój kompetencji zawodowych 40 godz.

W 2008r dziesięć osób skorzystało z trwających sześć miesięcy szkoleń o charakterze edukacyjnym i społecznym (250 godz.) oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego (100 godz.).

Na górę